สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายกิตติ  สาระพล
2. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์  ศุภพล
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  กุลนาฝาย
2. เด็กหญิงกานพลู  โล่ห์คำ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประทุมถิ่น
4. เด็กชายชวัลกร  อุดมวงศ์
5. เด็กชายณัฐภูมิ  สะละศรี
6. เด็กหญิงปณิสรา  โชคเหมาะ
7. เด็กชายพิศณุ  ไพรศรี
8. เด็กชายวันชัย  วิญญายงค์
9. เด็กชายสุธานนท์  ตั้งใจ
10. เด็กหญิงอภันตรี  หงษ์อุดม
 
1. นางธิดารัตน์  คิดฉลาด
2. นางนวลกนก  สวงโท
3. นางสุวัฒนา   เพชรล้ำ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  บรรยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  แก่นพรม
3. เด็กชายบูรพา  สารมโน
4. เด็กหญิงปริศนา  คะเนนอก
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นาคพินิจ
6. เด็กหญิงวิภาดา  ชมภูวิเศษ
7. เด็กหญิงอภัสสรา  อรุณเกียรติ
8. เด็กหญิงอรพิน  ก้อเมืองน้อย
9. เด็กหญิงอารีย์  จำประยูร
10. เด็กหญิงอิศเรศ  หอมเสด็จ
 
1. นางรัตนาวดี  พลศรี
2. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
3. นายวีระศักดิ์  สุนทรวีราทักษ์
4. นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายจิรชัย  ใสสะอาด
2. เด็กชายพัชรพล  ตาโส
3. เด็กชายภัทรพล  ครองตน
 
1. นายบุญฤทธิ์  แสงอรุณ
2. นางสาวอรพรรณ  จันทร์เวียง
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธนาวัฒน์  คำมีหมื่น
2. เด็กชายภูวนาจ  แสงขาว
3. เด็กชายรัชพล  ล้อมจันทร์
 
1. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์  เพ็งกลาง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.9 ทอง 8 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 1. เด็กชายจินดา  ลาแก้ว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขะจรศรี
3. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีเจริญ
4. เด็กหญิงพรรนิภา  เติมพันธ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิ่งกระโทก
6. เด็กหญิงพันธิดา  มะเลิศ
7. เด็กหญิงศศินิภา  จิ๋ววิเศษ
8. เด็กหญิงสรวีย์  วงศ์แก้ว
9. เด็กหญิงสุนิสา  วุธชัยภูมิ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  รังสูงเนิน
11. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งพล
12. เด็กหญิงอภิญญา  ปาละโพธิ์
13. เด็กหญิงอรวรรณ  รู้ยืนยง
14. เด็กหญิงอารยา  พริ้งชัยภูมิ
15. เด็กหญิงเนตรนภา  วงษ์ก่อ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  สวรรณา
2. นางยุวดี  กุลนาฝาย
3. นายวิเชียร  วัฒนกุลไพศาล
4. นางสมพักตร์  กระจ่างฤทธิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กหญิงยุวรัตน์  แจ่มใส
2. เด็กชายศุภชานนท์  แท่งหิน
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พรจันทึก
 
1. นายอดิศักดิ์  แดนทอง
2. นายเอก  ราชเดิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79.6 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์   พยุงธนทรัพย์
 
1. นางธนพร  ต่อศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงฐิติยา  โพธ์สะเดา
2. เด็กหญิงณัฐนิกา  ดอนน้ำขาว
3. เด็กชายณัฐพงศ์  พลทะยาน
4. เด็กชายทรงยศ  จำนงชอบ
5. เด็กชายธีรพัฒน์  แสงจิตร
6. เด็กชายพีรพัฒน์  นามวงษา
7. เด็กชายภูธเนตร์  เสือแดง
8. เด็กชายวุฒิศักดิ์  เอกตาแสง
9. เด็กชายศักดิ์พล  เมี้ยนกลาง
10. เด็กชายอภิศักดิ์  สุขคุ้ม
11. เด็กชายเมธัส  รณการ
 
1. นายถนอม  กัดโกนา
2. นายบรรพต  นิ่มนวล
3. นางฤทัยรัตน์  นิ่มนวล
4. นายวินิช  จิณโรจน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีหัวโทน
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ศักดิ์ภูเขียว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์คำ
2. นางรัชนีวรรณ  ม่วงนิกร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
2. เด็กชายธีรภัทร์  มิทา
3. เด็กชายนนทการ  แสงโทโพธิ์
4. เด็กหญิงนัดดา  ป้องชาลี
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ครองไข่น้ำ
6. เด็กหญิงบุษบากร  ทองดอนหอย
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินละออ
8. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
9. เด็กชายวีรยุทธ  ตั้งมั่น
10. เด็กหญิงศิริพร  สมสุข
11. เด็กหญิงศิริมล  พูลเจริญ
12. เด็กหญิงสุพัตรา  คำโย
13. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
14. เด็กหญิงอาราดา  อุตสุรินทร์
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กมลขันธ์
 
1. นางจรีรัตน์  สมศักดิ์ศรี
2. นายถวัลย์  สมศักดิ์ศรี
3. นางวนิชา  ประยูรพันธุ์
4. นายศุภชัย  ทองทับ
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงจิตรดา  ใสคำภา
 
1. นางวรรณิภา  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
 
13 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นิยมวงษ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศิวนารถเจริญ
 
1. นายบรรจง  อ่อนละม้าย
 
14 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีเสมอ
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  พุ่มจันทร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผ่องแผ้ว
 
1. นายบรรจง  อ่อนละม้าย
2. นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกุสุมา  เค้าโนนกอก
2. เด็กชายคุณากร  ร้อยศิลป์
3. เด็กชายจักรวุธ  นิยมถิ่น
4. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวมสุวรรณ์
7. เด็กชายธีรภัทร์  มีทา
8. เด็กชายธีรเทพ  ไชยสุวรรณ
9. เด็กชายนนทการ  แสงโทโพธิ์
10. เด็กหญิงนัดดา  ป้องชาลี
11. เด็กหญิงนิตยา  กงจักร์
12. เด็กหญิงน้ำฝน  ครองไข่น้ำ
13. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
14. เด็กหญิงบุญธิดา  บุราณรมย์
15. เด็กหญิงบุษบากร  ทองดอนหอย
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินละออ
17. เด็กชายภูมินทร์  ทีภูเวัยง
18. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดศรีชัง
20. เด็กชายลือชัย  มีคำ
21. เด็กชายวชิราวุธ  มณีวงศ์
22. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดชา
23. เด็กหญิงวนิดา  ดวงรัตน์
24. เด็กชายวิทยา  ปาปะตัง
25. เด็กชายวีรยุทธ  ตั้งหมั่น
26. เด็กชายศราวุฒิ  เลิกนอก
27. เด็กหญิงศศิกมล  นาแซง
28. เด็กหญิงศิริพร  สมสุข
29. เด็กหญิงศิริมล  พูลเจริญ
30. เด็กชายสิทธิพงษ์  นามนารี
31. เด็กหญิงสุธิดา  เหมนอก
32. เด็กหญิงสุพรรษา  ใสหนองเป็ด
33. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานจำรูญ
34. เด็กหญิงสุพัตรา  คำโย
35. เด็กชายสุเมธ  แก่นไธสง
36. เด็กชายอภิชาติ  เสนนารี
37. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
38. เด็กหญิงอาภารัตน์  ทองจันทร์
39. เด็กหญิงอาราดา  อุตสุรินทร์
40. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กมลขันธ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แผ้วพันธ์ชู
2. นางชญานุตม์  คำหว่าน
3. นายประดิษฐ์  สิงสง
4. นายพิทักษ์  พรหมรินทร์
5. นายศุภชัย  ทองทับ
6. นายสมพงษ์  พลศักดิ์ซ้าย
7. นายสวาท  ศรีแก้วน้ำใส
8. นางสาวโชษิตา  เรืองสุข
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมหมู่
 
1. นางกุหลาบ  ชัยจำรัส