สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.66 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ทิพย์มงคล
 
1. นางวิภา  ร่มแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฉวีพรรณ์
2. เด็กชายธงชัย  ชำนาญการ
 
1. นางสมจิตร  ศุภนิรันดร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงชริสา   พุทธพันธ์
2. เด็กชายวุฒิชัย   สายรัตน์
3. เด็กหญิงศิวาภรณ์   หะรังศรี
 
1. นางกาญจนา   สิบพลาง
2. นายนรากร   มีอินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1. เด็กหญิงชนรดี   เข็มเพ็ชร์
2. เด็กหญิงตรีชฎา  เจริญฉาย
3. เด็กหญิงสุธิดา  มณฑิราช
4. เด็กหญิงสุธินี  ปันบุง
5. เด็กหญิงออรญา  รถอุทิศ
 
1. นางจันทร์แรม  ทองชื่น
2. นายสุนันท์  แก้วนาโพธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปานเจริญ
 
1. นางสุพัตรา  ภัยวิมุติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) 1. เด็กหญิงจริญญาภรณ์  เกินพา
 
1. นางสุพัตรา  ภัยวิมุติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  จำนงนภรักษ์
 
1. นางชุติภากานต์  จิรพรนันท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   วงค์พิพันธ์
2. เด็กชายธงชัย   ธาระเพ็ชร
3. เด็กชายนฤพร   สุดแน่น
4. เด็กชายนัฐสิทธิ์   พึ่งชาติ
5. เด็กชายพงศ์ศิริ   พาลี
6. เด็กชายวีรศักดิ์   รอดทอง
7. เด็กชายสิทธินนท์   นันทบุตร
8. เด็กชายอดิศร   แสงขาว
9. เด็กชายอภิสิทธิ์   เรืองพันธ์
10. เด็กชายอินทร   สวรรค์เพ็ชร
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   พยัคฆี
12. เด็กชายไชยา  อภัยบริรัตน์
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
2. นายอนุรักษ์   จันทสุวรรณ
3. นางอารียาภ์   นัตถิวัน
4. นายไพเราะ   ต่างประเทศ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 6 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นางมยุรีย์  ทิพย์ญาณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 11 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แฝงกาย
2. เด็กหญิงบุศกร  หมายเพ็ง
3. เด็กหญิงพรสุดา   เย็นอารมณ์
4. เด็กหญิงศศิธร  ยงกำลัง
5. เด็กหญิงศิริพรรณ   ใจสวน
6. เด็กหญิงอุ้มทอง  ตะนาวศรี
 
1. นางสาวปฐมาวดี  มหาทรัพย์
2. นางสาวปิยฉัตร  อุดมสิน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก   เยาวภักดิ์
 
1. นางสาวนุชนาฏ   พรหมทอง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงนฤมล   หลังมี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ชลเดช
 
1. นางสาวจีรนันท์   เยาว์ด้วง
2. นางอารียาภ์   นัตถิวัน
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปลีสนิท
2. เด็กชายปวเรศ  ก้อนศรีษะ
 
1. นายชำนิ  นาคภู่
2. นางทิพาภรณ์  หญีตศรีคำ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายกรพล  แก้วพัฒน์
2. เด็กชายจตุพร  บ้านคอกม้า
3. เด็กชายภาณุพงศ์  คงประจำ
 
1. นายสิทธิชัย  นพคุณ
2. นายไพฑูรย์  อุ่นอบ
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กชายอิทธิพล  ทองภูมิ
 
1. นางปราณีต  ศุทธิวิโรจน์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงประภัทร์ศญา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงภารดี  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  เรณชะนะ
4. เด็กหญิงสุขาดา  เจนเขตการ
5. เด็กหญิงอินทิรา  ชากลาง
6. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  ศิริวัฒน์
 
1. นางกาญจนา  แก้วทอง
2. นางชุติญา  ธนภพวรรณกุล
3. นางสาวเสาวณีย์  นุขรังค์