สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.62 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองสวัสดิ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  กองสวัสดิ์
 
1. นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน์
2. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.98 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 1. เด็กชายสูงศักดิ์  งามพริ้ม
 
1. นางสาวกุศล  ดาวตุ่น
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. นายภาสกร  มณี
2. นางสาวรุ่งทิวา  แสวงรู้
 
1. นายไสว  ฉะเพาะตน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  วิวาสุขุ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขอจุลซ้วน
4. เด็กหญิงจันทนิภา  ไชยพูล
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นิยมไทย
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  นบนุ่น
7. เด็กหญิงชนันดา  สมสุวรรณ
8. เด็กหญิงชนากานต์  สรไกรจันทร์
9. เด็กหญิงชาลิดา  สร้อยระย้า
10. เด็กหญิงชุติมา  สวนบุญ
11. เด็กหญิงฐาปนี  ผางจันทะ
12. เด็กหญิงฐาปนีย์  มีกูล
13. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เทพศิริ
14. เด็กหญิงณัฐวดี  คงสุข
15. เด็กหญิงดรัลรัตน์  เกษแก้ว
16. เด็กหญิงดารารัตน์  ชนะน้อย
17. เด็กหญิงดิศราภรณ์  จันทร์บุตร
18. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วจรนัย
19. เด็กหญิงธิดารัตน์  เฟื่องกลัด
20. เด็กหญิงน้ำฝน  ปิ่นสังข์
21. เด็กหญิงปวีณา  ดำเดช
22. เด็กหญิงพัชราภา  ดอนบุรมย์
23. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ชูขันธ์
24. เด็กหญิงภควดี  อุ่นซี่
25. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุขสวัสดิ์
26. เด็กหญิงรัตนาวดี  สอนสุทธิ์
27. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ปลอดสุวรรณ
28. เด็กหญิงวรรณพร  พูลศรี
29. เด็กหญิงวรรณิษา  ไชยพูล
30. เด็กหญิงวารุณี  พันธ์ศรี
31. เด็กหญิงวิชุดา  มั่นคง
32. เด็กหญิงวิภาวนารถ  มีเดช
33. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเชาวนะ
34. เด็กหญิงสราลักษณ์  บัวชาวเกาะ
35. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสมยศ
36. เด็กหญิงสุธาทิพย์  รื่นฤทัย
37. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยมงกุฎ
38. เด็กชายอธิพงษ์  ไชยชนะ
39. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตติราช
40. เด็กหญิงแว่นแก้ว  ลิมป์รัชดาวงศ์
 
1. นายจรวย  สมวงค์
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วกลั่น
3. นางจุฑารัตน์  ชัยชนะ
4. นางสาวปรีดาพร  จับใจ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
6. นายอำพล  ประทุมสุวรรณ
7. นายเจษฎา  บุญช่วย
8. นายโอม  อ่อนน้อม