สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตราด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 1. เด็กหญิงกิตติกา  รัตนาคะ
 
1. นางสุภา  พูลทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  หอยสังข์
 
1. นางศิธร  ชลาลัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงศิวาพร  สุขสิงห์
 
1. นางสาวบุศรา  ธิกูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายศุภกร  ประมวลทรัพย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงเมธาพร  สารศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  สุขหลาย
2. เด็กชายรน  ซุน
 
1. นายสถาพร  พิมพ์พาศรี
2. นายโกวิท  ชื่นชม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยเวช
2. เด็กหญิงณภัทร  สิริสัมพันธ์นาวา
3. เด็กหญิงนัทธ์ฤทัย  ดวงฤทัย
4. เด็กหญิงนิรชา  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงเพ็ญผกา  ทองสิทธิ์
 
1. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
2. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบสิงห์
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงโอน  ลาง
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทะอาจ
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกันตา  จุลเดช
2. เด็กหญิงคริสต์  ไชยวิสาร
3. นางสาวณัฐริกา  สืบสิงห์
4. เด็กหญิงสันสุณี  เกตุลืม
5. เด็กหญิงสาวิณี  คำรอด
6. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทะอาจ
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ภควัตโรจนกาญจน์
8. นางสาวโกะโกะ   ซัง
9. เด็กชายไกรวิทย์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
2. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
3. นายวสันต์  ผาชลา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.67 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประมวล
 
1. นายอร่าม  เสริมชีพ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77.67 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงJeraldine  Trisha E.Dizon
 
1. นางสาวพิมประพา  ทันใจ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายก้องเกียรติ  บัวแก้ว
2. เด็กชายนพดล  สมนึก
3. เด็กชายสอง  สร้อยสน
4. เด็กชายสิงหา  ฮุน
5. เด็กชายอัมรินทร์  สุขศิลา
6. เด็กชายเจตรินทร์  เจริญสุข
 
1. นางสาวปพิชญา  งามลา
2. นายประวิทย์  ประเศรษโฐ
3. นางสาวมาลิสา  โพธิสัตย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริแก้ว
2. เด็กหญิงอณามิกา  วังรัตน์
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายณัชพล  ปฏิบัติ
2. เด็กชายธนโชติ  มารุ่งเรือง
3. เด็กชายเอกพันธ์  สุภาพร
 
1. นางสาวกรองแก้ว  สังขรัตน์
2. นายพิทักษ์  คณะเมฆ
 
17 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 1. เด็กชายขวัญชัย   เทียรา
2. เด็กชายสุชาติ    ตัง
 
1. นายอารักษ์   ทันใจชน
 
18 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงบัญชร   ลิมป์ไพจิตร
2. เด็กชายภูผา   โพธิ์
3. เด็กหญิงศุภตา   ทวีผล
 
1. นางสาวปพิชญา   งามลา
2. นายสมบัติ   ตันนารัตน์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายสมปอง  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิชัย  ตะนาวศรี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อู่ประไพ
 
1. นายวิเชียร  ยิ่งยง
2. นายโกวิท  ชื่นชม
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายไกรวิทย์  โฉมศรี
 
1. นางอารีรัตน์  นิรันต์พานิช
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมาริสา   ศรี
 
1. นางเพียงใจ  เจริญกิจวนารักษ์
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.7 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงบุษรา  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กชายสามิตต์  วงศาโรจน์
3. เด็กชายเปรม  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  งามล้วน
2. นางพิมพกานต์  ชำนาญช่าง
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ทิพยานนท์
2. เด็กชายสุทัศน์  ฉัตรภูมิ
 
1. นายประศาสน์  เกตุบรรเทิง
2. นางสาวสุดารัตน์  โยธาภิรมย์
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายฐิติ  ครุฑสมพลี
2. เด็กชายธารี  ขุนสนธิ
3. เด็กชายธีรภัทร  พวงทอง
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  งามล้วน
2. นางมาริษา  แพทย์พิทักษ์
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนนทกาญจน์  สังข์ทอง
2. เด็กชายปณชัย  โล่กันภัย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เอื้อนไธสง
 
1. นางสาวพวงเพชร  โชติมณี
2. นางสาวสุนันสินี  ชะวาลา