สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงมาลัย  -
2. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นายปณิธาน  แย้มจันทร์ฉาย
2. นายอิศยม  เครือคำแดง
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ม้า
2. เด็กชายวรยศ  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงอาย  แซ่กือ
 
1. นายพิชญุตม์  คงทอง
2. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชนาคีรี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาเสนา
3. เด็กหญิงณิชา  --
4. เด็กหญิงนุชรี  นิลสม
5. เด็กหญิงมาลัย  --
6. เด็กหญิงวรนุช  ซ้อนต่า
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ผิวสวย
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  ทาเปรว
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจดี
10. เด็กหญิงอรนุช  พุทธิวงศ์
11. เด็กหญิงอารีย์  ชุปทอง
 
1. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
2. นายนัทธชาติ  ต้องดี
3. นางพรสวรรค์  เสาโกมุท
4. นางสุจีนนา  แย้มวงษ์
5. นางหรรษา  ศิริพงษ์ไทย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หลวงหลาย
2. เด็กหญิงสุรดา  นายอง
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันทระ
 
1. นางชฎาภรณ์  ต๊ะสุ
2. นางอนุลักษณ์  แก้ววรรณ