สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงฉันทิสา  ทองด้วง
 
1. นางสาวมณทิพย์  ศุภการ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำธง 1. เด็กชายชาคริทธิ์  เหลืองทอง
2. เด็กชายภูวนัย  ชูชื่น
3. เด็กชายศุภมิตร  ยาดำ
 
1. นายธีวรา  มากสาขา
2. นายอภิชัย  จันทเวช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงนภัสสร   ชูพงษ์
2. เด็กหญิงบุญญรัตน์   ปานสกุล
3. เด็กหญิงมารียา   นุตรักษ์
 
1. นางสาวสุธัญญา   สมานวงศ์
2. นางสาวอภิตา   เกียงสุภา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายกลยุทธ  พันธ์ศิริ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  วุฒิวัย
 
1. นายสุพิมล  โพธิจันทร์
2. นายเสวศ  เนียมมูสิก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ภารชาตรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  สังวรกาญจน์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ   บานไม่รู้โรย
4. เด็กหญิงบุญจิรา  ลิ้มวิไล
5. เด็กหญิงพีรดา   สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวมณฑิณี  สงวนพานิช
2. นางอัจฉริยา  สุจริต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ธนูศิลป์
2. เด็กหญิงศศิประภา  โพธิ์คีรี
3. เด็กหญิงอรุณโรจน์  เบ็ญจชาติ
4. เด็กหญิงอัจฉรียา  นุชอิฐ
5. เด็กหญิงเกศกนก  เพิ่มพูล
 
1. นางสิริพร  ดีมี
2. นายเอกชัย  จันทร์มี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.333 ทอง 5 โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์เคลือบ
2. เด็กชายณนทศักดิ์  เจริญสวัสดิ์
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางเดือนเพ็ญ  ทองแท่ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงศศิณา   ธารารักษ์
 
1. นางกมลรส  สินสุภา
2. นางเรณู  ศรีสมทรง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.166 ทอง 9 โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายวิทยา  พันธ์ดี
2. เด็กหญิงสุภัตรา  นวลศรี
 
1. นางสายหยุด  คชรินทร์
2. นางเดือนเพ็ญ  ทองแท่ง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญทนาวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิกานต์   ภูมิสุวรรณ
3. เด็กหญิงธันยาภรณ์   บุญเหลือ
4. เด็กหญิงภัทรลดา   จารุจารีต
5. เด็กหญิงวรรณกานต์   คีรีเขต
6. เด็กหญิงวิภารัตน์   จิตธากร
7. เด็กหญิงศิริวรรณ    จนิช
8. เด็กหญิงอาริยา   ทองเหลือ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์   คล้ายน้อย
10. เด็กหญิงอุษา  เกิดนุ่น
 
1. นางจินตนา  ลิ่มศิลา
2. นางปราณี  ยังบรรเทา
3. นางสายใจ  พรหมพิมาน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นันทวัฒน์
2. เด็กหญิงดารากร  พุ่มกะเนาว์
3. เด็กหญิงอุมาพร  น้อยถึง
 
1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา
2. นายไชยสิทธิ์  บุญรัตนไพโรจน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศึกราบกิจ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์ลีเล็ด
 
1. นางสมพร  โชติกวนิช
2. นางสุวรรณา  ชีวนำสกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านละมุ 1. เด็กชายพงศกร  ส่งศรี
2. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีชมภู
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชนะการ
 
1. นางสาวชลธิชา  แจะซ้าย
2. นางสาวชิตาภา  กลิ่นละออ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายสิทธินนท์   นันทะบุตร
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์กล่ำ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอินทร   สวรรค์เพ็ชร
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายไชยา   อภัยบริรัตน์
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงเจนจิรา   กำลังใบ
 
1. นางดรุณี   สายัณห์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอดิศร   แสงขาว
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จรรภูยา
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 82.8 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายกมล   เหลืองเพชรงาม
2. เด็กหญิงณัฐพร   เถาเล็ก
3. เด็กชายธนา   ตั้งจิตรถาวรกุล
4. เด็กหญิงธฤตมน   นิยมธรรม
5. เด็กหญิงธัญชนก   ชุ่มชื่นจิตร
6. เด็กหญิงบุญธิชา   มณีรัตน์
7. เด็กชายประพลพัฒน์   นาคศักดิ์
8. เด็กชายภูวดล   ทรัพย์สิทธิเวศย์
9. เด็กหญิงวรรณวิลาศ   หงษ์สท้าน
 
1. นางสาวกมลทิพย์   เอี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
3. นางจีรวรรณ   หมุนสนิท
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  นุ้ยมาก
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองบุญแก้ว
3. เด็กชายจิรสิทธิ์  หลีกอาญา
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรางใกล้ถิ่น
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  นาคหญีต
6. เด็กหญิงวิภา  นุ่นแก้ว
7. เด็กชายสราวุธ  แก้ววารี
8. เด็กหญิงสุพาณี  สลีสองสม
9. เด็กชายอนุสรณ์  ทองจิตต์
 
1. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร
2. นางจิรายุ  พรหมเจริญ
3. นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายคมสันต์  สิงเดชะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  กฤษฎาสกุลการ
3. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วพิชัย
4. เด็กหญิงนันทิตา  กฤษฎาสกุลการ
5. เด็กชายนันท์ทัต  ประชุมสงค์
6. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จรรภูยา
7. เด็กหญิงศศิธร  ภูมิพันธ์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์กล่ำ
9. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์กล่ำ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ยิ้มมาก
11. เด็กชายอิทธิพงศ์  กานนอก
12. เด็กชายไชยวัฒน์  หนูพรมจันทร์
 
1. นายอภิวัฒน์  นวลศิริ
2. นางสาวอรสา  แซ่อ้วง
3. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงกัณภร  สมุทรสิงห์
2. เด็กชายจิรายุทธ  พะคะ
3. เด็กชายชวิน  นาคใหม่
4. เด็กหญิงธนิฐา  แซ่หลิม
5. เด็กชายธราดล  สำราญอินทร์
6. เด็กหญิงปณิดา  พรหมดำ
7. เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีวิลัย
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สร้างทองดี
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  พักผ่อง
10. เด็กชายหาญณรงค์  แจ่มจำรัส
 
1. นางดุษฎี  พลนาการ
2. นางธัญวรัตน์  โรจนหัสดินทร์
3. นางมณีพรรณ  เจริญจิต
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 1. เด็กชายกฤษณะ  ภาศภาการ
2. เด็กหญิงจิระพันธ์  จันทศรี
3. เด็กชายทนงศักดิ์  มากภิรมย์
4. เด็กหญิงนนธิญา  เพ็ชรแก้ว
5. เด็กหญิงภัชรียา  ฉิมมณี
6. เด็กหญิงวรรณทิพย์  วงแหวน
7. เด็กชายวิชาญ  จับจันทร์
8. เด็กชายศักดิ์เพชร  บำรุงยุทธ
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีหานันท์
10. เด็กหญิงไอลดา  ชัยรัตน์
 
1. นางรัตนา  น้อยนาเวศ
2. นางสมจิตต์  คลี่แก้ว
3. นางสาวสุดใจ   ดำคำ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กหญิงจิรากร   มะลิลา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   ขวาไทย
3. เด็กหญิงมุตธิตา   สุขศักดิ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงษ์จันทร์
5. เด็กชายไชยวัฒน์   ประโยชน์ยิ่ง
 
1. นางบุญทิวา   แก้วรักษ์
2. นายสมพร   ฉิมเรือง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   จู้มณฑา
 
1. นางชัชฎา   ณ ระนอง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายคมกริช  สมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สมดี
3. เด็กชายธนวัฒน์  บ่วงราชบพิตร
4. เด็กชายนฤพล  สุวรรณะ
5. เด็กชายวัชรินทร์  เพชรวงศ์
6. เด็กชายศรายุทธ  สมตน
7. เด็กชายสุุทธิพงษ์  ชููแก้ว
8. เด็กชายอนุสรณ์  ฟองบาลศรี
 
1. นายกิจจา  เก่งการไถ
2. นางอารีย์  ภู่ไพบูลย์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 1. เด็กชายพิทักษ์  สุวรรณน้อย
2. เด็กหญิงภัทราวดี  หวั่นหนู
3. เด็กหญิงรุจิรา  รัตนประเสริฐโชติ
 
1. นางขวัญจิตร  นพคุณ
2. นายบุญแก้ว  หวั่นหนู
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงจันทร์แรม   ม่วงเขียว
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ปานหนู
3. เด็กชายวรพจน์   อ้อยทอง
 
1. นางสาววิไลรัตน์   จินตนาสิรินุรักษ์
2. นางวิไลวรรณ  ศรีตะปิยะ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงกานติสา   คชโอสถ
2. เด็กหญิงชฎาพร  คงแดง
3. เด็กชายนันทพน  สมบูรณ์
4. เด็กชายบุริศร์   สุทธิพล
5. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วิชาจารย์
6. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชนะ
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางสุภิญญา  ขำคชกรรณ
3. นางเต็มดวง  บุญเกิด
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. นายกฤษกร  คล้ายอักษร
2. นางสาวนันทาวนา  ชังช่างเรือ
3. นางสาวพรชนก  ฉิมพลี
4. เด็กหญิงพรรณภัทร  ศรีอุทัย
5. นางสาวรุ้งทอง  บำรุงสุข
6. เด็กหญิงอุทัย  มาลัย
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางสาวนิภาพรรณ  บุญญกาศ
3. นางฤทัยวรรณ  น้อยเอียด
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาสันติ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงสกลสุภา  ปราบมาก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กลิ่นอ่อน
 
1. นางกฤษณา  วงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สินชนะ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   วุฒิวงค์
2. เด็กชายสงกรานต์   แสนพลมาตย์
3. เด็กชายสุธีรักษ์   สระทองเลื่อน
 
1. นางสาวนิภากร  พรเสถียรพงศ์
2. นางศิริญญา   นิลยกานนท์
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.64 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงนัฎฌา  เพชรกำเนิด
2. เด็กหญิงพัณธนี  อินทนา
3. เด็กหญิงศิริภรณ์   สว่างแสง
 
1. นางชูศรี  ทองวิเศษ
2. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
 
37 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.75 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชุมดี
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เนตรฐา
 
1. นางบุญญา  ตันเจริญ
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พุ่มนิล
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายอติวิชญ์  ขอจุลซ้วน
 
1. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.98 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายสิทธิชัย  โชติวงศ์ษา
 
1. นางสาวอัญชณา  เกษแก้ว
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  คำระหงษ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  คงมั่น
3. เด็กหญิงศศินา  เรืองจันทร์
4. เด็กหญิงสิรินทรา  แท่นแก้ว
5. เด็กหญิงอังคณา   ขำแก้ว
6. เด็กหญิงเอื้อการย์  ปรีดาผล
 
1. นางชุติญา  ธนภพวรรณกุล
2. นางมุกดา  ทองแดง
3. นางสาวเสาวณีย์  นุขรังค์
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชนะแดง
 
1. นายสุขพณ  ช่วยดำรงค์
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงนาลิสาข์   วิไลพร
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    พริ้งเพราะ
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   สืบพันธุ์
4. เด็กหญิงวราพร    กาญจนสุวรรณ
5. เด็กหญิงสิตาภา   จันทร์ทอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ยางเดิม
 
1. นางสาวจรุงจิตต์    สมบุญ
2. นางจุไรวัลย์    เรืองสังข์
3. นางสาวนันทิกานต์   ศรทอง
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.01 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชวนพิศ  สมัย
2. เด็กหญิงตะวัน  แดงน้อย
3. เด็กหญิงพรพันวาล  เสมสุข
4. เด็กหญิงมินตรา  อินสวน
5. เด็กหญิงวนิดา  เพ็ญสมบูรณ์
6. เด็กหญิงวันดี  ดอกสันเทียะ
 
1. นางกันตนา  ระวังวงศ์
2. นางสาวณัฐณิชา  เจริญรัมย์
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กชายประเสริฐ   นามไว
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายอภิชาต   จันทร์สมบัติ
 
1. นางวิภัทรพร  สำราญอินทร์
2. นางอาภาพัชร์  ดวงคงทอง