สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงอัญชลี  อินทร์นิมิตร
 
1. นางมาลี  ยอดเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยศภิรมย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นิลปานกัน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ขาวมรดก
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  หมี่กระโทก
2. นางสาวนวลจันทร์  เตียววนากูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายคุณาธิป   หมุนสนิท
2. เด็กชายภูตะวัน   นุ้ยสุข
 
1. นายชูศักดิ์   แพ่งภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายธีรภัทร  สิมตะมะ
2. เด็กชายไพศาล  สุพรรณ
 
1. นางอุษา  เสวกวัชรี
2. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายธีรพงษ์   พรหมวิเชียร
 
1. นายประทีป   ชะนะรัง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงนนทิชา  ทนโกจารย์
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  ทนหมัด
3. เด็กชายวุฒิชัย  นาคเพ่งพิศ
 
1. นางจำนันท์  เศษสุข
2. นางสาวธนภรณ์  ซังธาดา
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุยไสย์
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ