สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนยะ 1. เด็กชายวัชรชิระ  มหาภูผานิล
2. เด็กชายวิชชพล   พาซิว
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  เชิญรักไพร
 
1. นายชลวิทย์  ชื่นใจ
2. นายมนตรี  มาลาพุด
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงพรเทวี   เส่ซู
2. เด็กหญิงสุธิดา   คีรีชัยพฤกษา
3. เด็กหญิงสุนิสา   เขตเนาว์อนุรักษ์
 
1. นายปรีชา  พันธุ์แก้ว
2. นางวรรภา  ขันแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ยาวิระ
 
1. นางนงลักษณ์  แก้ววงศ์ดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 1. เด็กชายกฤษณะ  จารุกรภู่สกุล
2. เด็กหญิงขนิฐา  สว่างวัฒนกุล
3. เด็กชายจตุรงค์  สถิตพงษ์เดช
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  ทวีเกียรติกำจร
5. เด็กชายจิรายุทธ  สวรรค์ทุ่งแก
6. เด็กหญิงชลธิชา  พิทักษ์สายธาร
7. เด็กหญิงญาวรัตน์  ศุภกานต์ชน
8. เด็กชายณัฐพงศ์  สุริยะ
9. เด็กหญิงธีรพร  มงคลปัญญากุล
10. เด็กหญิงนภา  สัญญานที
11. เด็กหญิงนิภาพร  ภัทรกิจขจร
12. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิริแจ่มพงศ์
13. เด็กหญิงพัชรี  มงคลปัญญากุล
14. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิทธิ์คงขจร
15. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไพศาลเปี่ยมสุข
16. เด็กหญิงมณฑิรา  วัชรพิกุลกลิ่น
17. เด็กหญิงรจนา  มาลีวรสิทธิ์
18. เด็กหญิงรัตนา  ลำแพนไพรี
19. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สากลบูชา
20. เด็กหญิงวนิดา  ลดาวัลย์เวชกิจ
21. เด็กหญิงวรัญญา  ธำรงศักดิ์สงวน
22. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ว้าง
23. เด็กชายวิชยา  มิตรมหายศ
24. เด็กชายศรัณยู  ชุมพรวิริยะกุล
25. เด็กหญิงศรีวิไล  จันทร์ทอแสง
26. เด็กหญิงสรัลพร  อนุสรณ์ความดี
27. เด็กชายสราวุฒิ  เชิดชูคุณธรรม
28. เด็กหญิงสิดาพร  จิตอำนวยพร
29. เด็กหญิงสิทธิ  ชยุติพาณิชย์
30. เด็กหญิงสุภัตรา  ลาภผลอุทิศ
31. เด็กหญิงสุภัสสร  โชคสุขสถาพร
32. เด็กหญิงสุมินตรา  สิริวสันต์กุล
33. เด็กชายสุรศักดิ์  พนาสร้างสายธาร
34. เด็กชายสุริยันต์  ทับทิมแดนไพร
35. เด็กชายสุวรรณ  พงศ์ประทีปชัย
36. เด็กชายอภิเดช  โชคพารุ่งเรือง
37. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ถาวรธารา
38. เด็กหญิงเบญญาภา  สถิตพงษ์เดช
39. เด็กหญิงเพ็ญศรี  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
40. เด็กชายเสรีเดช  นฤคมาส
 
1. นายชลัชนัย  ซื่อเกียรติขจร
2. นายรดิศ  โชคสุขเสียงวิเวก
3. นางสาวสุวรรณา  บัวทรัพย์