สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงศรีพร   เสือลออ
 
1. นางสาวสไบทิพย์  สุริยะวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
2. เด็กหญิงมลธิดา  นวลพยอม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วราห์คำ
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นางสุวารี  เข็มทอง
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมอเกอ 1. เด็กชายชาลาโด๊ะ  -
2. เด็กชายสุขสันต์  เชมู
3. เด็กชายไกรวิน  กาญจนก่อเกียรติ
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
2. นายสุทธิพงษ์  พรหมปัน
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายวงศธร  อยู่นคร
2. เด็กชายอัคเรศ  กวินวนาลัย
 
1. นายกมัยเทพ  ศิริมา
2. นางสาววรรณิภา  นิ่มนวน
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงปราณี  ขวัญมนตรี
2. เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญลีลา
3. เด็กหญิงเมษา  -
 
1. นายปรัชพงศ์  ศรีสุวรรณ
2. นางสุรีย์  แสงอรุณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิรันดรวงศ์คีรี
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 71.7 เงิน 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกันตยา  แซ่ยั้ง
2. นายชัย  กาวา
3. เด็กหญิงณัชชา  เจริญทองมั่นคง
4. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
5. เด็กชายธรรมศาสตร์  แซ่ย่าง
6. นายประชาคม  แซ่หมี
7. เด็กหญิงปราณี  แสงท้าว
8. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ม้า
9. นางสาวพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
10. เด็กหญิงพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
11. เด็กหญิงพุธิตา  แซ่ม้า
12. นายลู่  แซ่ย่าง
13. เด็กหญิงวทันยา  ขวัญวารี
14. เด็กหญิงวรทา  อย่างยอดเยี่ยม
15. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงวริษา  สริตะ
17. นายวิชาญ  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงวิรดี  แซ่ว่าง
19. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
20. นางสาวศตพร  จงเจริญกุลชัย
21. เด็กหญิงศศิภา  กิตติยังกุล
22. นางสาวศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
23. เด็กชายสรวิช  ย่างคุณธรรม
24. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
25. เด็กชายหิรัณย์  พันธ์รัตนชาติ
26. เด็กหญิงอณุภา  แซ่กือ
27. เด็กหญิงอนุธิดา  แสงยางใสสะอาด
28. นายเดชาวัต  จิตแจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
2. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
3. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
4. นายรุ่งโรจน์  แซ่ย้าง
5. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
6. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. นางสาวบุณยนุช  เจริญวัฒนะกุล
2. นางสาวพรทิพย์  โอฬารกิจพาณิช
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นายลภชัย  พรมวิหาร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงลี  แซ่ย่าง
 
1. นายภานุเดช  ปีภา