สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงต๋า
 
1. นางสุพิศ  ผัดแสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายธนกฤต   โปธา
2. เด็กชายวรเมธ  กาลันสีมา
3. เด็กหญิงศรัณยา  กาศสนุก
 
1. นางพนิดา  กอรี
2. นางเพ็ญศรี   อุดหนุน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกุศลิน  รอบคอม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะลิ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมชัย
4. เด็กหญิงศุภนุช  จิตต์อารีย์
5. เด็กหญิงเรวดี  ลุงมั่น
 
1. นางผ่องศรี  อริยะกุล
2. นางเกี๋ยงทอง  เขียวอ่อน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จุมแสง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาต๊ะเปิ้น
3. เด็กหญิงฉวีวรรณ  อินต๊ะ
4. เด็กหญิงชฎาพร  เรือนสัย
5. เด็กหญิงชนิดา  อินต๊ะวงศ์
6. เด็กหญิงฐาปณีย์  ไชยประภา
7. เด็กหญิงธนพร  เปลี่ยนมณี
8. เด็กหญิงธันยพร  สุขแกมา
9. เด็กหญิงนภัสสร  มือแป
10. เด็กหญิงนัชชา  ปางงาม
11. เด็กหญิงปภัสรา  สังข์ศิริ
12. เด็กหญิงปานทิพย์  ลอยมี
13. เด็กหญิงวิชุดา  รัตน์พันธ์
14. เด็กชายศตวรรษ  ราษฎร์ดี
15. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชัยสุวรัตน์
 
1. นางสาวนันทวัน  มณีวรรณรัตน์
2. นางประไพ  ด่านวิวัฒน์วงศ์
3. นายพรหมวสันต์  ทาโน
4. นางหยาดรุ้ง  โพธิยอด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงโยธดา  ใจคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์  อินต๊ะวิกูล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายวศิษฐ์พล  คำวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์   อินต๊ะวิกูล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดุแฮ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กหญิงพินิดา  นิยมไพรนิเวศน์
 
1. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงคำจันทร์  ลุงคำ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  นายยะ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ลุงหม่อง
4. เด็กหญิงหญิงหอม  ลุงนาหลิ่ง
5. เด็กหญิงหมวยผง  กองจาย
6. เด็กชายอัศวิน  ลุงหม่อง
 
1. นางถวิลจิต  ชาตะเวที
2. นางประไพศรี  พุฒธิมา
3. นางพรพรรณ  ใจก้อน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณราย  จันทร์ผลช่วง
2. เด็กหญิงพัชราภา  แซ่แฮ
3. เด็กหญิงอชิรญา  คำวัง
4. เด็กหญิงอะหมี่มะ  แซ่ลี้
5. นางสาวอ้อม  หมอกคำ
6. เด็กหญิงเกียรติชมี  ไสยะ
 
1. นางวัลลีย์  ผลวัฒนะ
2. นายสุริยันต์  เรือนวงศ์
3. นางสาวอรอนงค์  อ่อนจันทร์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.98 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จักรักษา
2. เด็กหญิงฟอง  ปู่ลน
3. เด็กหญิงลูน่า  นายใส
 
1. นางพรรนิภา  ไชยมงคล
2. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศรีงาม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยปลาด
2. เด็กชายเอกรินทร์  ดวงจิตต์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ญาณพัตร์
2. นางสมบูรณ์  วงศ์ทินบดี
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  แรงจริง
 
1. นางสาวฐิติชญา  บรรเรียนกิจ
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.32 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันศรี 1. เด็กหญิงโสภิศ   จะพือ
 
1. นายสรายุ  โสภา
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์แต๋
4. เด็กหญิงอรฤดี  เรือนใจ
 
1. นางปัญชญา  กาคำ
2. นางสาววรรณวิการ์  วงศายะ
3. นางวิมล  หวงสุวรรณากร
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลูกัง
2. เด็กหญิงธารทิพย์  มะโนวรรณ์
3. เด็กหญิงวรรณิศา  วิริยา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ทานัง
 
1. นางดารา  มูลละ
2. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ยะ
2. เด็กชายสุเมธ  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงโสภา  เมืองแสง
 
1. นางพรพรหม  อินชัย
2. นายเรืองเดช  เพียบเพียร
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กชายปวิท  บุญมา
2. เด็กชายสมชาย  นายยะ
3. เด็กหญิงเยาวภา  แซ่จ๋าว
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางพรพรรณ  ใจก้อน
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายทักษิณ  ชอบขยัน
2. เด็กชายบูรพา  วาทินวิวัฒนา
3. เด็กชายพีรมิตย์  คำผ่อง
 
1. นางพัชรินทร์  นวลเป้า
2. นายอินทร  แก้วป้อม