สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงฐานิกา  ดุสิรัตน์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  หมูฝั้น
5. เด็กหญิงธนิษฐา  มูลวงค์
6. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ก๋อย
7. เด็กชายยุทธศักดิ์  บุญสง่า
8. เด็กหญิงศศิประภา  แซ่จัง
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
10. เด็กหญิงสุภากร  รู้การงาน
11. เด็กหญิงอรทัย  วิชัย
12. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
13. เด็กหญิงอังคณา  แสงคำ
14. เด็กหญิงโสภา  ลุงหลู่
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1. เด็กชายรัชชานนท์  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงวรรณา  ลุงซู่
3. เด็กชายอริญชัย  ลุงหมั้น
 
1. นางชุลีลักษณ์  โรจน์ธนสุทธิ
2. นางศศิภา  ใจคำปัน