สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงฉันทิสา  ทองด้วง
 
1. นางสาวมณทิพย์  ศุภการ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายไชยา   อภัยบริรัตน์
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. นายกฤษกร  คล้ายอักษร
2. นางสาวนันทาวนา  ชังช่างเรือ
3. นางสาวพรชนก  ฉิมพลี
4. เด็กหญิงพรรณภัทร  ศรีอุทัย
5. นางสาวรุ้งทอง  บำรุงสุข
6. เด็กหญิงอุทัย  มาลัย
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางสาวนิภาพรรณ  บุญญกาศ
3. นางฤทัยวรรณ  น้อยเอียด
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  คำระหงษ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  คงมั่น
3. เด็กหญิงศศินา  เรืองจันทร์
4. เด็กหญิงสิรินทรา  แท่นแก้ว
5. เด็กหญิงอังคณา   ขำแก้ว
6. เด็กหญิงเอื้อการย์  ปรีดาผล
 
1. นางชุติญา  ธนภพวรรณกุล
2. นางมุกดา  ทองแดง
3. นางสาวเสาวณีย์  นุขรังค์