สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโสมง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชุมภูวัน
2. เด็กหญิงสิธิภรณ์  อิ่มอ้น
3. เด็กชายอลงกรณ์  เนียมรอด
 
1. นางสาวชัญญานุช  กรุณาหล่าย
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรัตน์  สะอาดม่วง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เครือเมือง
2. เด็กหญิงปราญชลี  ปิ่นเฉลียว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สนเอี่ยม
 
1. นางชูทิพย์  ใบทอง
2. นายศุภกฤต  บุญจินนา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.16 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงนันทนา  โมมีเพชร
2. เด็กชายวุฒินันท์  เขียวสีทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วอยู่
 
1. นางมลิวัลย์  โนจิตร
2. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.83 ทอง 5 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงทิวาพร  พรหมศิริ
2. เด็กหญิงธนพร  คำเจ๊ก
 
1. นางประเทือง  วงษ์กาวิน
2. นายอภิชาติ  ขยันเกตุการณ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันสิงหา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ระบาล
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญดี
 
1. นายธีระพงษ์  คลังศรี
2. นางศริยา  คลังศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงดาดา   วนาเฉลิมเขต
 
1. นายชูศักดิ์   สังสีแก้ว
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   คงนิล
2. เด็กชายณัฐพล   ภู่แขวงแสง
3. เด็กหญิงนิศารัตน์   คำเอื้อ
4. เด็กชายภานุวัฒน์   วงษ์คำ
5. เด็กชายมนตรี  รินรส
6. เด็กชายสัญชัย   อร่ามสกุล
7. เด็กหญิงสุภรัชต์   เครือแขม
8. เด็กหญิงอัญชลีกร  คุ้มมี
9. เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นภักดี
10. เด็กชายไตรภพ   เนื่องมี
 
1. นายธีรชัย   ชัยหมอน
2. นางสาววิภาดา  ต๊ะวงศ์
3. นายอรุณ  พืชเขียว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชนิภา  เครือยา
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิลขลัง
2. เด็กหญิงณภัทร   สุขเลิศ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   อิ่มเอี่ยม
 
1. นางปุณนภา   พรมหาญ
2. นางวราภรณ์  รวมชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสัก 1. เด็กชายภัทรพล  เสือบุญมี
 
1. นางดาราพร  พันธุ์เขียน
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  โคสอน
2. เด็กชายธเนศพล  ถายะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  นาวีเสถียร
 
1. นางจงกล  บุญพิทักษ์
2. นางจินดามณี  บุญมาลีรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. นางสาวดารุณี  เตจ๊ะ
2. เด็กชายอานนท์  คำกุ้ม
 
1. นางสุธาธินี  ปาแดง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงนงนุช    แซ่ม้า
2. เด็กหญิงปริชาติ    แสงสว่าง
3. เด็กหญิงปาลิดา   เจริญผลิตผล
4. เด็กหญิงพิมพร    แซ่กือ
5. เด็กหญิงพิราอร    แซ่กือ
6. เด็กหญิงศลิษา   มหาสถาพร
7. เด็กหญิงอริษยา    แซ่ม้า
 
1. นางอินทิพย์    พจนพุทธิโชติ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.34 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายจตุรภัทร  พรมบุญชู
2. เด็กชายประภพ  ทาสาย
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
2. นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงกชวรรณ  กองทอง
2. เด็กหญิงวรางคณา  ยะนาวงค์
 
1. นางภัทริน  แสนเมือง
2. นายสุกิจ  อภิวงค์งาม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกัณฑสูติ   ทำสีนาค
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กชายศุภชัย  สอนไว
 
1. นางชมพูนุช   สอนไว