สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.99 เงิน 11 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 1. เด็กชายธีรภัทร  คำระหงษ์
 
1. นางสุจิตรา  อินคาคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงจริยา  ภักดีเรือง
2. เด็กหญิงชลดา  สะภะพันธ์
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร์  วชิระศิริ
2. เด็กชายภัทรพล  พันชะโก
3. เด็กชายสิทธิกร  คงระบำ
 
1. นางสาวรติมา  รักษาพราหมณ์
2. นายวชิระ  อาษาสุจริต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 72.6 เงิน 10 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายชัชวาล  คงเหล่า
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  ขำอนันต์
3. เด็กชายนครินทร์  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายนันทชัย  คำภา
5. เด็กชายเสกสรร  แซ่ตั้ง
 
1. นายขลุ่ย  หนูสม
2. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขุนเลขวัฒน์
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  พรมแก้ว
 
1. นางสาวดารารัตน์  ผุดผ่อน
2. นายทรงกลด  สุภาวะ
 
7 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.6 เงิน 12 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 1. เด็กหญิงกชกร  บุญติ้น
2. เด็กหญิงดวงเนตร  สิกรรณา
3. เด็กชายสถาพร  ไกรทอง
4. เด็กชายสรวิศ  มีแย้ม
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญติ้น
6. เด็กหญิงอินทิรา  อินทอง
 
1. นางกรุณา  สุจริต
2. นายปานศักดิ์  จีนสีคง
3. นายวิลาศ  สุจริต
 
8 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 8 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แป้นเหลือ
2. เด็กชายปิยทัศน์  ทิศสุวรรณ
 
1. นายนรินทร์  หนูไชยา