สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายกิจจา  วิชไทร
2. เด็กชายวุฒฐิชัย  กิมเฮียะ
 
1. นางสุภัทรา  เข็มทอง
2. นายเจริญ  สีนาค
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 75.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เมฆฉาย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พรมบึงลำ
3. เด็กหญิงชลลดา  เมืองจันทร์
4. เด็กชายธนัช  อนันตภักดิ์
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชาภูวงศ์
6. เด็กหญิงพนิดา  พงศ์กำธร
7. เด็กชายพรรษพล  จำปาทอง
8. เด็กชายมงคลชัย  จันตดิษฐ์
9. เด็กหญิงวลีพร  จิตรใจงาม
10. เด็กหญิงเนตรดาว  สุดศรี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 1. เด็กชายชวลิต  ศรีแสง
2. เด็กชายนวพล  ศรีคำ
3. เด็กชายภารดร  เฟื่องฟู
 
1. นางนภาพร  หทัยปิติสุข