สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
2. เด็กหญิงมลธิดา  นวลพยอม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วราห์คำ
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นางสุวารี  เข็มทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงวรินทร์  วิญญา
2. นายเชิดชัย  ทวีวงศ์กำธร
 
1. นายประภาส  แสงทอง
2. นางสุรีย์รัตน์  ซันคาน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายอินกเสม  มงคลทวี
2. เด็กชายเมธพนธ์  ดารา
 
1. นายธงชัย  ใจดี
2. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเยอะกู่
2. เด็กชายจะลอ  ใจคำ
3. เด็กหญิงจันทภา  เบทุกู่
4. นายชาติชาย  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงประภา  แซ่เฮ่อ
6. เด็กชายภัคพล  แซ่ฟุ้ง
7. เด็กหญิงรัชนี  หลินจ๊ะ
8. เด็กหญิงวิภาวิณี  แซ่เฮ่อ
9. เด็กหญิงศศินา  พุฒิไชยเศรษฐ์
10. เด็กชายสงกรานต์  มาเยอะกู่
11. นายสมชาย  เชอมึกู่
12. เด็กหญิงสาธิณี  สมบัติรักษา
13. เด็กชายสิทธิชาติ  แสงสี
14. เด็กชายสุชัย  เบซึกู่
15. เด็กชายสุชาติ  แลเชอกู่
16. เด็กหญิงอชิรณา  ป้อปาง
17. เด็กชายอนุวัต  อนนทรัพย์
18. เด็กชายอภิวัฒน์  ลีทรัพย์เจริญ
19. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตาคำ
20. เด็กชายแม้หนั่ง  หม่อแลกู่
 
1. นางจารึก   พลายชุม
2. นางสาวชารี  ราวงษ์
3. นางสาววิมลศิริ  สมานมิตรภาพ
4. นายศิริชัย  ศิริ
5. นายเจริญ  วสันต์สุขใจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิรันดรวงศ์คีรี
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจิรายุ   วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสาวรัชนก   วงษ์หนองแวง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงม่านฟ้า  รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงลี  แซ่ย่าง
 
1. นายภานุเดช  ปีภา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายนิทัศน์   แสงสิงห์เพชร
 
1. นางสาวรัชนก   วงษ์หนองแวง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 71.7 เงิน 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกันตยา  แซ่ยั้ง
2. นายชัย  กาวา
3. เด็กหญิงณัชชา  เจริญทองมั่นคง
4. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
5. เด็กชายธรรมศาสตร์  แซ่ย่าง
6. นายประชาคม  แซ่หมี
7. เด็กหญิงปราณี  แสงท้าว
8. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ม้า
9. นางสาวพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
10. เด็กหญิงพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
11. เด็กหญิงพุธิตา  แซ่ม้า
12. นายลู่  แซ่ย่าง
13. เด็กหญิงวทันยา  ขวัญวารี
14. เด็กหญิงวรทา  อย่างยอดเยี่ยม
15. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงวริษา  สริตะ
17. นายวิชาญ  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงวิรดี  แซ่ว่าง
19. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
20. นางสาวศตพร  จงเจริญกุลชัย
21. เด็กหญิงศศิภา  กิตติยังกุล
22. นางสาวศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
23. เด็กชายสรวิช  ย่างคุณธรรม
24. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
25. เด็กชายหิรัณย์  พันธ์รัตนชาติ
26. เด็กหญิงอณุภา  แซ่กือ
27. เด็กหญิงอนุธิดา  แสงยางใสสะอาด
28. นายเดชาวัต  จิตแจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
2. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
3. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
4. นายรุ่งโรจน์  แซ่ย้าง
5. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
6. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชนาคีรี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาเสนา
3. เด็กหญิงณิชา  --
4. เด็กหญิงนุชรี  นิลสม
5. เด็กหญิงมาลัย  --
6. เด็กหญิงวรนุช  ซ้อนต่า
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ผิวสวย
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  ทาเปรว
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจดี
10. เด็กหญิงอรนุช  พุทธิวงศ์
11. เด็กหญิงอารีย์  ชุปทอง
 
1. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
2. นายนัทธชาติ  ต้องดี
3. นางพรสวรรค์  เสาโกมุท
4. นางสุจีนนา  แย้มวงษ์
5. นางหรรษา  ศิริพงษ์ไทย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงศรีพร   เสือลออ
 
1. นางสาวสไบทิพย์  สุริยะวงศ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  มีหวัน
2. เด็กชายอนุพงษ์  สิทธิกัน
 
1. นางสุธิตา  ทิยาคำ
2. นายเอกชัย  พันธุลี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สิริกุลศรีรัตน์
2. เด็กชายนิพนธ์  -
3. เด็กชายประชานาถ  แดงแบน
4. เด็กชายวีรภาค  สิริดวงประทุม
5. เด็กชายหม่องงวยหล่า  -
6. เด็กชายเจษฎา  -
 
1. นายประพันธ์  ศิลพร
2. นายวิทยากร  สาโสม
3. นายเฉลิม  วงศ์ประเสริฐ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หลวงหลาย
2. เด็กหญิงสุรดา  นายอง
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันทระ
 
1. นางชฎาภรณ์  ต๊ะสุ
2. นางอนุลักษณ์  แก้ววรรณ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงมาลัย  -
2. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นายปณิธาน  แย้มจันทร์ฉาย
2. นายอิศยม  เครือคำแดง
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงอนุภา  แซ่ว้าน
3. นางสาวอภิชญา  แซ่ม้า
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายเอนก  รอดสการ
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. นางสาวบุณยนุช  เจริญวัฒนะกุล
2. นางสาวพรทิพย์  โอฬารกิจพาณิช
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นายลภชัย  พรมวิหาร
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายวงศธร  อยู่นคร
2. เด็กชายอัคเรศ  กวินวนาลัย
 
1. นายกมัยเทพ  ศิริมา
2. นางสาววรรณิภา  นิ่มนวน
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมอเกอ 1. เด็กชายชาลาโด๊ะ  -
2. เด็กชายสุขสันต์  เชมู
3. เด็กชายไกรวิน  กาญจนก่อเกียรติ
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
2. นายสุทธิพงษ์  พรหมปัน
 
21 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  -
2. เด็กชายพรเทพ  -
 
1. นายอิศยม  เครือคำแดง
 
22 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ม้า
2. เด็กชายวรยศ  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงอาย  แซ่กือ
 
1. นายพิชญุตม์  คงทอง
2. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  คีรีพิราม
2. นางสาวรัชนี  วนาพาพบสุข
3. นางสาวเพชรา  อรพินท์วนา
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ผลึกสิงขร
 
1. นายพัชญภณ   สารสา
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงภารุจีร์  เจริญผลิตผล
2. เด็กหญิงอภิชญา  เพชรคีรีรัฐ
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  ฤทธิ์ลำเจียก
 
1. นางธนพร  เหล่าเนตร
2. นางสาวปิ่นฉัตร  คำปา
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง    
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง    
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง    
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง    
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงปราณี  ขวัญมนตรี
2. เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญลีลา
3. เด็กหญิงเมษา  -
 
1. นายปรัชพงศ์  ศรีสุวรรณ
2. นางสุรีย์  แสงอรุณ
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง    
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง    
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง