สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงเกษฎาพร  เนตรเมืองมา
2. เด็กหญิงใจรัตน์  สังสกุล
 
1. นางกัญญา  บุญสุระ
2. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยาวิเลิง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  อุ่นวิจิตร
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  แซ่ฟ้า
4. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์บุญชัยเลิศ
5. เด็กหญิงเกศร  รักสว่าง
 
1. นางจงจินตน์  ยศพิมสาร
2. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวจิรวรรณ  หมั้นเยือน
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยถา
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.4 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ขันเมือง
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ขันเมือง
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สุนทรา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สรอินทร์
5. เด็กชายณัฐกิจ  เดชะนันท์
6. เด็กหญิงธิญาดา  โนวิชัย
7. เด็กชายรชฏ  ข่ายแก้ว
8. เด็กหญิงรัชธิดา  คำสม
9. เด็กชายศุภกิณฑ์  ธรรมโน
10. เด็กชายสิทธิ์ชล  สุนทรา
 
1. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
2. นางสมลักษณ์  สมจิตต์
3. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายปณิธาน  ปัญญาหล้า
2. เด็กหญิงปรัศนี  อินต๊ะเสนา
3. เด็กหญิงวิดารัตน์  สุธีวราพล
 
1. นางวรรนทนี  ทำสวย
2. นายอภิมุข  อินทจักร
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหวาย 1. นางสาวอรยานี  พรมใจ
 
1. นางสาวขวัญทิชา  วรพัฒน์
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงสุกันยา  แซ่ย่า
2. เด็กหญิงเบลีย  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงไมลี  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนฤมล  สมวุฒิ
2. นางสาววิจิตรา  ภูติโส
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชาญนนท์   วงศ์ชัย
2. เด็กชายธนวัฒน์   คัชมาตย์
 
1. นางสาวสุวารี  ปันทะยม
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
9 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.1 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกะบ่อ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจงจิตร  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงซัว  แซ่มัว
4. เด็กหญิงพนิดา   กุเลา
5. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงอารียา  ชัยศิริราษฎร์
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
2. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
3. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.98 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  แซ่ย่าง
 
1. นายพงศกร  กากูล
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
 
1. นางกิ่งแก้ว  รักคำ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงกรรญากรณ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงป้าเซีย  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงมานี  แซ่ลี
4. เด็กหญิงมาลัย  แซ่วือ
5. เด็กหญิงมาลี  แซ่วือ
6. เด็กหญิงอำพร  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงเจอ  แซ่วือ
 
1. นางกฤตพร  สัมพันธสิทธิ์
2. นางสาวพรวิไล  ชัยหาเทพ
3. นายสุรชัย  ธรรมเสนา
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงน้องนุช  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงเซง  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  แซ่ว้า
 
1. นางสาวพรวิไล  ชัยหาเทพ
2. นางสาววิวาลักษณ์  อินต๊ะใจ
3. นางสาวศศิทร  แวงวัน
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนิชิดา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงวันดี  พิทักษ์จิรเดช
3. เด็กหญิงอำไพพร  แซ่ลี
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพัชรา  เชาว์ลีวัฒน์
3. เด็กหญิงเพลงรัก  แซ่เห้อ
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรณี  อุดมพนาวัลย์
2. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่เห้อ
3. เด็กหญิงแสงระวี  แซ่ลี
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายกิตตินันท์  คำสะอาด
2. เด็กชายธนภัทร  กลัดนาค
3. เด็กชายวัชรพันธ์  จันระวังยศ
 
1. นางวันทนา  ยงยืน
2. นายเอนก  เทพยศ