สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงธนธรณ์   สวัสดิ์ศรี
2. เด็กหญิงเหมวรรณ   เหตานุรักษ์
 
1. นางกนกวรรณ   นาลัย
2. นายประทีป   ภู่เกิด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ศิริศาสตร์
2. เด็กหญิงภิญญดา  เทียนเล็ก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สังข์สุข
4. เด็กหญิงอรอุมา  ชูธรรม
5. เด็กหญิงอังคณา  นาคอ่อน
 
1. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
2. นางวันดี  ทัดมาลี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกานต์ชนก   ด้วงแดง
2. เด็กหญิงกิรณา  เวสารัชกิตติ
3. เด็กหญิงทรายแก้ว  ภาคภูมิ
4. เด็กชายนนท์ปวิธ   พุ่มม่วง
5. เด็กหญิงสุพิชญา   ทองประภา
 
1. นางจริยา   ศรีเพชร
2. นางพิชญาวีร์   สวัสดิ์ทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายพชร   พรบัณฑิต
2. เด็กหญิงภาสินี    พันพุก
3. เด็กชายเอกพล   ปติฐพร
 
1. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
2. นางนันทกา    พงษ์กี่
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงธรรมคีตา  พิริยะธรรม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สนบ้านเกาะ
3. เด็กหญิงสุวิชญาน์  เกลี้ยงมล
 
1. นางรุ่งนภา  ภัยพิทักษ์
2. นายสุเทพ  ลิมปนเวทยานนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชนน  ขุนเที่ยงธรรม
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกุสุมา  มหานาม
2. เด็กชายทรงยศ  เหนียงแจ่ม
3. เด็กชายธิติ  สินสคราญ
4. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ปีสา
5. เด็กหญิงวนริน  ไวทยะโชติ
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
7. เด็กหญิงสิริธร  กล่ำฉ่ำ
8. เด็กหญิงสุธากร  สมพงษ์
9. เด็กหญิงสุนิสา  คุยบุตร
10. เด็กหญิงเกศรา  อ่อนละมูล
11. เด็กชายเตชพนธ์  พวงดี
 
1. นายจิรวัฒน์  เมืองแป้น
2. นางผิวนวล  ชัยพันธ์
3. นายพศิน  อินทร์กง
4. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง 6 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 1. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
 
1. นางหนูเรือง  ชิณหงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กหญิงพิมพ์พา  สุขมงคล
2. เด็กหญิงสุภา  แก้ว
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ไสวคำ
 
1. นางมาลัยวรรณ  สุทธาธาร
2. นายเกษมสันต์  มีจันทร์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชมพู่   จันทร์แก้ว
2. นางสาวบุญมา  นำชัย
3. เด็กหญิงภรทิพย์  นำชัย
 
1. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
2. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กหญิงน้ำตาล  ศรีโพธิ์เผือก
2. เด็กหญิงพิยดา  เขียวมัจฉะ
3. เด็กหญิงอ้อม  จารุเชาว์สกุล
 
1. นางฉลอง   ภิรมย์อยู่
2. นางสาวธัญวรัตน์  แสงทับทิม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พึ่งบุญลือ
2. เด็กหญิงสุนารี  เกิดมงคล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ผาสานคำ
 
1. นางสาวประไพพรรณ  เฟื่องรัตน์
2. นางสาวศิริพร  บุญเรือง
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์
 
1. นางวาสนา  อำแพงใต้
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงพรนภัส    พิมพ์สุวรรณ์
 
1. นางพรพิมล   ชูวงศ์วาน
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายปัญญา  การิมล๊า
2. เด็กชายวราเมธ  กุลสุขเกษม
 
1. นางกัญญาณี  สาเกผล
 
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายภูริวัตต์  ทิพย์ปิ่นเกล้า
2. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  โอภาสสันติสุข
 
1. นางธีราวรรณ   แก้วบุญเรือง
2. นางนพรัตน์  จุ่นทองแท้
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.31 ทอง 10 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ฟูเจริญรัตน์
 
1. นายนพดล  เชื้อวงษ์
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองโยง 1. เด็กชายฐิตธีร์   ฆะระบุตร
 
1. นางสาวพัชรา   วงษ์ภา
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กชายธนพล   จันทร์รักษา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายธนาธิป  อินพิทักษ์
 
1. นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.34 ทอง 7 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายคชพล  พุ่มรัก
2. เด็กชายชัยชนะ  ศรีพูนพันธ์
3. เด็กชายภานุเดช  อยู่ศรีสุข
4. เด็กชายวราพงศ์  สังข์เสวก
5. เด็กหญิงโสภา  น้อยแก้ว
 
1. นางรุ่งนภา  คาดการณ์ไกล
2. นางสาวสุรีย์  อุ่นศิริ
3. นายเจน  เกิดโพชา