สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.44 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายณภัทร  จอมใจหาญ
2. เด็กหญิงภูริชญา  กุลสิทธิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เลานันท์
 
1. นางวิลาวรรณ  เชยบาล
2. นางศรีสมบรูณ์  แสนสมบัติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ปวงคำ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พูเบกู่
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เบียกากู่
4. เด็กหญิงหมี่ซอ   แยลูกู
5. เด็กหญิงอรทัย  แลเชอะ
 
1. นางธนัญกานต์  กันธิยะ
2. นางสายสมร  คำบุญเรือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 73.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 1. เด็กชายทินภัทร  จิตรถา
2. เด็กชายนที  อายีกู่
3. เด็กหญิงศรัญญา  กาดรัมย์
4. เด็กหญิงสุดทิดา  ไชยสุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุดาพร  แลเชอ
6. เด็กหญิงสุวิมล  มะโนหาญ
7. เด็กชายอดิศร  นางแล
8. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
9. เด็กหญิงแวว  อะพา
 
1. นางสาวฟองจันทร์  แสงคำ
2. นางวรายุภัสร์  แก้ววิฑูรย์
3. นางอรษา  จำปา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 1. เด็กหญิงพรนภา  สุยะพรม
 
1. นางสุรีพร  ประดิษฐ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชัชวรัตน์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 1. นายทัตพล  เครือวงค์สืบ
2. นางสาวทิพยาภรณ์  ไชยประพันธ์
3. นางสาวนิรมล  รวมธรรม
4. นางสาววรารัตน์  ใจฝั้น
5. นางสาวเบญจรัตน์  คำเรืองฤทธิ์
 
1. นายธีรวิชญ์  สุวรรณเจริญ
2. นางพรรณี   ปลอดโปร่ง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงต้นข้าว  ชายทวีป
 
1. นางสุขนิษฐ  มณีรัตน
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.49 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายกสิวัฒน์  ฐานทิพย์
 
1. นายวารินทร์  เขตชำนิ