สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครนายก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. นางสาวชไมพร  สุดใจ
 
1. นายคมกริส  ยิ่งนอก
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ลอคำ
 
1. นางสมจิตร์  สุวรรณกล่อม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.6 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กชายสุเมธ  แสงมณี
 
1. นางเลขา  ฟูตระกูล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กชายสุเมธ  แสงมณี
 
1. นางเลขา  ฟูตระกูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงจารุณี  ริสดี
2. นางสาวมัลลิกา  วงษ์ธานี
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
2. นางสุวารี  สอาดศรี
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายประกาลชัย  ภูน้ำชุ่ม
2. เด็กชายประพันธ์  ภิรมย์สุข
3. เด็กชายอดิศร  โพธิ
 
1. นายบุรานนท์  ครองกิจการ
2. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์มาก
2. เด็กหญิงสิตานัน  กงแก้ว
3. เด็กชายไพรทูล  มีโหนด
 
1. นางสาวยศวรรย์  ทรัพย์มา
2. นางสาวสุภาพ  หน่องพงษ์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. นายเตชินท์  อรัญรุตม์
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 23.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กชายภัครพงษ์  ร่วมวงษ์
2. เด็กชายสุรเดช  ตะพานทอง
 
1. นางพยูร  ดาวดวงสุก
2. นางมุกดา  โชติธรรม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงบูรณิมา  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวกุลธิดา  คนเสงี่ยม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุ่มเกิด
 
1. นางองุ่น  สุขชม
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.33 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1. เด็กชายณพวุฒิ  สุขสุเมฆ
2. เด็กชายสิทธิโชค  เฮงรักษา
3. เด็กชายเมธานันท์  โคกเจริญ
 
1. นางจามิกร  โยธาศิริ
2. นางสาวเรณู  อนุกูล
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายกนกพงษ์  กลำพบุตร
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ดิษฐ์สุข
3. เด็กชายอาทิตย์  ทับทิมเขียว
 
1. นางสาวปัดตาณี  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวสุธาทิพย์  มูลอุดม