สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงณัฐพร  กึ่งสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  หมอกชัย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  หงษ์พรม
 
1. นางบุญเลย  อิทธิกุล
2. นางศศิวิมล  วณิชาชีวะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. นางสาวปิยะธิดา  มีวุฒิ
2. นางสาวสุธาลินี  หมู่ศิริ
3. นางสาวสุธิตา  รัศมีจันทร์
 
1. นางจินตนา  เลาประเสริฐสุข
2. นางปาริสา  ผ่องพันธุ์งาม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งทอง
2. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ระยัน
 
1. นางอรัญญา  ประสารกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  ทองวรรณ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงกรกุล  หมอกชัย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ขันชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอริศรา  ไพศาลธรรม
 
1. นางบุญเลย  อิทธิกุล
2. นางศศิวิมล  วณิชาชีวะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงกรกนก  ฉั่วรัตนกุล
2. เด็กหญิงธิดา  เลิศวานิชย์กุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
2. นางศศิวิมล  วณิชาชีวะ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงจารุณีย์  ฤทธิ์ประทีป
3. เด็กชายจีรเดช  ภิญโญยาง
4. เด็กหญิงทัศนีย์  วรรณทุ
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ฤทธิ์ประทีป
6. เด็กชายธีระพงษ์  คำโยค
7. เด็กหญิงนุชรี  คงโนนกอก
8. เด็กชายยุทธนา  สังข์ทอง
9. เด็กหญิงศุภสุตา  เผยศิริ
10. เด็กชายสิทธิพร  ฮุงภูเขียว
 
1. นางนงลักษณ์  สมรูป
2. นายประสิทธิ์  ชาปัญญา
3. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงกรรวี  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุดเอี่ยม
3. เด็กหญิงเกวลี  สีสังข์
 
1. นางบุษกร  จอกสำนัก
2. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำแข
2. เด็กชายฤทธิไกร   เรียมรอง
3. เด็กชายสันติภาพ  ทอดโอภาส
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงชนิสรา  วันโนนทอง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พรมวิชัย
3. เด็กหญิงอาริสา  บรรยงค์
 
1. นางบุษกร  จอกสำนัก
2. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายฉัตรชัย   ทองเทพ
2. เด็กชายธัชศวิน   เลิศคอนสาร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   คำแร่
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.67 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายธวัชชัย   โนนเปลือย
2. เด็กชายวิชิต   ธรรมนาม
3. เด็กชายอาทิตย์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี