สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กหญิงอัญชสา  สิงห์อยู่
 
1. นางอนัญญา  มั่นคง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงชนกชนต์  วิทยารังสิมันต์
 
1. นายจำลอง  ศรีอุทัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายกิตติวัฒน์   นนทสี
2. เด็กชายชญานิน   สระทองโดย
3. เด็กหญิงญาณิน  ทองห่อ
4. เด็กชายถนอมศักดิ์   สระทองไล
5. เด็กหญิงบุณณดา  แช่เตียว
6. เด็กหญิงบุษราคัม   สายบัว
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   เพชรกระจ่าง
8. เด็กชายรัฐพล   สำเนียงใส
9. เด็กชายวัชระ   ยศไชยวิบูลย์
10. เด็กชายวิษณุ   กล้าหาญ
11. เด็กหญิงสรัลพร   สระทองแป้น
12. เด็กชายสุภศักย์   ชุ่มดอนไพร
13. เด็กชายหนึ่ง   ศรีคำ
14. เด็กหญิงอภิญญา  สระทองที
15. เด็กหญิงอรนภา  ขันแข็ง
16. เด็กหญิงอรวรรณ  พันธ์วงษ์
17. เด็กหญิงอาริษา  ศรีอินทร์งาม
18. เด็กชายอุดมทรัพย์   กอหลี
19. เด็กหญิงเปรมจิรา   อินทร์แสง
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สระทองขอ
 
1. นางประคอง  วัฒนากร
2. นางปานทิพย์  ดอนขันไพร
3. นางสาวภควดี  เจตน์จำนงค์
4. นางยุพิน  สระทองเยาว์
5. นางโพธิ์ทอง  สระทองใจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงวาสนา  นามแก้ว
 
1. นางนวลเพ็ญ  โคเลิศ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ตาเงิน
2. เด็กหญิงสรวงสุดา  ใจภักดี
 
1. นายปรีชา  อินบัว
2. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. นางสาววริษา  โตยอด
2. นางสาววิภา  ฟักตระกูล
 
1. นายปรีชา  อินบัว
2. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานุสรณ์
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนหอเอกวิทยา 1. เด็กชายคฑายุทธ์  เจ้า
 
1. นายเหล่าซือ  ไชฟงหลี่
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงณัฐธิมา  หินทอง
2. เด็กชายนวพล  จำเริญพัด
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  เภาด้วง
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นางสาวเยาวดี  ใจรักดี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 1. เด็กหญิงชณิกา  ชีวาจร
2. เด็กหญิงฐิริญญา  อยู่นุช
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ชุมแวงวาปี
4. เด็กหญิงภาวิณี  พั่วคูขาม
5. เด็กหญิงมิรันตี  กล่ำรัตน์
6. เด็กชายอภิชาติ  บุตรโคตร
 
1. นายประยูร  รัตนะ
2. นายปริญญา  สุ่มจินดา
3. นายยอง  อำไพจิต
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน 9 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงพิมล  พรมไชย
2. เด็กชายศฐา  ภูริเอกสุวรรณ
 
1. นางดวงมณี  มั่งมีทรัพย์
2. นางโสภณา  รอดชู
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.32 ทอง 10 โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1. เด็กชายสุรศิลป์  นามพันดุง
 
1. นางสาวจีรฉัตร  นวลเนาว์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 1. เด็กชายธนโชค  ลาภวัตวงศกร
2. เด็กชายปกรณ์  สุขสมกิจ
3. เด็กชายสิทธิโชค  บุญยัง
 
1. นางนงลักษณ์  แสงมณี
2. นางสุปราณี  อินทร์อยู่
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.67 ทอง 7 โรงเรียนละเอียดอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  รักจ้อย
2. เด็กชายวรวุฒิ  ขันทอง
3. เด็กชายอรรถชัย  คงเมือง
 
1. นางมณฑนา  บรรพสุทธิ์
2. นายเสถียร  บุญรอด
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.3 เงิน 8 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กหญิงจอมภัค  แซ่เล้า
2. เด็กชายชาดาฏิ  สระทองเอื้อ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เดชป้อง
 
1. นางสาวจำเรียง  ชัยขันธ์
2. นางสุพา  สระทองเบี้ย