สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายจักรภพ  เภารังค์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สกิจกัน
 
1. นายจำเริญ  เสียงเพลิน
2. นายสมยศ  ลำเนาว์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 26.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนริศรา  ไทยหิรัญยุค
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุระเนตร
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ก้อนแก้ว
4. เด็กหญิงปุญชรัศดิ์  กันทะเนตร
5. เด็กหญิงพรชิตา  เตจ๊ะนัง
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  เตจ๊ะนัง
7. เด็กหญิงพิชญนันท์  จันทรศานติ
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โศภิษฐ์ปราณ
9. เด็กหญิงอภิชญา  ปริศนานันทกุล
10. เด็กหญิงเวธกา  มิสุธา
 
1. นางจุฑารัตน์  เดชวงศ์ญา
2. นายประชา  รุ่งศิริ
3. นางสุวภัทร  สุคันธา
 
3 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงญาดา  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงเปรมบุรฉัตร  นาคพานิช
 
1. นายสุพจน์  สุรีติ๊บ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เดิมประพันธ์
2. เด็กหญิงชญานี  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงนันท์นลิน  ปวนยศ
4. เด็กหญิงมุทิตา  สุทธการ
5. เด็กหญิงสาวทอง  นายลูน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ