สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กชายอัครพงษ์  อินต๊ะไชย
 
1. นางสิริลักษณ์  วันเอก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายพัชรพล  วงศ์มณี
2. เด็กชายหน่อ  ลุงทุน
 
1. นายพิสิษฐ์  มณีเมือง
2. นายอัครวัฒน์  อิ่นคำมูล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงพนิดา  ทาแก้ว
 
1. นางสาววรางคณา  ศิริวัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 83.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขเกษม
2. เด็กชายกันตพัฒน์  อนันต์บัณฑิต
3. เด็กชายจักริน  จันทร์เป็ง
4. เด็กชายจิณณวัตร  ฟองแก้ว
5. เด็กหญิงณัชชา  บุญสูง
6. เด็กชายณัชพล  ขาคำ
7. เด็กชายธนกฤต  หวลคำ
8. เด็กชายธนวัฒน์  แดงจ่าม
9. เด็กชายธนากร  ภู่ผะกา
10. เด็กชายธนาธร  ดิษฐบรรจง
11. เด็กหญิงนริศรา  ดวงสีดา
12. เด็กชายบารมี  โพธิ
13. เด็กหญิงประภาพร  พงษ์เทพ
14. เด็กชายพชร  ตันเมืองมา
15. เด็กหญิงพิมลวรรณ  โปธิ
16. เด็กชายภราดร  การะหงษ์
17. เด็กชายภาณุพงษ์  ปินชัย
18. เด็กชายวิทยา  อุตสุภา
19. เด็กชายศตวรรษ  ทองทิพย์
20. เด็กหญิงศิริประภา  ขันศรี
21. เด็กชายสิริศักดิ์  ถาน้อย
22. เด็กหญิงสุชาดา  อุดมพันธ์
23. เด็กหญิงสุชานุช  ธรรมวงค์
24. เด็กหญิงอรยาณี  สุภา
25. เด็กชายอรรถชัย  ศิริมงคล
26. เด็กหญิงอาริษา  ปาลี
27. เด็กชายอิทธิพล  พิทักษ์คีรีเขต
 
1. นางจรรยา  มหานันท์
2. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
3. นายธนู  มีสัตย์
4. นางนิตน้อย  อินชัย
5. นางผ่องพรรณ  คำมงคล
6. นางรัตนาภรณ์  ขันธะ
7. นางวนิดา  สมบัติ
8. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายจักริน  จันทร์เป็ง
 
1. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กชายคำ  ลุงน้อย
2. เด็กหญิงจารุภรณ์  สมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐชา  ดวงปินตา
4. เด็กชายทินกร  สายเดช
5. เด็กหญิงธมลพร  ปู่เฮง
6. เด็กชายนครไทย  ปู่เฮง
7. เด็กหญิงมุ้ง  ลุงคำ
8. เด็กชายวันชัย  สุนทร
9. เด็กหญิงวันวิสา  ลุงอ่อง
10. เด็กชายสาธิต  พลโต
11. เด็กชายสาโรจน์  พลโต
12. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  มูลงาม
13. เด็กหญิงอติพร  คนเที่ยง
14. เด็กชายอุ้ม  คำป่าง
15. เด็กหญิงเพชรา  ตื้อสัก
16. เด็กชายไม้  ลุงปา
 
1. นางธนพร  แสงมณี
2. นางนงนุช  ศรีจันทร์ดร
3. นายประเสริฐ  สุริยโต้
4. นางราตรี  พยาราช
5. นางสรรพคุณ  ชินารักษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงณพัฒน์  ถาวรสุขาวดี
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.9 ทอง 5 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  แซ่จัง
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 25.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญา
3. เด็กหญิงธนัสกมล  ทำบุญ
4. เด็กหญิงปรัชญาดา  เต๋จ๊ะ
5. เด็กชายพีรพัฒน์  สีจันทร์
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ตลาด
7. เด็กชายวิทวัส  ดวงปันสิงห์
8. เด็กหญิงอรัญญา  จีนะ
9. เด็กหญิงแสงช่วย  ลุงคำ
10. เด็กหญิงแอมอญ  ลุงทุน
 
1. นางรุจิรัต  แก้วกลางเมือง
2. นางวัลลภา  พรมท้าว
3. นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง 5 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงแก้ว
 
1. นายสุริยา  เกิดคำ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง 4 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงพรพิมล  ดวงแก้ว
 
1. นางอัญชลี  เกิดคำ
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงพร  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ลุงปิว
 
1. นายวิชาญ  ไชยพูน
2. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดกองทราย 1. เด็กชายยะป่า  ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงริบาคา  เจริญดี
3. เด็กหญิงหอมนวล  นายหนาน
 
1. นางจริยา   ภูมิวิเศษ
2. นางรัชนีวรรณ   ฟุ้งเฟื่อง
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กหญิงพล  จำสา
 
1. นางพิดาลิน  อินต๊ะแก้ว
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
2. เด็กชายอธิป  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัทยา  เชี่ยววิชา
2. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  นาคสมุทร
 
1. นายวันชัย  ฉกาจวิทยาคม
2. นางเฉลิมพร  เขื่อนแก้ว
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
 
1. นางปรัศนียา  แสนคำฟู
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า    
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.01 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางปรัศนียา  แสนคำฟู
2. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โนคาน
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปรีชาชนะชน
3. เด็กชายศุภเชษฐ์  พืชผา
 
1. นางปรานอม  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์