สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยนาท

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงชุตินันท์   ทับโพธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิชญา    คงชาญแพทย์
 
1. นางรัชนี  มากทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายธนาธิป  นิ่มพญา
2. เด็กชายวิทวัส  รัตนพานิช
3. เด็กชายอนพัทย์  บุญอาสา
 
1. นางธนวรรณพร  สังข์พิชัย
2. นายสุรวุฒิ  ตั้งดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กชายจตุรมุข  แก้วศรี
2. เด็กชายจีรกฤต  โตแก้ว
 
1. นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช
2. นายเฉลียว  อยู่เกิด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายสหรัถ  หมื่นที
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 1. เด็กชายอิสระ  ธรรมนิทา
 
1. นายธรรมศักดิ์ชัย  สุขดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กหญิงธนนันท์   สังข์ประเสริฐ
 
1. นางสาวบังเอิญ   พลอยพราย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะปราง 1. เด็กชายธนภัทร  แดนบุญจันทร์
2. เด็กชายธราเทพ  มงคลยุธ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ชูทอง
4. เด็กชายอมรเทพ  ทับทิม
5. เด็กชายเดชสิทธิ์  อินทรปราง
6. เด็กชายเนติพงษ์  อยู่ภู
 
1. นางพยงค์  อินสุภาทร
2. นางพเยาว์  สนธิ
3. นางสุภาพร  จิตรเอื้อตระกูล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพรัตน์ 1. เด็กหญิงจิตตมาศ  ศรีคำผ่อง
2. เด็กหญิงสุทิศา  โสมนัสแสง
3. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แก้วศรี
 
1. นางละออ  กองรส
2. นายเฉลียว  อยู่เกิด
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1. เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนฉ่ำ
2. เด็กหญิงกมลชนก  โฉมแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิ่งทอง
4. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เปียจัน
5. เด็กหญิงขวัญชีวา  อินทะนาม
6. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์อินทร์
7. เด็กชายจิรพงษ์  จันทร์จิราโชติสิน
8. เด็กหญิงจีรวรรณ  นาคโพธิ์
9. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สารสวัสดิ์
10. เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญเงิน
11. เด็กหญิงชนากานต์  วงษ์พิชัย
12. เด็กชายชัยรัตน์  ศรีวิเชียร
13. เด็กชายชิษณุพงศ์  มีทอง
14. เด็กหญิงชุติมา  เพ็งหมื่นราช
15. เด็กหญิงฐิตาพร  เสนาใน
16. เด็กหญิงณภัทร  ภัทรธรรมพงษ์
17. เด็กชายณภัทร  สุขผล
18. เด็กหญิงณวพร  เปรมทอง
19. เด็กหญิงณัฐจิตรา  วรรณพงษ์
20. เด็กชายณัฐธพล  ใจแสน
21. เด็กหญิงณัฐนิชา  อยู่สม
22. เด็กชายณัฐพล  ศรประจักษ์ชัย
23. เด็กชายณัฐภัค  อยู่สม
24. เด็กหญิงณัฐวดี  อินเนย
25. เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจอารีย์
26. เด็กชายต้นตุลา  รุ่งโรจน์
27. เด็กชายทนงศักดิ์  เส็งเต๋
28. เด็กชายทักษ์ดนัย  เงินดี
29. เด็กชายธนวุฒิ  เมฆขยาย
30. เด็กชายธัชพล  เปี่ยมสิน
31. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดวงแก้ว
32. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เที่ยงอินทร์
33. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ประชุมศรี
34. เด็กหญิงธารทิพย์  ใจแสน
35. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีฤกษ์
36. เด็กชายนรพล  วัดคำ
37. เด็กหญิงนิรัชพร  ขาวเงิน
38. เด็กหญิงนิศานาถ  โภคบุตร
39. เด็กหญิงบุรัสกร  ยันเยี่ยม
40. เด็กหญิงประภาศรี  อยู่ระหัส
41. เด็กหญิงปัทมวรรณ  มาโต
42. เด็กหญิงปัทมา  เนียมทอง
43. เด็กหญิงปารินันท์  กองคูณ
44. เด็กชายปิติ  เนตรักษ์
45. เด็กชายพงศธร  มีฤกษ์
46. เด็กชายพรพิสุทธิ์  ใจแสน
47. เด็กชายพลพิพัฒน์  เสือน้อย
48. เด็กหญิงพษวรรณ  คงเสือ
49. เด็กหญิงพิมพ์รพี  พรมฮวด
50. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองคำ
51. เด็กชายภาณุพงษ์  ผาสุข
52. เด็กหญิงมนทกานต์  สงล่า
53. เด็กหญิงมันตา  เกิดพิทักษ์
54. เด็กชายยศพร  สุวรรณรัตนกิจ
55. เด็กชายยศภวิล  เงินดี
56. เด็กหญิงยศวดี  บุญน่วม
57. เด็กชายยศวัต  สุวรรณรัตนกิจ
58. เด็กหญิงรดานันท์  จิตรดา
59. เด็กชายรพีพัฒน์  พรมฮวด
60. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญชู
61. เด็กชายรัฐศาสตร์  หว้ากลาง
62. เด็กหญิงรุ่งนภา  คล้ายน้อย
63. เด็กหญิงวรรณภา  ช่วยประดิษฐ์
64. เด็กหญิงวรรณวิมล  วิมล
65. เด็กชายวราวุธ  ขันตี
66. เด็กหญิงวริษฐา  แสงไกร
67. เด็กชายวัฒณพงษ์  วัดคำ
68. เด็กชายวัฒนพงศ์  วุฒิยากรณ์
69. เด็กหญิงวิชญาพร  ฤทธิเดช
70. เด็กหญิงวิชญาพร  มะณี
71. เด็กหญิงวิชญาพร  น้อยนิ่ม
72. เด็กหญิงศรัญญา  กลิ่นถือศิล
73. เด็กหญิงศรัณยา  ศรีวันนา
74. เด็กหญิงศศิมา  พลเล็ก
75. เด็กชายศิรเมศร์  ธนาโรจน์อภิชัย
76. เด็กหญิงศุภกาญตณ์  เดชอุดมสุทธิ์
77. เด็กหญิงสรัลพร  โพธิ์ใต้
78. เด็กชายสิรภพ  แจ่มหม้อ
79. เด็กหญิงสิริกร  อยู่สำลี
80. เด็กหญิงสิรีบุญ  ทิพย์สิงห์
81. เด็กหญิงสุจิตตา  สังข์สุวรรณ
82. เด็กหญิงสุณิสา  แพรบุตร
83. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาโต
84. เด็กหญิงสุทธิพล  โพธิ์โต
85. เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีนาคดี
86. เด็กชายหยก  แสงสุทธิ
87. เด็กชายหฤษฎ์  บัวชื่น
88. เด็กหญิงอริสรา  ทั่งทอง
89. เด็กหญิงอรไพลิน  ชายศรี
90. เด็กชายอเนชา  วิทยานุเคราะห์
91. เด็กหญิงเขมจิรา  ทาเวียง
92. เด็กชายเจษฎา  มาขำ
93. เด็กหญิงเบญญาภา  เอมอ่อง
94. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สาตรา
95. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญลือ
96. เด็กชายโกเมท  จิโรจน์พันธุ์
97. เด็กหญิงไพลิน  หิรัญภูวฐิติโชติ
98. เด็กหญิงไอรดา  มาลัย
 
1. นางทิพย์ณภัช  ทั่งทอง
2. นายภูดิศ  ศีตะปันย์
3. นางสาววรรณิภา  เล็กพวงทอง
4. นายสมศักดิ์  ระเวกโสม
5. นางสาวสุทธิดา  ศรีวัฒนา
6. นางอภัสนันท์  โชติจิรธนาศักดิ์
7. นายเบญจรงค์  ล้อมวงษ์
8. นางโสภา  อยู่โต
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายมิ่งแมน  แจ้งต่าย
2. เด็กชายสุธิมนต์  นวลอนงค์
3. เด็กชายแสงเพชร  จบศรี
 
1. นางจินตนา  พุทธโกสัย
2. นายวิศรุต  วินิจฉัยกุล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงจันทิมา  นาคตรง
2. เด็กหญิงดวงกมล  อ่อนอินทร์
3. เด็กหญิงมาริสา  เฉยนก
 
1. นางประคอง   แสงรัศมี
2. นายโกศล  มีแสงนิล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงนันทิดา  ปานหลุมเข้า
2. เด็กหญิงพรวลัย  กิ่งกังวาล
3. เด็กหญิงมาริสา  วะระชีวะ
 
1. นางนงนุช  เฟื่องรอด
2. นางละออ  คฤหปาน
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กหญิงสุนิสา    ทาเสน
 
1. นางอรนุช   บุญคงมา
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.97 เงิน 9 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เบื้องดี
2. เด็กหญิงชลดา  ชื่นอุรา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นอุรา
 
1. นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล
2. นางอารีย์  โชติภิวัฒน์
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 9.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายธนกรณ์   สิงห์ไพลาศ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   นาคดี
 
1. นางสาวนวลจันทร์   ฝ่ายคำมี
2. นางสาวประภาพร   ธนะไพบูลย์
 
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธีรนัย  กาญจนนท์
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  พุ่มพวง
 
1. นายประสพ  สิงห์สม
2. นางเพ็ชรา  สิงห์สม
 
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายธนกรณ์   สิงห์ไพลาศ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   นาคดี
 
1. นางสาวประภาพร   ธนะไพบูลย์
2. นางเอมอร   วัตยานนท์
 
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน    
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเทพรัตน์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีเกิดวงษ์
 
1. นางอุษา  เขียวอินทร์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 1. เด็กชายพรชัย  ชาตะรูปะ
 
1. นางฉวีวรรณ  สิงหนาท
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.1 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายณัฐวร  เที่ยงพุ่ม
2. เด็กหญิงนันทินี  ทับทิม
3. เด็กหญิงรินรดา  เรืองประกาย
4. เด็กหญิงรินรดี  เรืองประกาย
5. เด็กหญิงสหฤทัย  เพ็งพาท
6. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนจบ
 
1. นางสาวนพนันท์  สอนแจ้ง
2. นายวิเนต  เลิศศิริภิญโญ
3. นางสมร  เทศเขียว
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  หวั่นโพธิ์
 
1. นางสาวนพนันท์  สอนแจ้ง
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.67 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายณัฐวร  เที่ยงพุ่ม
2. เด็กหญิงนันทินี  ทับทิม
3. เด็กหญิงรินรดา  เรืองประกาย
4. เด็กหญิงรินรดี  เรืองประกาย
5. เด็กหญิงสหฤทัย  เพ็งพาท
6. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนจบ
 
1. นางสาวนพนันท์  สอนแจ้ง
2. นายวิเนต  เลิศศิริภิญโญ
3. นางสมร  เทศเขียว
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กหญิงปัทมพร   หิริโอตัปปะ
2. เด็กหญิงลภัสลดา   ทิมโต
3. เด็กหญิงเสาวรส    มากล้น
 
1. นายชาลี   สุขสบาย
2. นางอรนุช   บุญคงมา
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน    
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บุญยืน
2. เด็กหญิงประภาพร   ฉิมกรด
3. เด็กหญิงประภาพรรณ   ฉิมกรด
 
1. นางสุจินต์   ดีประดิษฐ์
2. นางอรนุช   บุญคงมา
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พันธุ์ละพะ
2. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  นิลฉ่ำ
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สมัครการไถ
 
1. นางมยุรี  บ้านสระ
2. นางอุษณีย์  พิณประภัศร์
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายภานุกร  กลิ่นเทียน
2. เด็กหญิงรักษิณา  สุพลจิตร์
3. เด็กชายเสกสรร  รักถนอม
 
1. นางทวารัตน์  ฤทธิโชติ
2. นายสมเกียรติ  แสงโป๋
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายณัฐวร  เที่ยงพุ่ม
2. เด็กชายถิรวัฒน์  มีมาก
3. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนจบ
 
1. นางทวารัตน์  ฤทธิโชติ
2. นางสาวสุกัญญา  นภาพรเกษม
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน    
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน    
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงนันทวัน  รัตนโชติ
2. เด็กหญิงผกามาศ  สาริสาย
3. เด็กชายรัตติพล  เกิดลิบ
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. เด็กชายชาญชน  ขอบขัน
2. เด็กชายนพกร  รอดสาหร่าย
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชนะวงษ์
 
1. นางนงนุช  กันตวิรุฒ
2. นางเกษร  ศรีจันทร์
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายณวพงศ์  เจตนเสน
2. เด็กชายมงคล  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสงคราม
 
1. นายธนบดีพิพัฒน์  ดำนิล
2. นางเพ็ชรา  สิงห์สม
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายภานุกร  กลิ่นเทียน
2. เด็กหญิงรักษิณา  สุพลจิตร์
3. เด็กชายเสกสรร  รักถนอม
 
1. นางทวารัตน์  ฤทธิโชติ
2. นายสมเกียรติ  แสงโป๋
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายณัฐวร  เที่ยงพุ่ม
2. เด็กชายถิรวัฒน์  มีมาก
3. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนจบ
 
1. นายสมเกียรติ  แสงโป๋
2. นางสาวโศจิรัตน์  เณรแขก
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน 12 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีรภพ  วังยาว
2. เด็กชายมานพ  ปานสิงห์
3. เด็กชายวรพรต  วอทอง
 
1. นางนงนุช  กันตวิรุฒ
2. นางบัณพร  อู๋ทรัพย์
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายภานุกร  กลิ่นเทียน
2. เด็กหญิงรักษิณา  สุพลจิตร์
3. เด็กชายเสกสรร  รักถนอม
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีเพ็ชร์
2. นายสมเกียรติ  แสงโป๋
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 1. เด็กชายณัฐวร  เที่ยงพุ่ม
2. เด็กชายถิรวัฒน์  มีมาก
3. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนจบ
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีเพ็ชร์
2. นายสมเกียรติ  แสงโป๋
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายณวพงศ์  เจตนเสน
2. เด็กชายมงคล  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสงคราม
 
1. นายธนบดีพิพัฒน์  ดำนิล
2. นางเพ็ชรา  สิงห์สม