สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายวิชาญ  นามข่อง
 
1. นายเกียรติพงษ์  ช่วยบำรุง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สามงามชิง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไขจาระพันธ์
3. เด็กหญิงชลิตา  วันดี
4. เด็กหญิงณัฐพร  หยูตุ้ง
5. เด็กหญิงทานตะวัน   ด้วงรอด
6. เด็กหญิงปิยธิดา   นางวงศ์
7. เด็กหญิงยุพาวดี  โชติ
8. เด็กหญิงสายสุดา  ทองฉิม
9. เด็กหญิงสุภาพร  สุดภักดี
10. เด็กหญิงอุทุมพร  จุลทองใส
 
1. นายดิษฐพงษ์  ช่วยจันทร์
2. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
3. นางอุทัย  วัฒนคีรี
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขวัญพะงุ้น
 
1. นายพิเชียร  เตส่วน
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจจิตต์
 
1. นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงญาณิศา  ใจปลื้ม
2. เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปะติตัง
2. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญคง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำภานิล
 
1. นางจิตรตรี  บุญกวย
2. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ศักดิ์รักษ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองแท้
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญเกื้อ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคฉายา
6. เด็กชายชัชวาล  คงเหล่า
7. เด็กชายชาญวิทย์  โสมขันเงิน
8. เด็กหญิงชีวาพร  เฉียบแหลม
9. เด็กหญิงญาณิศา  กาฬพันธ์
10. เด็กหญิงณัฐฌา  ริยาพันธ์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไหมพรม
12. เด็กหญิงทิพรัตน์  ขำอนันต์
13. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ณ วิเศษ
14. เด็กชายนครินทร์  แซ่ตั้ง
15. เด็กหญิงนลินี  จันทร์พรหม
16. เด็กชายนันทชัย  คำภา
17. เด็กหญิงนุชนารถ  พรหมเดช
18. เด็กหญิงปริยกร  ด้วงเหมือน
19. เด็กหญิงปาริชาติ  พุทธคำ
20. เด็กหญิงพนิดา  สุขชาวนา
21. เด็กหญิงพรหมพร  รัตติโชติ
22. เด็กชายพร้อมพันธ์  มีสถิตย์
23. เด็กหญิงภัทรวดี  เวียนวงศ์
24. เด็กหญิงมัตฐริกา  นาคฉายา
25. เด็กหญิงรจนา  พรหมคณะ
26. เด็กหญิงวริยา  ศรีรอด
27. เด็กหญิงวฤนดา  เมตตาจิตต์
28. เด็กหญิงศรีสุดา  ใจแจ้ง
29. เด็กชายศุภกฤษดิ์  คนโทเงิน
30. เด็กชายสมโชค  สิงจานุสงค์
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสะกด
32. เด็กหญิงสุธิดา  พรมศิริ
33. เด็กชายอนุวัฒน์  ฉิมมณี
34. เด็กชายอมรเทพ  บุญกาญจน์
35. เด็กหญิงอรวรรณ  เดชเรือง
36. เด็กหญิงอลีนา  นุ้ยบ้านด่าน
37. เด็กชายอัครชัย  นุ้ยบ้านด่าน
38. เด็กหญิงอังคณา  จันทร์ทอง
39. เด็กชายเสกสรร  แซ่ตั้ง
 
1. นายขลุ่ย  หนูสม
2. นายจิตตินันท์  แก้วผอม
3. นางสาวชนกชนม์  บุญรัตนวิจิตร์
4. นางสาวชุติมา  ดำรงพิพรรธน์
5. นายธนัญ  วัธนอินทร์
6. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี
7. นางวัลภา  พัฒนสมบัติ
8. นางสาวอุบลวรรณ  ลาภโพธิ์ทอง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ช่วง
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  นพธัญญะ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  คงประจำ
 
1. นางสาวสาลินี  ศรีสมัย
2. นางเสงี่ยม  ยุติมิตร