สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทรงพุฒิ
2. เด็กชายพัชรวัฒน์  จัยจินา
 
1. นายถนัด  ทองคำ
2. นางสาวระติวัลย์  ทองกูล
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนศรีเนห์รู 1. เด็กหญิงกานต์รวี  แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงดอกไม้  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงรวิมล  ฤทธิ์เนติกุล
6. เด็กหญิงสาริกา  แซ่ยะ
7. เด็กหญิงสุภัสสร  แซ่ลี
 
1. นางขวัญใจ  อาษากิจ
2. นางพจน์มาศ  ปะวะภูสะโก
3. นางสาววราภรณ์  ไชยวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายสมบูรณ์  มาเยอะ
 
1. นางจันทร์จีรา  พนันตา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปิยะจันทร์
2. เด็กชายสมพงษ์   ประกอบกิจ
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์   ใจแก้ว
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายปวัน   จันทรฤทธิ์
2. เด็กชายวันแสง   ทองคำ
3. เด็กชายอนุรักษ์   เวนวล
 
1. นายบรรจง  จันทระ
2. นายรัตนพงศ์   ตุมพสุวรรณ
 
6 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงคำรอด  ลุงหลง
2. เด็กหญิงดลพร  ป๋า
3. เด็กชายนพดล  สายอินตา
4. เด็กชายวงชัย  องอาจศักกดิ์ศรี
5. เด็กหญิงวรินดา  ไชยวงค์
6. เด็กชายเพิ่ม  ลุงหลง
7. เด็กชายเอกพล  จินดา
 
1. นางสาวรัตนา  แหล่งหล้า
2. นางวารุณี  สร้อยอินทร์
3. นายสมัย  อาจหาญ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.1 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายดนัย  บูรณะไพรวัลย์
2. เด็กชายต้น  ลุงทุน
3. เด็กชายนันทยศ  นายคำ
4. เด็กชายสุวิทย์  ซออิ่ง
 
1. นางสาวศศิธร  กันใจ
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงหยก  ลุงยะ
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทรงพุฒิ
 
1. นางสุลีกาญ   ธิแจ้
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  บุญรอด
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกตพร  สงวนภักร์
2. เด็กชายกฤษฎา  ปรีดีวงศ์
3. เด็กชายชาญณรงค์  คำคันทุง
4. เด็กชายณฤพล  ธรรมปัญญา
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญชัยอาจ
6. เด็กชายพนัส  บุญทาช่วย
7. เด็กชายพลพิพัฒน์  คุณยศยิ่ง
8. เด็กชายวัชร  วรศรี
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อิ่นแก้ว
10. เด็กชายศุภกฤษ  บุญเลิศ
11. เด็กชายศุภกฤษ  นามเมย
12. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัญญา
13. เด็กชายอภินันท์  กาวิชัย
14. เด็กหญิงอลิสา  ทาแก้ว
15. เด็กหญิงเกษมณี  ลิ้มพูล
 
1. นายประเวศน์  ศิรินิรันดร์กุล
2. นายสมพงษ์  ขมหวาน
3. นางสาวอนงนาฎ  ใบแสง
4. นายอรุณ  นำโชคชัยเจริญกุล
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายนภเกตน์  เข็มขาว
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1. เด็กชายชยุต  ระวังงาน
 
1. นายธยศ  ระวังงาน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงนัทติยา  อนันต์วิไล
 
1. นางดวงดาว  เกตุมะณี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่พ่านกู่
 
1. นางสาวชเนตตี  พิชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เฟื่องเกษม
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73.67 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนีรนารา  บุญประกอบ
 
1. นางศรีธร   วงค์คำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67.17 ทองแดง 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายจิณณพัต  ญานะ
2. เด็กชายชุติมันต์  ดุมดก
 
1. นางนริสรา  ญานะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63.56 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรุ่งตวัน  ห้วยห้อง
2. เด็กหญิงศลิษา  โชยรัมย์
3. เด็กหญิงเมธาวี  อึ้งจิตรไพศาล
 
1. นางสาวจันทวี  ทาเกิด
2. นางสาวมัลลิกา  กันชัย
 
20 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงญาดา  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงเปรมบุรฉัตร  นาคพานิช
 
1. นายสุพจน์  สุรีติ๊บ
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เดิมประพันธ์
2. เด็กหญิงชญานี  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงนันท์นลิน  ปวนยศ
4. เด็กหญิงมุทิตา  สุทธการ
5. เด็กหญิงสาวทอง  นายลูน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายจักรภพ  เภารังค์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สกิจกัน
 
1. นายจำเริญ  เสียงเพลิน
2. นายสมยศ  ลำเนาว์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 26.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนริศรา  ไทยหิรัญยุค
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุระเนตร
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ก้อนแก้ว
4. เด็กหญิงปุญชรัศดิ์  กันทะเนตร
5. เด็กหญิงพรชิตา  เตจ๊ะนัง
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  เตจ๊ะนัง
7. เด็กหญิงพิชญนันท์  จันทรศานติ
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โศภิษฐ์ปราณ
9. เด็กหญิงอภิชญา  ปริศนานันทกุล
10. เด็กหญิงเวธกา  มิสุธา
 
1. นางจุฑารัตน์  เดชวงศ์ญา
2. นายประชา  รุ่งศิริ
3. นางสุวภัทร  สุคันธา