สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายชาย  แซ่ท่อ
2. นายว่าง  แซ่ลี
 
1. นางสาวกิริยาพร  อินทรวิศิษฎ์
2. นายประเชิญ  ต๊ะวิชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสงงาม
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  บุญมา
3. เด็กหญิงปิยะดา  ศักดิ์สิทธานุภาพ
4. เด็กชายศรัทธา  วงศ์บุญชัยเลิศ
5. เด็กชายสมรักษ์  บุญหลง
 
1. นางจงจินตน์  ยศพิมสาร
2. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.6 เงิน 7 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญไชย
2. เด็กชายณภัทรภูมิ  สมควร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  หมั่นลำ
4. เด็กชายธนาวัฒน์  แสงงาม
5. เด็กหญิงนลิน  อุสาใจ
6. นางสาวนิราวรรณ  ไชยลังการ
7. เด็กหญิงปรางวลัย  ไชยลังการ
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ป่าดอน
9. เด็กหญิงพัทธยา  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงย่า  แซ่ลี
11. เด็กชายศตวรรษ  หมื่นลาง
12. เด็กหญิงศรัณย์พร  แดงสิงห์จรัสศรี
13. เด็กหญิงศศิณา  หมื่นลาง
14. เด็กชายศุภกิจ  หมื่นลาง
15. เด็กชายอภิชัย  ปินใจ
16. เด็กหญิงอิ๊  แซ่ลี
17. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ่พ่าน
18. เด็กหญิงเย๊ะ  แซ่ลี
19. เด็กชายเอกภพ  หมื่นลาง
20. เด็กหญิงแสงทิพย์  อุสาใจ
 
1. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทิพย์ตา
3. นางพรรณี  สายหล้า
4. นางรัตนา  จินดาธรรม
5. นางสาวสุภาพร  ทองไทย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.833 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงศุภนุช  กมุทมาโนชญ์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีไชยวงศ์
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอภิญญา   ไชยลังการ
 
1. นางภารดี  รูปศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.17 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สะตะ
2. นางสาวชลิตา  เจ้าส่ง
3. นางสาวพรไพลิน  นิ่มเสมอ
4. นายอนุทิศ  ไชยชนะ
5. นายอัษฎาวุฒิ  อินทร์หลง
 
1. นางสาวดวงมณี  นันติ
2. นายยุติธรรม  ธรรมโม
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนิภาภัทร  ใจยา
2. เด็กชายภูธเนศ  บัวจันทร์
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจันทิกา  จตุโชคอุดม
2. เด็กชายธงชัย  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเอกศักดิ์  ยอดมณีบรรพต
 
1. นายสถาพร  สุริยะชัย
2. นายสายันห์  ขิใสยา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.3 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงศุภวารี  แซ่ลี
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร