สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายชาตรี   ปู่วัน
 
1. นางศิริกุล   ขัติประทุม
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.34 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายวิชัย   คีรีสถาวร
2. เด็กหญิงศรีวิลัย   อาสาพิทักษ์ไพร
 
1. นายวสันต์   บุญประสม
2. นางสาวอุไรวรรณ   นันตา
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มณีวรรณ์
2. นายเจษฎา  ทาปัญญา
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวนิติยา  โนจิตร
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  กันทะวัง
2. เด็กชายพงศภัค  วันยาว
3. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายอัศวิน  จันทร์ศร
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธนดล  วงศ์แก้ว
2. เด็กชายสิทธา  ตาปิน
3. นายอภิยุต  โนจ๊ะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายอัศวิน  จันทร์ศร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.17 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชนะวงค์  ดีคำ
2. เด็กชายดีจัง  หลังบะ
3. เด็กหญิงรัชนี  รอแก้ว
4. เด็กชายอาทิตย์  คำปัน
5. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  คำสุข
 
1. นางสาวณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงจันทรา  รัชพลธานี
2. เด็กชายธวัชชัย  พฤกษ์สกุลไพร
3. เด็กชายราเชนทร์  สุอิ่ม
 
1. นายบัณฑิต  กันธิวง
2. นางสาวยศสินี  ใจน้อย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาววาสนา  เงแก้ว
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายพงษ์อนันต์  ปันติ๊บ
2. เด็กหญิงอัมพิกา  ถาสุวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมขันแก้ว
2. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.98 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางสาววราภรณ์  กันทะ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตะติยะ
 
1. นางธัญญรัตน์  กันทะลือ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงชนากานต์  วงค์จันตา
2. เด็กชายปฏิภาณ  แสนคำเพีย
3. เด็กหญิงเขมิกา  มังยะสุ
 
1. นายกฤษฎากร  ศรีเที่ยง
2. นายอุทัย  เยาวนา