สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงนภัสสร   ชูพงษ์
2. เด็กหญิงบุญญรัตน์   ปานสกุล
3. เด็กหญิงมารียา   นุตรักษ์
 
1. นางสาวสุธัญญา   สมานวงศ์
2. นางสาวอภิตา   เกียงสุภา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายสิทธินนท์   นันทะบุตร
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์กล่ำ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศักดิ์ภิรมย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นางจรรยา  พุ่มคง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาสันติ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงสกลสุภา  ปราบมาก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กลิ่นอ่อน
 
1. นางกฤษณา  วงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สินชนะ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายอติวิชญ์  ขอจุลซ้วน
 
1. นางจันทนา  สวัสดิ์ละคร