สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80.9 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงษ์ศิริพัฒนา
 
1. นางมยุรี  สงสุด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เผ่าจำรูญ
 
1. นางวนิดา  ศรีเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านลำแพะ 1. เด็กชายวรทัต  หาญมีสุข
2. เด็กชายวิเชียร  ตาพรหม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มีสุข
2. นายสราวุฒิ  เพ็ชรย้อย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ห่วงจริง
 
1. นางสาวจันทิรา  จันทร์เพชร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงเกศรา  สุขสนาน
 
1. นางวิภาวัลย์  รอดริน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรนาถ  อิฐเขต
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 74.83 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณะ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ปานเนียม
3. เด็กหญิงกรรนิการ์  มีพอเห็น
4. เด็กหญิงกฤติกา  กัณหะกุล
5. เด็กหญิงกฤติกา  อ้นชู
6. เด็กหญิงกัลยา  วรรณะ
7. เด็กชายกิตติพงษ์  หมุนเมือง
8. เด็กหญิงกุลณัฐ  ด้วงศรีเงิน
9. เด็กหญิงขวัญจิรา  หนูกล้า
10. เด็กชายคมกริช  ศิริพันธ์
11. เด็กหญิงจันทิมา  บุตรเสน
12. เด็กหญิงจีรวดี  ชูจิตรชื่น
13. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขิกขำ
14. เด็กชายณัฐชนน  ผอมแก้ว
15. เด็กชายณัฐพงศ์  สวนศรี
16. เด็กชายทิพย์รัตน์  บัวแก้ว
17. เด็กชายธนัญชัย  ศรีขาว
18. เด็กหญิงธัญรดา  คลายทุกข์
19. เด็กหญิงพนิดา  จินดาวงศ์
20. เด็กชายพลสิทธิ์  ชัยวิเศษ
21. เด็กชายภูวนัย  คงสบาย
22. เด็กชายภูวนาศ  คงสบาย
23. เด็กหญิงวาสนา  เต็มทับ
24. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขศรี
25. เด็กชายศุภชัย  ชูบาล
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูช่วย
27. เด็กชายสุพจน์  ทองบุตร
28. เด็กหญิงสุมาลี  บุญช่วย
29. เด็กชายสุรชัย  ศรีเสวต
30. เด็กหญิงหัติญา  เขียวเหลือง
31. เด็กชายอนุสรณ์  โสมนัส
32. เด็กชายอมรศักดิ์  จิตจรัส
33. เด็กชายอรรธน์ชานนท์  กรุณกิจ
34. เด็กหญิงอรอมล  ทองอ่อน
35. เด็กหญิงอรอุมา  เวชรังษี
36. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณกิจ
37. เด็กหญิงอุษา  จันทะสา
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  หนูนิล
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มงชู
40. เด็กชายเอกคพงษ์  บุญช่วย
 
1. นางสาวนภาลัย  นาคฤทธิ์
2. นางสาวนิติมา  เสาวรัตน์
3. นางสาวปริฉัตร์  ขำสุข
4. นายวุฒิชัย  แกล้วกล้า
5. นายสมใจ  คงเหลือ
6. นางสาวสุภาพร  สมใจนึก
7. นายอุเทน  ซุ่นยะโม
8. นายไกรศักดิ์  นักว่อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 43.6 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กชายกุลเดช  หมื่นละม้าย
2. เด็กชายจารุวัฒน์  คีรีรักษ์
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงจิราภา  ฉิมพงษ์
5. เด็กชายจิรายุทธ  สุธรรม
6. เด็กหญิงฉันชนก  ขาวเชื้อ
7. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จุ้ยเฒ่า
8. เด็กหญิงนฤมล  ไกรแก้ว
9. เด็กหญิงนลินรัตน์  สมกำลัง
10. เด็กชายนวกร  เจริญกิจ
11. เด็กหญิงบุศยามาศ  วีระสุข
12. เด็กหญิงปฐมาวดี  เหมนแก้ว
13. เด็กชายประมนฑ์  จันสักรา
14. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์ดำ
15. เด็กหญิงปิยะดา  หนูพันธ์
16. เด็กหญิงพนิตา  จันทร์กอบทรัพย์
17. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รัตนธน
18. เด็กหญิงพัชรินทร์  จอมเมือง
19. เด็กหญิงมาตา  ม่วงอินทร์
20. เด็กชายยศศักดิ์  ใหมศรี
21. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองศักดิ์
22. เด็กหญิงศศิวิมล  ชายชาติ
23. เด็กชายศักดา  นาวาแก้ว
24. เด็กหญิงสรณีย์  แต้มเพ็ชร
25. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เบญจกุล
26. เด็กหญิงสิริธรณ์  นำผล
27. เด็กหญิงสิริมา  สามารถ
28. เด็กหญิงสุชาฎา   สองเมือง
29. เด็กหญิงอภิชญา  นาสา
30. เด็กชายอัมรินทร์  ทองประดับ
31. เด็กชายอิสระ  ทองบุญ
32. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงรอด
33. เด็กหญิงโชษิตา  สีทองฉ่ำ
34. เด็กชายโสภณวิชญ์  ฉุ้นลิ้ม
 
1. นางสาวณัฐวดี  นาคแท้
2. นายปริญญา  เดชทองคำ
3. นายสิทธิศักดิ์  เด่นสุวรรณรังษี
4. นางสุพรรณี  เส้งตุ้ง
5. นายอภิรัฐ  รัตนพันธ์
6. นางสาวอรุณศรี  เที่ยงธรรม
7. นางอุบลทิพย์   คชกูล
8. นายเสริม  คชกูล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วขาว
 
1. นางสาวเบญจพร  ปุญญะเพ็ชร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูเนตร
 
1. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ออก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขเสียงแจ้ว
2. เด็กชายณัฐพล  วิประจง
3. เด็กชายธนภัทร  เสดสม
4. เด็กชายธวัชชัย  หนูม่วง
5. เด็กชายรพีภัดน์  ชุมจุ้ย
6. เด็กชายอิฐินันท์  ห้าขัน
 
1. นายพงศ์พันธ์  กิตติเวชวรกุล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กชายธรรณทรช์  ใยทอง
2. เด็กชายพรศักดิ์  วังทอง
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชูทอง
4. เด็กหญิงสิริภรณ์  ฉิ้มงาม
5. เด็กหญิงโสรญา  คลังทรัพย์
 
1. นางสาวปาจรีย์  จริงจิตร
2. นางสาวเนตรชนก  เพ็งเล็ง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงอรอมล  ชาตรีวงศ์
2. เด็กหญิงอรอุมา  หมวกเทพ
 
1. นางสาวณัฐญาภรณ์  งามวิริยะรัตน์
2. นางสาววรรลี  ไมหมาด
 
14 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายพิฌชากรณ์  หนองตรุด
2. เด็กชายอดิรุจ  อินทร์ดำ
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เตชะวงค์
 
1. นายอภิรักษ์  นาวารี
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายบารมี  พรหมแทนสุด
 
1. นางสาวกนกพร  จันทรปาน
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.98 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสังข์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  บินหมูด
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เตชะวงค์
 
1. นางนพรัตน์  ทองแก้ว
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายณัฐพล  ขาวเขาใคร
2. เด็กชายธราเทพ  นกรู้รัก
3. เด็กชายสรจักร  สุหญ้านาง
 
1. นางจำเนียร  ราชบุตร
2. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายโชติกะ  กาญจนพันธ์
2. เด็กชายไกรวิน  กายเพ็ชร
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ทองประดับ
2. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น