สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.99 เงิน 11 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 1. เด็กชายธีรภัทร  คำระหงษ์
 
1. นางสุจิตรา  อินคาคร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สามงามชิง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไขจาระพันธ์
3. เด็กหญิงชลิตา  วันดี
4. เด็กหญิงณัฐพร  หยูตุ้ง
5. เด็กหญิงทานตะวัน   ด้วงรอด
6. เด็กหญิงปิยธิดา   นางวงศ์
7. เด็กหญิงยุพาวดี  โชติ
8. เด็กหญิงสายสุดา  ทองฉิม
9. เด็กหญิงสุภาพร  สุดภักดี
10. เด็กหญิงอุทุมพร  จุลทองใส
 
1. นายดิษฐพงษ์  ช่วยจันทร์
2. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
3. นางอุทัย  วัฒนคีรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.62 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายวิชาญ  นามข่อง
 
1. นายเกียรติพงษ์  ช่วยบำรุง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขวัญพะงุ้น
 
1. นายพิเชียร  เตส่วน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองสวัสดิ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  กองสวัสดิ์
 
1. นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน์
2. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจจิตต์
 
1. นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงจริยา  ภักดีเรือง
2. เด็กหญิงชลดา  สะภะพันธ์
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงญาณิศา  ใจปลื้ม
2. เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปะติตัง
2. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญคง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำภานิล
 
1. นางจิตรตรี  บุญกวย
2. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.63 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กชายชญาพงศ์  วิลาศลัด
2. เด็กหญิงยุวมายด์  ภูมิเรศสุนทร
3. เด็กชายสิวายุ  สังข์ป้อม
 
1. นางสมศิริ  น้อยสน
2. นางสาวเยาวภา  ขุนทองจันทร์
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.98 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 1. เด็กชายสูงศักดิ์  งามพริ้ม
 
1. นางสาวกุศล  ดาวตุ่น
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร์  วชิระศิริ
2. เด็กชายภัทรพล  พันชะโก
3. เด็กชายสิทธิกร  คงระบำ
 
1. นางสาวรติมา  รักษาพราหมณ์
2. นายวชิระ  อาษาสุจริต
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ศักดิ์รักษ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองแท้
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญเกื้อ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคฉายา
6. เด็กชายชัชวาล  คงเหล่า
7. เด็กชายชาญวิทย์  โสมขันเงิน
8. เด็กหญิงชีวาพร  เฉียบแหลม
9. เด็กหญิงญาณิศา  กาฬพันธ์
10. เด็กหญิงณัฐฌา  ริยาพันธ์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไหมพรม
12. เด็กหญิงทิพรัตน์  ขำอนันต์
13. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ณ วิเศษ
14. เด็กชายนครินทร์  แซ่ตั้ง
15. เด็กหญิงนลินี  จันทร์พรหม
16. เด็กชายนันทชัย  คำภา
17. เด็กหญิงนุชนารถ  พรหมเดช
18. เด็กหญิงปริยกร  ด้วงเหมือน
19. เด็กหญิงปาริชาติ  พุทธคำ
20. เด็กหญิงพนิดา  สุขชาวนา
21. เด็กหญิงพรหมพร  รัตติโชติ
22. เด็กชายพร้อมพันธ์  มีสถิตย์
23. เด็กหญิงภัทรวดี  เวียนวงศ์
24. เด็กหญิงมัตฐริกา  นาคฉายา
25. เด็กหญิงรจนา  พรหมคณะ
26. เด็กหญิงวริยา  ศรีรอด
27. เด็กหญิงวฤนดา  เมตตาจิตต์
28. เด็กหญิงศรีสุดา  ใจแจ้ง
29. เด็กชายศุภกฤษดิ์  คนโทเงิน
30. เด็กชายสมโชค  สิงจานุสงค์
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสะกด
32. เด็กหญิงสุธิดา  พรมศิริ
33. เด็กชายอนุวัฒน์  ฉิมมณี
34. เด็กชายอมรเทพ  บุญกาญจน์
35. เด็กหญิงอรวรรณ  เดชเรือง
36. เด็กหญิงอลีนา  นุ้ยบ้านด่าน
37. เด็กชายอัครชัย  นุ้ยบ้านด่าน
38. เด็กหญิงอังคณา  จันทร์ทอง
39. เด็กชายเสกสรร  แซ่ตั้ง
 
1. นายขลุ่ย  หนูสม
2. นายจิตตินันท์  แก้วผอม
3. นางสาวชนกชนม์  บุญรัตนวิจิตร์
4. นางสาวชุติมา  ดำรงพิพรรธน์
5. นายธนัญ  วัธนอินทร์
6. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี
7. นางวัลภา  พัฒนสมบัติ
8. นางสาวอุบลวรรณ  ลาภโพธิ์ทอง
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 72.6 เงิน 10 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายชัชวาล  คงเหล่า
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  ขำอนันต์
3. เด็กชายนครินทร์  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายนันทชัย  คำภา
5. เด็กชายเสกสรร  แซ่ตั้ง
 
1. นายขลุ่ย  หนูสม
2. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขุนเลขวัฒน์
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  พรมแก้ว
 
1. นางสาวดารารัตน์  ผุดผ่อน
2. นายทรงกลด  สุภาวะ
 
19 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.6 เงิน 12 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 1. เด็กหญิงกชกร  บุญติ้น
2. เด็กหญิงดวงเนตร  สิกรรณา
3. เด็กชายสถาพร  ไกรทอง
4. เด็กชายสรวิศ  มีแย้ม
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญติ้น
6. เด็กหญิงอินทิรา  อินทอง
 
1. นางกรุณา  สุจริต
2. นายปานศักดิ์  จีนสีคง
3. นายวิลาศ  สุจริต
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. นายภาสกร  มณี
2. นางสาวรุ่งทิวา  แสวงรู้
 
1. นายไสว  ฉะเพาะตน
 
21 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 8 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แป้นเหลือ
2. เด็กชายปิยทัศน์  ทิศสุวรรณ
 
1. นายนรินทร์  หนูไชยา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  วิวาสุขุ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขอจุลซ้วน
4. เด็กหญิงจันทนิภา  ไชยพูล
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นิยมไทย
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  นบนุ่น
7. เด็กหญิงชนันดา  สมสุวรรณ
8. เด็กหญิงชนากานต์  สรไกรจันทร์
9. เด็กหญิงชาลิดา  สร้อยระย้า
10. เด็กหญิงชุติมา  สวนบุญ
11. เด็กหญิงฐาปนี  ผางจันทะ
12. เด็กหญิงฐาปนีย์  มีกูล
13. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เทพศิริ
14. เด็กหญิงณัฐวดี  คงสุข
15. เด็กหญิงดรัลรัตน์  เกษแก้ว
16. เด็กหญิงดารารัตน์  ชนะน้อย
17. เด็กหญิงดิศราภรณ์  จันทร์บุตร
18. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วจรนัย
19. เด็กหญิงธิดารัตน์  เฟื่องกลัด
20. เด็กหญิงน้ำฝน  ปิ่นสังข์
21. เด็กหญิงปวีณา  ดำเดช
22. เด็กหญิงพัชราภา  ดอนบุรมย์
23. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ชูขันธ์
24. เด็กหญิงภควดี  อุ่นซี่
25. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุขสวัสดิ์
26. เด็กหญิงรัตนาวดี  สอนสุทธิ์
27. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ปลอดสุวรรณ
28. เด็กหญิงวรรณพร  พูลศรี
29. เด็กหญิงวรรณิษา  ไชยพูล
30. เด็กหญิงวารุณี  พันธ์ศรี
31. เด็กหญิงวิชุดา  มั่นคง
32. เด็กหญิงวิภาวนารถ  มีเดช
33. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเชาวนะ
34. เด็กหญิงสราลักษณ์  บัวชาวเกาะ
35. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสมยศ
36. เด็กหญิงสุธาทิพย์  รื่นฤทัย
37. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยมงกุฎ
38. เด็กชายอธิพงษ์  ไชยชนะ
39. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตติราช
40. เด็กหญิงแว่นแก้ว  ลิมป์รัชดาวงศ์
 
1. นายจรวย  สมวงค์
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วกลั่น
3. นางจุฑารัตน์  ชัยชนะ
4. นางสาวปรีดาพร  จับใจ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
6. นายอำพล  ประทุมสุวรรณ
7. นายเจษฎา  บุญช่วย
8. นายโอม  อ่อนน้อม
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ช่วง
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  นพธัญญะ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  คงประจำ
 
1. นางสาวสาลินี  ศรีสมัย
2. นางเสงี่ยม  ยุติมิตร