สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สามงามชิง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไขจาระพันธ์
3. เด็กหญิงชลิตา  วันดี
4. เด็กหญิงณัฐพร  หยูตุ้ง
5. เด็กหญิงทานตะวัน   ด้วงรอด
6. เด็กหญิงปิยธิดา   นางวงศ์
7. เด็กหญิงยุพาวดี  โชติ
8. เด็กหญิงสายสุดา  ทองฉิม
9. เด็กหญิงสุภาพร  สุดภักดี
10. เด็กหญิงอุทุมพร  จุลทองใส
 
1. นายดิษฐพงษ์  ช่วยจันทร์
2. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
3. นางอุทัย  วัฒนคีรี
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ช่วง
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  นพธัญญะ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  คงประจำ
 
1. นางสาวสาลินี  ศรีสมัย
2. นางเสงี่ยม  ยุติมิตร