สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินต๊ะประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกฤษฎาพร  แก้ววรรณะ
3. เด็กหญิงพรธิดา  ทองใบ
 
1. นางสาวนิสา  แก้วจันทา
2. นายอนุชา  ม้าเมือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงทาริกา  อภิชัยอภินัน
2. เด็กหญิงนิราพร  แสนเหลี่ยว
3. เด็กหญิงอารียา  แซ่เหมย
 
1. นางสาวพรพินารี  บ่อคำ
2. นางสาวพัชรี  จินะแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แปงเงิน
2. เด็กหญิงบัวผัด  แสนข่าย
3. เด็กหญิงวาสนา  จอมเอ้ย
4. เด็กหญิงสายฝน  แซ่จัง
5. เด็กหญิงอารีดา  คำลือ
 
1. นางวันดี  สมรัตน์
2. นางหทัยทิพย์   ตรีชา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง 6 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงรัชนิดา  แสนศรี
 
1. นางสาวเฌอกัญญ์  อินทนิล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจันทร์ดา  บุญศรี
2. เด็กหญิงดาวคำ  นายทุน
3. เด็กหญิงนภาพร  ไชยวรศิลป์
4. เด็กหญิงราตรี  วันทอง
5. เด็กหญิงศรีทอง  เยาว์ธานี
6. เด็กหญิงศุภนุช  ไตทอน
7. เด็กหญิงสายฝน  แก้วไสย
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันแก้ว
9. เด็กหญิงอรภา  อภิสุนทรกุล
10. เด็กหญิงแดง  คำน้อย
 
1. นางสมทรง  จำปานคร
2. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
3. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  คำโฉม
2. เด็กหญิงกรกช  ชัยประเสริฐวิทย์
3. เด็กหญิงจินดาหรา  ธนาตุลยกุล
4. เด็กหญิงฐิติยารัตน์  อินพูลใจ
5. เด็กหญิงณัฐน์กมล  ปานแดง
6. เด็กหญิงนราพร  เด่นเกศินีจันท์
7. เด็กหญิงปนัดดา  นตินันท์
8. เด็กหญิงพิชญา  สีเหลือง
9. เด็กหญิงสุมิตรา   โยปัญญา
10. เด็กหญิงอัญชลี  อิ่นคำ
 
1. นางสาวพนัชธนัญ  วิไล
2. นางพนิดา  สีเหลือง
3. นางศรีสวรรค์  วิไล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจันทิรา  ติยะกว้าง
2. เด็กหญิงณัชณิชา  สุทธสาร
3. เด็กหญิงปริศนา  เมอแลกู่
4. เด็กหญิงพฤติกา  ป๋อแฉ่
5. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เมอแลกู่
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปทา
7. เด็กหญิงราตรี  เลาหมู่
8. เด็กหญิงลัดดา  คำแก้ว
9. เด็กหญิงวนิดา  กาเซอ
10. เด็กหญิงวีนัส  พระพรเลิศ
11. เด็กหญิงสุพรรณี  เบเชกู่
12. เด็กหญิงอาคะณะ  จางจา
13. เด็กหญิงอาซือเม  ลู่ผะ
14. เด็กหญิงอาหมี่  มาเยอะ
15. เด็กหญิงอิงอร  คำแก้ว
 
1. นายคนองเมฆ  สุทธศิลป์
2. นายดีรวัฒน์  นาทะสัน
3. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
4. นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำตาล  วรรณดี
2. เด็กหญิงมดส้ม  อินทร์แพร่
3. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายทองสุข  ชายคำ
2. เด็กหญิงนวพร  กิ่งทอง
3. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายบุญติ๊บ  นามคำ
2. เด็กชายบุญธรรม  สามอิ่น
3. เด็กชายยี่สุข  เสาร์คำ
 
1. นายปรีดา  จันทราพูน
2. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ชนะวรรณ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงมลฤดี  วิบูลวิโรจน์กุล
 
1. นางรุ่งทิวา  จันทาพูน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกวี  อาหยิ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลาหู่นะ
3. เด็กชายกิตติธัช  ปัญญาเฉียบ
4. เด็กหญิงซูหมย  ลาหู่นะ
5. เด็กหญิงฐิติยา  กุลศรีทวีปัญญา
6. เด็กหญิงทิพย์  ทูลนวล
7. เด็กชายธวัชชัย  หนอยตาล
8. เด็กหญิงนวล  ซอยะ
9. เด็กหญิงนารดา  วรัชรังสิมันต์
10. เด็กหญิงพร  กุลศรีทวีปัญญา
11. เด็กชายมิตรชัย  สมบูรณ์สุขวนา
12. เด็กหญิงยุภารัตน์  ทองไชย
13. เด็กหญิงรัตนา  จะอู่
14. เด็กชายสถาพร  ก่อวรากุล
15. เด็กชายสมบูรณ์  นามคำ
16. เด็กชายสมยศ  สีจาง
17. เด็กชายสรศักดิ์  ไส่ไอ่
18. เด็กหญิงสรัลพร  ลุงคำ
19. เด็กชายสุชาติ  นายมารถ
20. เด็กหญิงสุวิทอน  เงินส่วย
21. เด็กหญิงสุวิมล  เงินส่วย
22. นายหลาว  แก้วหลง
23. เด็กหญิงอาจู  แซ่ลี
24. เด็กชายอาซอง  เชอหมื่อ
25. เด็กชายอาซาง  คาล่า
26. เด็กหญิงอำไพ  อาหยิ
27. เด็กชายเขมทัต  คำจิ่ง
28. เด็กชายเจริญรักษ์  เมืองใจ
29. เด็กชายเฉลิมขวัญ  แซ่แหลว
30. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  แซ่ย่าง
31. เด็กชายโกมล   ลายจื่น
 
1. นางมาลี  สอนบาลี
2. นายสุคณัชญ์  โพธิ์ศรีสุข
3. นายสุพจน์  สุขกลัด
4. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายจีรายุทธ  สุขจิตร์
2. เด็กหญิงทัศณีกร  ชาวเมือง
 
1. นายณรงค์  ดีสงคราม
2. นางสุพรรษา  เตจ๊ะสร้อย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงชุติพร  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพิมล  โกลาวัลย์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80.17 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวตาล  ใจวงค์
2. นางสาวบัวทิพย์  วันดี
3. นางสาวบุษกร  สามอิน
4. นางสาวพร  มาเยอะ
5. เด็กหญิงพลอย  นำยอด
6. เด็กหญิงยุพิน  คำแก้ว
7. นายสรพงษ์  เวทู
8. นางสาวหล้า  ใจมีสุขทุกวัน
 
1. นายสุนทร  พิลาลัย
2. นางอนงค์   พิลาลัย
3. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คำแก้ว
2. นางสาวสุวนันท์  ใจยา
 
1. นางสาวกรรณิการ์   มูลวิชัย
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. นางสาวชนัฎการ  แสงจันทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
19 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงดวงใจ  ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงใหม่  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สิทธิ
2. นายปฏิวัติ  ยาณะโค
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายภูธเนศ  ลือราช
2. เด็กชายอานนท์  ซาวคำเขต
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญสุดา  จันทาคำ
2. เด็กหญิงบุษนีกร  พรหมมินทร์
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.16 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ชมภูทิพย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ดวงสาม
3. เด็กหญิงแสงหล้า  ตาเสาร์
 
1. นางจงกลณี  จันธิมา
2. นายบุญเลิศ  เตจ๊ะมงคล
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายทิวากร  ดวงแจ่ม
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะแฮ  ลาหู่นะ
 
1. นายธานี  ทาขาว