สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 1. เด็กชายคมกฤษ  อัศวพุทธิ
2. เด็กหญิงชงงาม  แซ่มั่ว
3. นางสาวลัดดา  คงสุนทรสินธุ์
4. เด็กชายสรรเพชร  แซ่มั่ว
5. เด็กชายอังคาร  อัศวพุทธิ
 
1. นางสาวธนัษภร  ไชยสอน
2. นายวิวัฒน์  อัศวพุทธิ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นางสาวกนิษฐา  มีเก็บ
2. นายกฤตพรต  ธิคำ
3. เด็กชายกฤษฎา  เขื่อนล้อม
4. นางสาวกัลญารัตน์  พรมปิงกา
5. นางสาวชลิดา  ปากหวาน
6. เด็กหญิงณัฐลิณีย์  สิงทอง
7. นายธนวัฒน์  ปินตามา
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมปิงกา
9. นางสาวธันย์ชนก  อาระพงค์
10. นางสาวปทิตตา  วังงอน
11. นายพงษ์ทิวา  สารตัน
12. เด็กชายพิษณุ  ชื่นตา
13. เด็กชายภัทรพล  นาคขำ
14. นางสาวภาวิณี  ยอดสูงสุด
15. เด็กหญิงวริษา  วงค์ทวี
16. เด็กชายสุทธิภัทร  พรมปิงกา
17. นายสุริยา  วังวงค์
18. นางสาวอริศรา  คิดเร็ว
19. เด็กหญิงอิมพิลา  มาอิ่นแก้ว
20. เด็กชายเจษฎาพร  ปัญญาชุ่ม
 
1. นางสาวกมลทิพย์   จันทร์ฝั้น
2. นายกฤษฏากร  ไชยทัศน์
3. นายชัยรินทร์  ชัยวิสิทธิ์
4. นางศรีนภา  ศรีธนะ
5. นายอนงค์  ไชยคำหล้า
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.833 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายธนากรณ์  พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงเมญาดา  หลวงโปทา
 
1. นางนารี  เศรษฐวุฒิไกร
2. นายวิโรจน์  มหาวรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.833 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกฤษดา  คำมา
2. เด็กหญิงสิริภานันท์  ชัยวังปัน
 
1. นางปัทมา  แสนเมธา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ขันเต๋
2. เด็กหญิงศิริยากร  กุญชร
 
1. นายสุริยา  สิงห์คำ
2. นายเอกสิทธิ์  ผลปราชญ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  คล้ายจิตรมย์
2. เด็กหญิงวุฒิพร  สายทอง
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทาปัญญา
 
1. นางกัลยา  ตรีทิพยนันท์
2. นางพรภิมล  ทองดีโลก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 7 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางผกายมาศ  เตปิน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  พฤกษ์สกุลไพร
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตถ์  ใจจง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   ใจจง
3. เด็กหญิงบูแตะ  เดียวข่อง
4. เด็กหญิงหมี่ชู  มาเยอะ
5. เด็กหญิงอาเพียว  มาเยอะ
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  ดอนชาไพร
2. นางสาวนิภาภรณ์  บุญนาวา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กชายธนโชค  ยาวุฒิ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทำสะอาด
 
1. นายสมพงษ์  ละขะไพ
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชาย ศักดิ์พล  อุปพัฒน์
2. เด็กชายภูมินทร์   นันต๊ะวงค์
3. เด็กชายอาณาจักร  คำปิงยอด
 
1. นายนิรันดร์   มหายศนันท์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.65 ทอง 4 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายยาก่อ  มาเยอะ
2. เด็กชายวัรวุฒน์  เหลาทอง
3. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นางสาวอุทุมพร  เทพศิริ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.32 เงิน 9 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายวาธิน  เครือวงค์
2. เด็กหญิงอาเส่อ  หมื่อแล
3. เด็กชายอาโซ  เบเซ่กู่
 
1. นางดรุณี  ดอนชัย
2. นายทศพล  กิตต๊ะ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายยี่เจียว  แซ่วุ้ย
2. เด็กชายสุรชัย  จะกอ
3. เด็กชายอ้ายเป้า   แซ่วุ้ย
 
1. นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายนนทกร  จงรุ่งเรืองชัย
2. เด็กชายราชัน  แซ่ลี้
3. เด็กชายอาจิ้ง  แซ่วุ้ย
 
1. นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน