สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันศรี 1. เด็กหญิงนารี  ลุงอิ
2. เด็กชายวชิรพงษ์  แก้วปา
3. เด็กชายสื่อ  แซ่ลี
 
1. นางสังวาลย์  เขตคาม
2. นางอารี  สายหมอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 1. เด็กชายคเชนทร์  ใจปิง
2. เด็กหญิงบุญอาม  สิงห์คำ
 
1. นางคมคาย  ศรีทาเกิด
2. นางสาวภัทรกันย์  ภูเรือน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่แว 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  เวนวล
2. เด็กหญิงวิภาดา  เตียมติ๊บ
 
1. นางสาวนัฐธิชา  รัมมะพล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ยอดเงิน
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 10 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กหญิงจันทนา  หวันหลุ้ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จินาโส
3. เด็กชายณัฐดนัย  พงษ์เย็น
4. เด็กหญิงณัฐริการ์  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงปุณยพร  เพลัย
6. เด็กชายศุภศักดิ์  โปธาแก้ว
7. เด็กหญิงอรุณี  ศรีธิ
 
1. นายชัชวาลย์  ไกรสรสุนทร
2. นางวิภาดา  พรหมศิริ
3. นายสุวิชา  กาคำ