สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงวรินทร์  วิญญา
2. นายเชิดชัย  ทวีวงศ์กำธร
 
1. นายประภาส  แสงทอง
2. นางสุรีย์รัตน์  ซันคาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายอินกเสม  มงคลทวี
2. เด็กชายเมธพนธ์  ดารา
 
1. นายธงชัย  ใจดี
2. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเยอะกู่
2. เด็กชายจะลอ  ใจคำ
3. เด็กหญิงจันทภา  เบทุกู่
4. นายชาติชาย  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงประภา  แซ่เฮ่อ
6. เด็กชายภัคพล  แซ่ฟุ้ง
7. เด็กหญิงรัชนี  หลินจ๊ะ
8. เด็กหญิงวิภาวิณี  แซ่เฮ่อ
9. เด็กหญิงศศินา  พุฒิไชยเศรษฐ์
10. เด็กชายสงกรานต์  มาเยอะกู่
11. นายสมชาย  เชอมึกู่
12. เด็กหญิงสาธิณี  สมบัติรักษา
13. เด็กชายสิทธิชาติ  แสงสี
14. เด็กชายสุชัย  เบซึกู่
15. เด็กชายสุชาติ  แลเชอกู่
16. เด็กหญิงอชิรณา  ป้อปาง
17. เด็กชายอนุวัต  อนนทรัพย์
18. เด็กชายอภิวัฒน์  ลีทรัพย์เจริญ
19. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตาคำ
20. เด็กชายแม้หนั่ง  หม่อแลกู่
 
1. นางจารึก   พลายชุม
2. นางสาวชารี  ราวงษ์
3. นางสาววิมลศิริ  สมานมิตรภาพ
4. นายศิริชัย  ศิริ
5. นายเจริญ  วสันต์สุขใจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจิรายุ   วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสาวรัชนก   วงษ์หนองแวง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงม่านฟ้า  รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายนิทัศน์   แสงสิงห์เพชร
 
1. นางสาวรัชนก   วงษ์หนองแวง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สิริกุลศรีรัตน์
2. เด็กชายนิพนธ์  -
3. เด็กชายประชานาถ  แดงแบน
4. เด็กชายวีรภาค  สิริดวงประทุม
5. เด็กชายหม่องงวยหล่า  -
6. เด็กชายเจษฎา  -
 
1. นายประพันธ์  ศิลพร
2. นายวิทยากร  สาโสม
3. นายเฉลิม  วงศ์ประเสริฐ
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงอนุภา  แซ่ว้าน
3. นางสาวอภิชญา  แซ่ม้า
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายเอนก  รอดสการ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  คีรีพิราม
2. นางสาวรัชนี  วนาพาพบสุข
3. นางสาวเพชรา  อรพินท์วนา
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ผลึกสิงขร
 
1. นายพัชญภณ   สารสา
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงภารุจีร์  เจริญผลิตผล
2. เด็กหญิงอภิชญา  เพชรคีรีรัฐ
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  ฤทธิ์ลำเจียก
 
1. นางธนพร  เหล่าเนตร
2. นางสาวปิ่นฉัตร  คำปา
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์