สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายภูริวัตต์  ทิพย์ปิ่นเกล้า
2. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  โอภาสสันติสุข
 
1. นางธีราวรรณ   แก้วบุญเรือง
2. นางนพรัตน์  จุ่นทองแท้
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงธรรมคีตา  พิริยะธรรม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สนบ้านเกาะ
3. เด็กหญิงสุวิชญาน์  เกลี้ยงมล
 
1. นางรุ่งนภา  ภัยพิทักษ์
2. นายสุเทพ  ลิมปนเวทยานนท์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กหญิงน้ำตาล  ศรีโพธิ์เผือก
2. เด็กหญิงพิยดา  เขียวมัจฉะ
3. เด็กหญิงอ้อม  จารุเชาว์สกุล
 
1. นางฉลอง   ภิรมย์อยู่
2. นางสาวธัญวรัตน์  แสงทับทิม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกานต์ชนก   ด้วงแดง
2. เด็กหญิงกิรณา  เวสารัชกิตติ
3. เด็กหญิงทรายแก้ว  ภาคภูมิ
4. เด็กชายนนท์ปวิธ   พุ่มม่วง
5. เด็กหญิงสุพิชญา   ทองประภา
 
1. นางจริยา   ศรีเพชร
2. นางพิชญาวีร์   สวัสดิ์ทอง