สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาชอบ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริกัญญา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายณัฐพงศ์  มีบุญ
6. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
7. เด็กชายธีรพัฒน์  โวหาร
8. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
9. เด็กหญิงพรรณษา  สินขาว
10. เด็กหญิงพิมนภัส  สิงห์ลา
11. เด็กหญิงยุวดี  โคตรบำรุง
12. เด็กชายวรภาส  แก้วสนธิ์
13. เด็กชายวัชรินทร์  บุญพันธ์
14. เด็กชายวิทยา  มาซา
15. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
16. เด็กหญิงศิรินภา  สุขบัวใหญ่
17. เด็กหญิงศิริเนตร  น้อยขัน
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ผาเบ้า
19. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์ลา
20. เด็กชายเดชาธร  เทพรุณ
 
1. นายทองสมาน  น้อยวิเศษ
2. นางทัศนา  รติธรรมกุล
3. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
4. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
5. นางอุษา  คำศรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กหญิงฉันทิศา   กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายศิวกร  ไพรเขตร
3. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  พิมพ์ทวด
 
1. นางสาวกิตติยา   จรูญแสง
2. นายธนกร  แนมขุนทด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนิตยา  ประสพสินธุ์
 
1. นางบังอร  ทองเกิด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงณัฐณฎา  โชฎช่วย
2. เด็กหญิงธนัตดา  เบียดนอก
3. เด็กชายพงษ์นพัตร  บุญเรือง
4. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
5. เด็กหญิงศิริพร  ทวีรัตน์
6. เด็กหญิงศิวาลักษณ์  เหง้าโอสา
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
8. เด็กหญิงสุวพัชร  ทองสร้อย
9. เด็กหญิงอรวรรณ  มีสุวรรณ
 
1. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
2. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
3. นายวุฒินันท์  ตันอุดม
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายวรเดช  รอณรังษี
2. เด็กชายเพชรนรินทร์  มุขขุนทด
 
1. นางรัชนี  ปานจันทร์
2. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงณัฐณฎา  โชฎช่วย
2. เด็กหญิงธนัตดา  เบียดนอก
3. เด็กชายนิรุช  โลหะรัตน์
4. เด็กชายพงษ์นพัตร  บุญเรือง
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อินโนนเชือก
6. เด็กหญิงวานิดา  หนันจันทา
7. เด็กหญิงวาสนา  สว่างศรี
8. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
9. เด็กหญิงศิริพร  ทวีรัตน์
10. เด็กหญิงศิวาลักษณ์  เหง้าโอสา
11. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
12. เด็กหญิงสุวพัชร  ทองสร้อย
13. เด็กหญิงอรวรรณ  มีสุวรรณ
14. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ลาภเกิด
15. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญเรือง
 
1. นางจารุรัตน์  พลลาภ
2. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
3. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
4. นายวุฒินันท์  ตันอุดม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80.3 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เลาหะนาคีวงศ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ติณะคัต
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พิษจำรูญ
6. เด็กหญิงพันพัสสา  ดวงจันทร์
7. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
8. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิประเสริฐ
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประสพเงิน
10. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
11. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
12. เด็กหญิงอรอนงค์  ทับเพชร
13. เด็กหญิงเกศกนก  เมียบขุนทด
14. เด็กชายเฉลิมชัย  หอมฟุ้ง
15. เด็กชายเดชา  ภักดิ์สูงเนิน
 
1. นางบุญยิ่ง  งามจัตุรัส
2. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
3. นางสายชล  แก้วเพชร
4. นายอัครเดช  กลิ่นศรีสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เลาหะนาคีวงศ์
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พิษจำรูญ
5. เด็กหญิงพันพัสสา  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
7. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิประเสริฐ
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประสพเงิน
9. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
10. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
11. เด็กหญิงเกศกนก  เมียบขุนทด
12. เด็กชายเฉลิมชัย  หอมฟุ้ง
 
1. นางสาวรัศมี  เบื่อขุนทด
2. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
3. นางสายชล  แก้วเพชร
4. นางอมรรัตน์  ไทยประสงค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงสุจิรา  วิชาเกวียน
 
1. นางรัชนี  วัชระ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายเบญจรงค์  จงเจิมกลาง
 
1. นายวิศรุต  สิงห์นอก
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงณัฐญา  สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงณัฐรินทร์  รังขันท์
3. เด็กหญิงอุสนี  ป้อมปะโค
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางสุวรรณา  ป้อมจัตุรัส
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายสุวิจักร  ทันเป็ง
2. เด็กหญิงสุวิษา  กล้ากลาง
 
1. นางพัชรินทร์  แอ่งบัวใหญ่
2. นางสุมาลี  สุภาพ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.34 ทอง 4 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายก้องภพ  ล้อมจิ้งหรีด
2. เด็กชายสุวิจักษ์  ทันเป็ง
3. เด็กหญิงสุวิษา  กล้ากลาง
 
1. นายวิชิต  ผาดี
2. นางสายหยุด  ผาดี
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีไชโยรักษ์
2. เด็กหญิงพรรณิษา  มานิมนต์
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ภานุมาตย์
 
1. นางนิตยา  แก้วโยธา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  โชคดุลย์
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายณัฐพล  นาคคำ
2. เด็กหญิงสรวลัญช์  สัมพันธ์สุวรรณ
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
2. นายเชน  แก้วลัดดา
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.98 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จรัญยาผาง
2. เด็กชายสุรชัย  หร่ายขุนทด
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงธนัตดา  เบียดนอก
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายวรเดช  รอณรังษี
2. เด็กชายเพชรนรินทร์  มุขขุนทด
 
1. นางรัชนี  ปานจันทร์
2. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์