สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83.39 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำนวน  ลุงนะ
2. เด็กหญิงธนพร  นายจาง
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงสุ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายนนทวัตน์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายมิ้น  ไชยคำ
 
1. นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายกวิน  ธรรมมะ
2. เด็กหญิงวีรยา  ธรรมเงิน
3. เด็กชายสาม  คำแสน
4. เด็กหญิงเก่ง  คำเซ
5. เด็กชายไกรวิทย์  ลายคำ
 
1. นางสาวประไพ  ธิมา
2. นางเรียม  สิงห์ทร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายการุณย์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  แซ่เฉิน
3. เด็กชายปิยพงศ์  แซ่หยาง
4. เด็กชายสราวุฒิ  แซ่หลู่
5. เด็กหญิงฮัวเหมย  แซ่วู่
 
1. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน  รัตนธรรม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงจ๋าม
2. เด็กหญิงพิมผกา  ติยะ
 
1. นางนงนุช  หมีโชติ
2. นางแสงหล้า  ไทยวงษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงก่ำ  ลุงสาม
 
1. นายอุดม  สาลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มัชฌลีลา
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงนภาพร  รับรู้
2. เด็กหญิงนริศรา  นายซอ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
5. เด็กหญิงอภิชญา  ยงกุศลรัตนา
6. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนา
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงฐานิกา  ดุสิรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ก๋อย
3. เด็กหญิงศศิประภา  แซ่จัง
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
5. เด็กหญิงอรทัย  วิชัย
6. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
7. เด็กหญิงอังคณา  แสงคำ
8. เด็กหญิงโสภา  ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงฐานิกา  ดุสิรัตน์
4. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
5. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ก๋อย
6. เด็กหญิงศุภากร  รู้การงาน
7. เด็กหญิงอรทัย  วิชัย
8. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
9. เด็กหญิงอังคณา  แสงคำ
10. เด็กหญิงโสภา  ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงฐานิกา  ดุสิรัตน์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  หมูฝั้น
5. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
6. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ก๋อย
7. เด็กชายยุทธศักดิ์  บุญสง่า
8. เด็กหญิงศศิประภา  แซ่จัง
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
10. เด็กหญิงสุภากร  รู้การงาน
11. เด็กหญิงอรทัย  วิชัย
12. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
13. เด็กหญิงอังคณา  แสงคำ
14. เด็กหญิงโสภา  ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85.3 ทอง 6 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงออง เจีย  มิน
 
1. นางสาวพัชรี  เตจารังษี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงรัตนา  จองใส
3. เด็กหญิงลีลาวดี  นันตา
 
1. นางสาวพันธรานันท์  ทิพโรจน์
2. นางมาลี  บุญเทพ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงนิภา  แซ่หมู่
2. เด็กหญิงมาริสา   สุริยะ
3. เด็กชายโยธา  ดาจันทร์
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางนรินทร์ทร  ชิตมินทร์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.16 ทอง 6 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายคำหลู่  ลุงจอง
2. เด็กหญิงหย่ง  ลุงติ๊
3. เด็กชายเสกสรร  ลุงมู
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นายประทีป  วิมลพันธ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายพงศกร  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงฮง  คำยุง
3. เด็กชายแลง  จองสาม
 
1. นายชาญชัย  ทิพย์ชู
2. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายหนุ่มแก้ว  คำดี
2. เด็กชายหลู่  ลุงอ่อง
3. เด็กชายแสงทิพย์  คำดี
 
1. นางปราณี  พรมพันธ์
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายรัชชานนท์  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงวรรณา  ลุงซู่
3. เด็กชายอริญชัย  ลุงหมั้น
 
1. นางชุลีลักษณ์  โรจน์ธนสุทธิ
2. นางศศิภา  ใจคำปัน
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.98 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายตี๋เล็ก  ลุงต๋า
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย