สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กหญิงพินิดา  นิยมไพรนิเวศน์
 
1. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลูกัง
2. เด็กหญิงธารทิพย์  มะโนวรรณ์
3. เด็กหญิงวรรณิศา  วิริยา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ทานัง
 
1. นางดารา  มูลละ
2. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายทักษิณ  ชอบขยัน
2. เด็กชายบูรพา  วาทินวิวัฒนา
3. เด็กชายพีรมิตย์  คำผ่อง
 
1. นางพัชรินทร์  นวลเป้า
2. นายอินทร  แก้วป้อม