สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านควนยาง 1. เด็กหญิงผกาแก้ว  แหละยุหีม
 
1. นางขนิษฐา  นาคพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กหญิงลัคนาวัลย์  ติงหงะ
 
1. นางสาวจิตรา  เสียมไหม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.66 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อิตประดิฐ
 
1. นางปรารถนา  ยืนยง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงช่อชบา  วารินสะอาด
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงศ์นุรักษ์
 
1. นางจุรีพร  สิงห์อินทร์
2. นางปรีชาวรรณ  นานช้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76.5 เงิน 5 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงชิษณุชา  จิโรจน์กุล
 
1. นางสาวรัศมีl  ไกรเทพ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. นายสราวุธ  ไทยดี
2. เด็กชายอรรถชัย  นพวงศ์
 
1. นางปราณ๊  จริงจิตร
2. นางพรทิพย์  สุภาพ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยมนตรี
 
1. นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายณัฐนนท์  คงชู
2. เด็กหญิงณัฐรดี  สุรภักดี
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ชีวพิทักษ์ผล
 
1. นางสาวณัฐธารีนันทน์  นวลนิ่ม
2. นางวนิดา  คงไหม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.13 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คงที่
2. เด็กชายพิทวัส  รัตนมณี
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  สิทธิพิสัย
 
1. นางชนิดา  รักษศรี
2. นางวรรณวิมล  บัวทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงพร้อมศิริ  บุ้งทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงสุรพิชญา  สามทอง
4. เด็กหญิงอรุโณทัย  เพ็งเซ้ง
5. เด็กหญิงเปรมสินี  ฤทธิ์ฉิม
 
1. นางชุลีภรณ์  นาคช่วย
2. นางสาวสุนิตย์  เอ้งฉ้วน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกรกนก  อนันทกุล
2. เด็กหญิงณัฐญวา  ตาเดอิน
3. เด็กหญิงภูริชญา  ตั้งเกียรติกำจาย
4. เด็กหญิงมาลิษา  บัวศรี
5. เด็กหญิงศศิวิมล  จูห้อง
 
1. นางพรเพ็ญ  ชูหลิน
2. นางเปรมใจ  เจียมจราพันธ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดปากปรน 1. เด็กชายกฤษฐินันท์  พัฒนาโคกเคียน
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มลยง
3. เด็กชายนัทธพงศ์  ขันแกล้ว
4. เด็กหญิงศิรินธร  ณ ระนอง
5. เด็กชายอัครพล  ชัยเพชร์
 
1. นางสาวจุฑามาต  แก้วชู
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทะมี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายคณิณ  แสงสอน
2. เด็กชายฉันฐรัฐ  ชูกล่ำ
3. เด็กชายชานน  จันทร์สง
4. เด็กชายชุติพนธ์  จำปา
5. เด็กชายณัฐกานต์  ชนาชน
6. เด็กหญิงทิวาทิพย์  พราหม์เภทย์
7. เด็กชายธนพล  แพงมี
8. เด็กชายธนรัชต์  กาหยี
9. เด็กชายธีรภัทร  สันติรักษ์
10. เด็กหญิงนภัสสร  มิตรมุสิก
11. เด็กชายนิธิกร   แก้วสอน
12. เด็กหญิงพลอยสวย  แสงสว่าง
13. เด็กหญิงพัชรา  คงด้วง
14. เด็กชายศิริพงศ์  ศรีสมวงศ์
15. เด็กชายสรวิชญ์  ชุมคง
16. เด็กหญิงอลิสา  หนูเหมือน
17. เด็กชายอัครรินทร์  หมุนแทน
18. เด็กหญิงอัญชลี  ดวงจันทร์
19. เด็กชายอานันท์  แพงมี
20. เด็กหญิงอุรัสยา  จันทนเสถึยร
 
1. นางสาวปริลักษณ์  ฟองโหย
2. นางรัตนา  บุญราม
3. นายวิรัตน์  ศรีจันทร์
4. นายสมโชค  ทองอ่อน
5. นางเบญจพร  เกตุพงษ์พันธุ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งรวงทอง 1. เด็กชายนวพล  หยังหลัง
 
1. นางสาวอรอุมา  ชูสวรรณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายธีธัช  เจริญสุข
2. เด็กหญิงวารุณี   กุดเขียวอาจ
 
1. นางผกามาศ   ดำปิน
2. นายอาคม  ดำปิน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายทอง
2. เด็กหญิงศิริเมขล์  ชายทุ่ย
3. เด็กหญิงสุวคนธ์  เรือนแก้ว
 
1. นางพัชรา  ชุติเดโช
2. นางศรินรัตน์  จิตเที่ยง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สองนา
2. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
3. เด็กชายธีรภัทร  พลสังข์
4. เด็กชายภวิศ  ขาวคง
5. เด็กชายภูวไนย  นพวงศ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองฤทธิ์
7. เด็กหญิงสิโรรส  สิงห์อินทร์
8. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์เดชา
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
2. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
3. นายอาธร  หนูหมาด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงกัทลี  ใจสมุทร
2. เด็กหญิงฉัตรพิไล  เอียดเกลี้ยง
3. เด็กหญิงชนากานต์  สองนา
4. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
5. เด็กชายธีรภัทร  พลสังข์
6. เด็กชายภวิศ  ขาวคง
7. เด็กชายภูวมินทร์  ดำทับ
8. เด็กชายวายุ  รองเดช
9. เด็กหญิงศิริษา  ยงกิจ
10. นายศุภสิน  สร้างผล
11. เด็กหญิงสิโรรส  สิงห์อินทรี
12. เด็กชายอนันฐศักดิ์  ยอดเดชา
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
2. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
3. นางสาวอมลวรรณ  ทับเที่ยง
4. นายอาธร  หนูหมาด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 75.5 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. เด็กชายกิตติภพ  ชัยเพชร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมาธิ
3. เด็กชายจิราวุฒิ  ชัยสุด
4. นายณัฐนันท์  ยังเจริญ
5. เด็กชายทศพล  เรื่อศรีจันทร์
6. เด็กหญิงธณัฐดา  เพ็งเทพ
7. นายธีร์ธวัช  กิจปกรณ์สันติ
8. เด็กชายนที  หมวดหรี่
9. เด็กชายนพปฎล  ปราบแทน
10. เด็กหญิงนภาทิพย์  วรรณบวร
11. เด็กหญิงนริศรา  ย่องเส้ง
12. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทับชุม
13. เด็กชายพงศ์ภัค  รักราวี
14. นางสาวพรจรัส  หนูแก้ว
15. เด็กชายพีรวัส  ช่วยเพชร
16. เด็กหญิงภัทร์นฤน  ฉิมแสง
17. เด็กหญิงภัสราภา  บุญนวล
18. เด็กชายยศพัฒน์  จงทอง
19. เด็กชายยุทธชัย  แก้วยอด
20. นางสาวรุ่งวารี  มุกดา
21. นายรุ่งวิกรัย  ไชยศรี
22. เด็กหญิงลออ  ซิ้วลิ่ม
23. เด็กชายวทัญญู  จันทร์แสง
24. เด็กหญิงศุภดา  มีสวัสดิ์
25. นางสาวสริตา  เที่ยงธรรม
26. เด็กชายสัญลักษณ์  เพิ่มพูน
27. นางสาวสายฝน  เสียงแผ้ว
28. เด็กหญิงสุณิสา  ชูเผือก
29. นางสาวสุรภา  แก้วงาม
30. นางสาวสุรัสวดี  วิชัยกุล
31. เด็กหญิงอชิรญาญ์  นิภัทธิ์จิรโชติ
32. นายอภิชาติ  เหล่าประชาวิทย์
33. เด็กชายอมรเทพ  คงสง
34. เด็กหญิงอมินตรา  เมฆสุวรรณ
35. เด็กหญิงอริสา  วิทยารังสีพงษ์
36. เด็กชายโชคดี  หุ้นย่อง
 
1. นางสาวรุจิษยา  ฮกทา
2. นางวิมวิภา  มีเพียร
3. นายไพโรจน์  สัมพันธรัตน์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 1. เด็กหญิงชฎาพร  จุติภักดิ์
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  ดำด้วงโรม
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เผือกชาย
4. เด็กหญิงพรรษชล  นาทุ่งนุ้ย
5. เด็กหญิงวิภาวิณี  ชัยจินดา
6. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  พลวัฒน์
7. เด็กหญิงสุธิณี  ส่งเสริม
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  นวนจันทร์
 
1. นางกาญจนา  พลสังข์
2. นางสาวจิราวี  เขาแก้ว
3. นางสาววิลาวัลย์  แก้ววิเชียร
4. นายสมวุฒิ  กุลพุทธสาร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72.67 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  ชัยวิเศษ
 
1. นางนันทพร  สินไชย
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองผักฉีด 1. เด็กชายธนพล  รอดเข็ม
2. เด็กชายสงกรานต์  เก้าเอี้ยน
3. เด็กชายสหรัฐ  สันติเพชร
4. เด็กชายเอ  สุริยะวงษา
5. เด็กหญิงแป๊บซี่  สุริยะวงษา
6. เด็กชายโอ  สุริยะวงษา
 
1. นายชิต  ธีระกุลพิศุทธิ์
2. นายประเสริฐ  หนูนวล
3. นางสุณิสา  แอโส๊ะ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70.67 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายครรชิต  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวิวรรณรัตน์  หมั่นกสิกรรม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้ววิมล
 
1. นางสาวชุษณา  นัครา
2. นางวิภาวรรณ  สมจริง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.67 ทอง 9 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ดำส่ว่าง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เด็ดด้วง
3. เด็กชายอภินัทธ์  ชัยเจริญ
 
1. นางนงเยาว์  นวลนิ่ม
2. นางนาฏพิมล  คงเอียด
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51.87 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงพนัชกร  ไกรเทพ
 
1. นางระวิวรรณ  แก้วมณี
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. นายตนุภัทร  ศรีหงษ์
2. นายปณิธาน  แซ่ลิ่ม
 
1. นายชัยยศ  แบ่งลาภ
2. นายภณุพจน์  พลธานี
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายจิรการ  ใจศิริ
2. เด็กชายนนท์ปวิช  กลับเกลี้ยง
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  หมุนเวียน
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
2. นางสาวอิสริยา  แก้วประชุม
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายฉลองวงศ์  แก้วกล้า
2. เด็กชายอาทิตย์  มานะพันธ์
3. เด็กชายโอฬาร  มิ่งมิตร
 
1. นางสาวจรัสศรี  แก้วประชุม
2. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
29 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก่นเมือง
2. เด็กชายปิติพงศ์  แป้นแก้ว
 
1. นายปัญญาโรจน์  เฮ่าฮู่เที่ยน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วงศ์วิวัฒน์
2. เด็กหญิงชลดา   โพชสาลี
3. เด็กหญิงสุวรรณวิมล   ณสุวรรณ
 
1. นางรัตนารี  เจียรนัยหยก
2. นางสาวสุวิมล  ไทยกลาง
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิงคณิตา  เลื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  เลื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงพรรพษา  อามะลุน
 
1. นางจุฑารัตน์  พรหมรัตน์
2. นางเบญจมาศ  ลายทิพย์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านในควน 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงกุล
2. เด็กหญิงสุนิสา  นะวะกะ
3. เด็กหญิงอาริทา  เกื้อสา
 
1. นางอัจฉราพร  เจตนา
2. นางอุไร  ธรรมพากรณ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ขาวเหมาะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญวัน
3. เด็กหญิงไอริณ  จันสุข
 
1. นายธีระพงศ์  รองวัง
2. นางสาวพวงเล็ก  นัฏกุล
 
34 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายวรภัทร  อุทัยวัฒน์
 
1. นางศรีนวล  แสงนิรัตน์
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนานิน 1. เด็กชายหิรัญ  ตรังค์รัตนนิยม
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีไตรรัตน์
 
36 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.34 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 1. นายธนากร  แคนยุกต์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ขุนนิคม
 
1. นางสาวมารีน่า  โต๊ะบ่าเหม
2. นางสาวอัญญรัตน์  แก้วคงบุญ
 
37 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง)    
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 1. เด็กชายภูวนาถ  เพชรสุทธิ์
 
1. นางลาวัณ  แสวงรัตน์
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง 8 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายศุภสิน  ฝั้นเซี้ยน
 
1. นายนาวิน  เรืองชู
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 5 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1. เด็กหญิงลลิตา  ทองวาง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุดเดช
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไม่สุข
 
1. นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล
2. นางทัศนา  เกตุทอง
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายนทีชา  เชยชื่นจิตร
2. เด็กชายนิธิกร  โพชสาลี
3. เด็กชายอินทรกูล  ทองแก้ว
 
1. นางสาวชุติมันต์  คุ้มรอด
2. นางนัดดานิตย์  ทองเหมือน