สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงสุกันยา  แซ่ย่า
2. เด็กหญิงเบลีย  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงไมลี  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนฤมล  สมวุฒิ
2. นางสาววิจิตรา  ภูติโส
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชาญนนท์   วงศ์ชัย
2. เด็กชายธนวัฒน์   คัชมาตย์
 
1. นางสาวสุวารี  ปันทะยม
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหวาย 1. นางสาวอรยานี  พรมใจ
 
1. นางสาวขวัญทิชา  วรพัฒน์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.4 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ขันเมือง
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ขันเมือง
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สุนทรา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สรอินทร์
5. เด็กชายณัฐกิจ  เดชะนันท์
6. เด็กหญิงธิญาดา  โนวิชัย
7. เด็กชายรชฏ  ข่ายแก้ว
8. เด็กหญิงรัชธิดา  คำสม
9. เด็กชายศุภกิณฑ์  ธรรมโน
10. เด็กชายสิทธิ์ชล  สุนทรา
 
1. นางสาวนราวดี  วงค์ป้อ
2. นางสมลักษณ์  สมจิตต์
3. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
 
1. นางกิ่งแก้ว  รักคำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายปณิธาน  ปัญญาหล้า
2. เด็กหญิงปรัศนี  อินต๊ะเสนา
3. เด็กหญิงวิดารัตน์  สุธีวราพล
 
1. นางวรรนทนี  ทำสวย
2. นายอภิมุข  อินทจักร
 
7 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.1 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกะบ่อ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจงจิตร  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงซัว  แซ่มัว
4. เด็กหญิงพนิดา   กุเลา
5. เด็กหญิงวิภา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงอารียา  ชัยศิริราษฎร์
 
1. นายทองลี  ศรีเตชะ
2. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
3. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายกิตตินันท์  คำสะอาด
2. เด็กชายธนภัทร  กลัดนาค
3. เด็กชายวัชรพันธ์  จันระวังยศ
 
1. นางวันทนา  ยงยืน
2. นายเอนก  เทพยศ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนิชิดา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงวันดี  พิทักษ์จิรเดช
3. เด็กหญิงอำไพพร  แซ่ลี
 
1. นางดาริกา  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพัชรา  เชาว์ลีวัฒน์
3. เด็กหญิงเพลงรัก  แซ่เห้อ
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวจิรวรรณ  หมั้นเยือน
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยถา
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรณี  อุดมพนาวัลย์
2. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่เห้อ
3. เด็กหญิงแสงระวี  แซ่ลี
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงกรรญากรณ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงป้าเซีย  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงมานี  แซ่ลี
4. เด็กหญิงมาลัย  แซ่วือ
5. เด็กหญิงมาลี  แซ่วือ
6. เด็กหญิงอำพร  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงเจอ  แซ่วือ
 
1. นางกฤตพร  สัมพันธสิทธิ์
2. นางสาวพรวิไล  ชัยหาเทพ
3. นายสุรชัย  ธรรมเสนา
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงน้องนุช  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงเซง  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  แซ่ว้า
 
1. นางสาวพรวิไล  ชัยหาเทพ
2. นางสาววิวาลักษณ์  อินต๊ะใจ
3. นางสาวศศิทร  แวงวัน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงเกษฎาพร  เนตรเมืองมา
2. เด็กหญิงใจรัตน์  สังสกุล
 
1. นางกัญญา  บุญสุระ
2. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยาวิเลิง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  อุ่นวิจิตร
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  แซ่ฟ้า
4. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์บุญชัยเลิศ
5. เด็กหญิงเกศร  รักสว่าง
 
1. นางจงจินตน์  ยศพิมสาร
2. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.98 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  แซ่ย่าง
 
1. นายพงศกร  กากูล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายชาย  แซ่ท่อ
2. นายว่าง  แซ่ลี
 
1. นางสาวกิริยาพร  อินทรวิศิษฎ์
2. นายประเชิญ  ต๊ะวิชัย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.833 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงศุภนุช  กมุทมาโนชญ์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีไชยวงศ์
 
1. นางจารุวัลย์  จินะราช
2. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจันทิกา  จตุโชคอุดม
2. เด็กชายธงชัย  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเอกศักดิ์  ยอดมณีบรรพต
 
1. นายสถาพร  สุริยะชัย
2. นายสายันห์  ขิใสยา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.17 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สะตะ
2. นางสาวชลิตา  เจ้าส่ง
3. นางสาวพรไพลิน  นิ่มเสมอ
4. นายอนุทิศ  ไชยชนะ
5. นายอัษฎาวุฒิ  อินทร์หลง
 
1. นางสาวดวงมณี  นันติ
2. นายยุติธรรม  ธรรมโม
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.3 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงศุภวารี  แซ่ลี
 
1. นางนิตยา  ขันทะ
2. นางพจนา  ธราพร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.6 เงิน 7 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญไชย
2. เด็กชายณภัทรภูมิ  สมควร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  หมั่นลำ
4. เด็กชายธนาวัฒน์  แสงงาม
5. เด็กหญิงนลิน  อุสาใจ
6. นางสาวนิราวรรณ  ไชยลังการ
7. เด็กหญิงปรางวลัย  ไชยลังการ
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ป่าดอน
9. เด็กหญิงพัทธยา  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงย่า  แซ่ลี
11. เด็กชายศตวรรษ  หมื่นลาง
12. เด็กหญิงศรัณย์พร  แดงสิงห์จรัสศรี
13. เด็กหญิงศศิณา  หมื่นลาง
14. เด็กชายศุภกิจ  หมื่นลาง
15. เด็กชายอภิชัย  ปินใจ
16. เด็กหญิงอิ๊  แซ่ลี
17. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ่พ่าน
18. เด็กหญิงเย๊ะ  แซ่ลี
19. เด็กชายเอกภพ  หมื่นลาง
20. เด็กหญิงแสงทิพย์  อุสาใจ
 
1. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทิพย์ตา
3. นางพรรณี  สายหล้า
4. นางรัตนา  จินดาธรรม
5. นางสาวสุภาพร  ทองไทย
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนิภาภัทร  ใจยา
2. เด็กชายภูธเนศ  บัวจันทร์
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสงงาม
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  บุญมา
3. เด็กหญิงปิยะดา  ศักดิ์สิทธานุภาพ
4. เด็กชายศรัทธา  วงศ์บุญชัยเลิศ
5. เด็กชายสมรักษ์  บุญหลง
 
1. นางจงจินตน์  ยศพิมสาร
2. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอภิญญา   ไชยลังการ
 
1. นางภารดี  รูปศรี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.93 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัชณิชา  สิงห์สมบุญ
 
1. นางสาวธนานันท์  ชัยพงษ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงพิมพา  ลีสวัสดิ์กุล
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่โซ้ง
3. นางสาววาสนา  เกียรติไพรยศ
 
1. นางกาญจนา  ปราศรัย
2. นางสาววิจิตรา  ภูติโส
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.88 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ไชยกัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ฉ. เจริญผล
3. นายอนุชิต  แก้ววิโรจน์ธนา
 
1. นางอโนพร  สาระคนธ์
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายทินกฤต  อุตสา
 
1. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
 
31 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวุฒิชัย  จังจอม
 
1. นางดาริน  มาน้อย