สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60.7 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เพ็งพอรู้
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จักรแก้ว
3. เด็กหญิงชรัฐดา  ช้างน้ำ
4. เด็กหญิงญาดาวดี  ผิวขำ
5. เด็กชายณัฐภูมิ  ช้างน้ำ
6. เด็กชายธนพล  เพ็ชรฤทธิ์
7. เด็กชายนาวี  สะมาน
8. เด็กหญิงนุจิรา  ช้างน้ำ
9. เด็กชายพรชัย  ทะเลลึก
10. เด็กชายพสิษฐ์  ภักดี
11. เด็กหญิงรัชรีกร  ช้างน้ำ
12. เด็กหญิงวาสนา  เอี่ยมสำอางค์
13. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ห้วยลึก
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้ววิเชียร
15. เด็กชายโสภณวิชญ์  เพ็งพอรู้
16. เด็กหญิงไพลิน  ปั้นทอง
 
1. นายชยพล  ดารารัตน์
2. นางวิศรุตา  กสิคุณ
3. นางสาวสุธาทิพย์  จ่าแจ่มกุล
4. นางสาวเนตรชนก  เกื้อเดช
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองกำ 1. เด็กหญิงปวีณา  โสบุตร
2. เด็กหญิงอภิญญา  รอดเกิด
 
1. นายธีระพันธ์  อาสนสุวรรณ
2. นางสาวมนัดดา  จิตนุกูล
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองกำ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  อ้นบุตร
2. เด็กหญิงฟาติมา  บ่อม่วง
3. เด็กหญิงสุนิสา  เล็กดำ
 
1. นางนพรดา  โพชสาลี
2. นายสมคิด  เจียวบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ท่าจอหอ
2. เด็กชายเพชร  คำมี
 
1. นายสมพงษ์  อินทเสโน
2. นายอนันต์  ช่างเรือ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กหญิงดวงพร  ไถเอี่ยม
2. เด็กหญิงศุภัทรา  นันตะกุล
 
1. นางมยุรา  ชูกูล
2. นายสมาน  วะจิดี
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทับเหมือน
2. เด็กหญิงศยามล  ปรีชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์  แก้วจันทร์ศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กหญิงวารุณี   เล็กกอ
 
1. นายศราวุธ   เทพสุภา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กอบกิจวีรกุล
2. เด็กหญิงชนม์นิภา   ยู้โสบ
3. เด็กหญิงชลธิชา    สูทอก
4. เด็กชายชานนท์  หาญทะเล
5. เด็กชายณัฐพงศ์   รักรู้
6. เด็กชายณัฐพล   หญ้าปรัง
7. เด็กชายณัฐพล    จันทร์เชย
8. เด็กหญิงธิดาวรรณ   สั่นสท้าน
9. เด็กหญิงธิดาวรรณ   กำกิจ
10. เด็กชายรัชพล  หลี้หมุน
11. เด็กชายรุ่งอรุณ   ปานกล่อม
12. เด็กหญิงวราภรณ์   จงรักษ์
13. เด็กหญิงศุจินธรา   ลากุลเพีย
14. เด็กหญิงสุกัญญา   ห้าหาบ
15. เด็กหญิงสุนิตา   ทำเผือก
16. เด็กชายสุรศักดิ์  ปัทมาสังขพิทักษ์
17. เด็กหญิงอนงค์ศรี   เหลนเพ็ชร
18. เด็กหญิงอมรทิพย์   สั่นสะท้าน
19. เด็กหญิงอมรพรรณ   สูทอก
20. เด็กหญิงอลิษา   ขาวแขก
 
1. นางดวงรัตน์   จงรักษ์
2. นายวรากร   สูทอก
3. นางสาวอภิชญา   ยู้โสบ
4. นางสาวอัสมา   ตูแวหมะ
5. นายอ้าหมาด   บุญชู
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายจักรภัทร  ขวัญเมือง
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 79.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กชายพนมกร  บัวทอง
 
1. นายเศวษ  นาคสวาสดิ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์จันทร์
2. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ชุมทะ
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  แสงศรี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลช่วย
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญขวัญ
6. เด็กหญิงอินทิรา  พรมลุน
 
1. นางประนอม  สังข์คำ
2. นางสาวปิยะวรรณ  หนูขำ
3. นางมณทิพย์  เกตแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. นายภานุวัฒน์  สกุลสวน
2. เด็กหญิงอมิตา  คชชายนต์
3. เด็กหญิงอาลียา  ปานจีน
 
1. นางพวงรัตน์  อมรลักษณ์
2. นางอาภรณ์ทิพย์  เชื่องยาง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงชลลดา   ศรีปล้อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ห้วยลึก
3. เด็กหญิงนัสซะเร๊าะ   ดำนิล
 
1. นางสาววรรณกนก  ญาติพิทักษ์
2. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์   แสงขวัญ
2. เด็กหญิงอนุสรา   จีนสีคง
 
1. นางสาวจุรีวรรณ   ปานดำ
2. นางตรีราพันธ์   ขุนไกร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กหญิงณัฐริกร  กับปา
2. เด็กหญิงประภาสรณ์  สุวรรณพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  บำรุงภักดิ์
4. เด็กหญิงสายธาร  อินทร์ชื่น
5. เด็กหญิงสุภากรณ์  นาคพุ่ม
 
1. นางสาวจินดา  พรหมมา
2. นางยินดี  สุยแก้ว
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.32 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กชายภูวดล  หนูสองแพรก
2. เด็กหญิงเรวดี  กุศล
 
1. นางสาวจินดา  พรหมมา
2. นางสาวอรุณี  แก้วสุกล
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กชายชำนิ  เกิดทอง
2. เด็กชายพงศกร  พลพิชัย
3. เด็กชายศุภกร  นกแก้ว
 
1. นายกันตวรวัตน์  ปลอดกรรม
2. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบากัน 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ดำเชื้อ
2. เด็กหญิงธรัญญา  เหล็มแดง
3. เด็กหญิงมนันญา  บำรุง
4. เด็กหญิงสมฤทัย  บุตรหมัน
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  อมราพิทักษ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ยังรอด
2. นางสาวลียานา  พันธพงศ์ธรรม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทโช
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศรีสุขใส
3. เด็กหญิงเรณุกา  บุญตา
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
2. นางสุภาณี  รักษาพันธุ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นวลศรี
2. เด็กหญิงภณิดา  พรมกุล
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขกาย
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
2. นางสุภาณี  รักษาพันธุ์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงปรารถนา  คำแก้ว
2. นางสาวอรวรรณ  ดวงทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  นวลใย
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กชายต่อศักดิ์  บุญคงทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองสุข
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ลิ่มสกุล
 
1. นางสาววรางคณา  เจนนพกาญจน์
2. นางสาวสุคนธา  สมจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 1. เด็กหญิงชนิสร   นิยมเดชา
2. เด็กชายบดินทร์   ห้วยลึก
 
1. นายสุบิน  นิยมเดชา
2. นางสาวเมติตา   สงขำ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กชายธาดา  บุญเดช
2. เด็กชายภูริช  คงมีชัย
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทิพย์รองพล
 
1. นายบุญถิ่น  แก้วเซ่ง
2. นางพฤษารัตน์  เพชรฤทธิ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงชิดชนก   กุมทอง
2. เด็กหญิงณัชชา   บุญปลอด
3. เด็กหญิงศตพร  พันธ์จิโณ
4. เด็กหญิงศศิวิมล   บุญเดช
5. เด็กหญิงสุชญา   มณีสิงห์
 
1. นางสาววารุณี   ทับไทร
2. นางสาระ  นวลสมศรี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลสวัสดิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นวลพลับ
 
1. นางจีระนันท์  สังขพันธุ์
2. นางสาวสุกัลยา  ใยทอง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชูเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชุติมา  นพแสง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสุธรรม
 
1. นายประกอบ  เพ็ชรอ่อน
2. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงธนาภา  กลิ่นดี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  กลัวผิด
3. เด็กหญิงอริศรา  นวลพลับ
 
1. นายประกอบ  เพ็ชรอ่อน
2. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงจิรพัชร  จีนหนู
2. เด็กชายณัฐพล  ซุ่นเส้ง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มณีมัย
4. เด็กชายนัทธพงศ์  อุดมศรี
5. เด็กชายพรเทพ  เกิดอยู่
6. เด็กหญิงรัชนีกร  มณีมัย
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  มณีรัตน์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  มณีมัย
9. เด็กชายอมรชัย  ไชยลือเลิศ
10. เด็กชายอัคเนด  เวชกุล
 
1. นางสาวกษมา  มุขประดับ
2. นายชัยณรงค์  นะบุตร
3. นายอำนวย  นวลกุล
 
30 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเสียด    
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นางสุดา  รายาโส้
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อุปการ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุณด้วง
3. เด็กหญิงจิตติมา  ไชยชนะ
 
1. นายพงศธร  ศุภพรพงศ์
2. นางวราภรณ์  เทพณรงค์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 1. เด็กหญิงเนธาร  นิ่มอรุณศักดิ์
 
1. นางวันดี  วรินทร์เวช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกหาร 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขนานใต้
 
1. นางพัชนีย์  ทองทิพย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกหาร 1. นางสาวทิพวรรณ  ขนานใต้
 
1. นางพัชนีย์  ทองทิพย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายโมไนย  ลายแบน
 
1. นางสาวนิจพร  นิจพรพงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วสีสด
2. เด็กหญิงพีระณัฐ  บุตรมิตร
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  อินทพูดกิจ
 
1. นางประทุม  อุไรโรจน์
2. นางอ่อนพักร์  หนูเงิน
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงญาณสิริ  ทองเมือง
2. เด็กหญิงดวงหทัย  หนูสวัสดิ์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญแก้ว
4. เด็กชายธีรพัฒน์  สำราญ
5. เด็กหญิงบุษกร  ทองเนื้อสาม
6. เด็กหญิงปราถนา  เอ็มพบ
7. เด็กชายภูมิสันห์  สัญจร
8. เด็กหญิงสุวรรณณี  บุญถนอม
9. เด็กหญิงอัยการ์  เสนเมือง
10. เด็กหญิงแสงเดือน  แสงจันทร์
 
1. นางนัฏฐณิชา  เปียกบุตร
2. นายประชิด  ใจบุญ
3. นายอภิชาติ  สัญจร
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กชายธนกร  แก้วเม็ด
2. เด็กหญิงมัชลา  อุปมา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  โดยนาย
4. เด็กหญิงสุจิตรา  นบนอบ
5. เด็กหญิงสุภาพรรณ  รอดภัย
 
1. นางพิมพิมล  คงสกุล
2. นางมณี  เปียกบุตร
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญเทพ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ข้อตั้น
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แก้วศรีสด
 
1. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
2. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.16 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เล็กมาก
2. เด็กชายนพกร  ศรีทอง
3. เด็กหญิงวาริษา  บุตรเผียน
 
1. นางพรรณนิสา  กังวานเกียรติกุล
2. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนวัดบางเหลียว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ช่วยเรือง
 
1. นายสรวิศ  จันพุ่ม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางเหลียว 1. เด็กหญิงภิรดี  สุทธิเสน
 
1. นายสรวิศ  จันพุ่ม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเหลียว 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ควรสม
 
1. นายสรวิศ  จันพุ่ม
 
45 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 60.5 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สุขดำ
2. เด็กชายอัมรินทร์  ตาวัน
 
1. นางกานดา  เดชนครินทร์
2. นางโสภา  แตงอ่อน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ขวัญเกิด
 
1. นายสุพจน์  ขวัญเกิด
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 7 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  นบนอบ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองช่วย
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมศรี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อำหมัด
2. นางอารมณ์  แก้วเสริม
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  หิรัญวิศาล
2. เด็กหญิงอัญชิษา  ณ ถลาง
 
1. นางกรรณ์นิกา  วรรณโน
 
49 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปานพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ไกรนรา
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  ทองกระจ่าง
 
50 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  เปียกบุตร
2. เด็กชายอรรถกร  ช่วยคงทอง
 
1. นางสัณห์สีนี  เชียรวิชัย
 
51 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สะสม
 
1. นางสาวอาภรณ์  ปรีชา
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กชายเสกสรร  ยอดสนิท
 
1. นางสาวขวัญใจ  ณ ระนอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  ฉุ้นย่อง
2. เด็กหญิงจันญาฎา  หนูขจร
3. เด็กหญิงจิดาภา  จงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพิมพาพร  อนุพัฒน์
5. เด็กหญิงภัทชทนันท  คงสุข
6. เด็กหญิงสุภีรดา  ช่างเรือ
7. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วเสริม
8. เด็กหญิงหนึ่งธิดา   ธนาศักดิ์เจริญ
9. เด็กหญิงโยษิตา  มงคลประดิษฐ์
 
1. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
 
55 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงกีรติกา  สุทธิเหลือ
2. เด็กหญิงอณัฐสรา  ชูศรี
 
1. นางรัตชณีย์  แก้วแสวง
2. นางสาวอรวรรณ  ทองศรี
 
56 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ทิน
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลภักดี
 
1. นางสาวนภาพร  กิตติพงษานุรักษ์
2. นางสาวอรวรรณ  ทองศรี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 73.33 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กชายสยามพล   สิงห์ชู
 
1. นายธรรมวิชญ์   แก้วภู่
 
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 53.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลานสัน
2. เด็กชายฤทธิสรณ์  แดงขำ
 
1. นางรำพึง  ขุนจันทร์
2. นางสุพรรณษา  แก้วพลอย
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  สุขการ
 
1. Mrs.Rubyleen  Agno
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเจณิตตา  ด่านสถาปนาพงศ์
 
1. Mrs.Madelyn  Monleon
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 6 โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  ย่าสันต์
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ