สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ประสมศรี
 
1. นางลัดดา  ไชยโพธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  เพชรชู
 
1. นางมนวิภา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงญาณิศา  โลเกศเสถียร
2. เด็กชายทิโมธี  อิสอัค นาเวล คาบี้
3. เด็กหญิงนพวรรณ  สุริยา
4. เด็กชายภคิน  ปราชญ์กิตติกุล
5. เด็กชายเสฏฐศักดิ์  สุวรรณแพทย์
 
1. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
2. นายเรวัฒ  โสดาพรหม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรณปพร  เกษกุล
 
1. นายปิตินันท์  บัวสำลี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
 
1. นายวีระ  ปรางค์รัตนศิลา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายธนนันท์  คลองประเสริฐ
 
1. นายวีระ  ปรางค์รัตนศิลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงทรรศญา   ตลับเพ็ชร
 
1. นายฤทธิเดช  แสงทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1. เด็กชายศิวัช  อิ่มรัตนรัก
 
1. นางอนัญญา  ห่อเกียรติ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายขวัญศรันย์  ศิริใหญ่
2. เด็กชายธีรภัทร  สาระชาติ
3. นายนพดล  คชศิลา
4. เด็กชายนุชิต  บำเพ็ญพงษ์
5. เด็กชายบารมี  แดงสุข
6. เด็กหญิงปนัดดา  ผลจัด
7. เด็กชายยุทธพงษ์  คงกำเนิด
8. เด็กชายรัชชานนท์  อยู่ญาติมาก
9. เด็กชายวรวิทย์  เปรื่องค้า
10. เด็กชายวิสูจน์  โพธิ์ทอง
11. เด็กชายสมภพ  ขวัญใจ
 
1. นายนพดล  คชศิลา
2. นายศักดิ์ชาย  คูหา
3. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
4. นางเยาวนารถ  หาเพิ่มพูล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนอรรถมิตร 1. เด็กชายณฐนน  กปิลกาญจน์
 
1. นางพัชรินทร์  พลเยี่ยม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงปิยกมล  ใหม่จันทร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หัตถกรรม
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักลาย
2. เด็กหญิงณัฐินี  มีงาม
3. เด็กหญิงธัญยรัตน์  คล้อยมูล
4. เด็กหญิงธิดา  ก่อเกียรติดี
5. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
6. เด็กหญิงปรีญารัตน์  อินตา
7. เด็กหญิงสุมฑทิพย์  คชคิรี
8. เด็กหญิงอภิชญา  บัวโฮม
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปลกะลิน
3. นางภัทรพร  อุปลกะลิน
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงจิราพร   สมเสนาะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรศรี
4. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
5. เด็กหญิงภัควดี  สุนทรสุจริต
6. เด็กหญิงภูริชญา  กล่ำฉ่ำ
7. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ลี้
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เที่ยงเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายปุญญพัฒน์  นาสมชัย
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญกร  ทองศรี
2. เด็กหญิงคณภรณ์   ทรัพย์สุข
3. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
4. เด็กหญิงนันทนา  ฮะโสด
5. เด็กหญิงนันทรัตน์  สะแกแสง
6. เด็กหญิงนันทิชา  สะแกแสง
7. เด็กหญิงพรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้ววรรณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายปุญญพัฒน์  นาสมชัย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงปรียา  นาวานี
 
1. นางรตินธร  วาดเขียน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแย้มสอาด 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สาริกะภูติ
 
1. นางสาวมนต์ทิวา  ศิริอุบล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นางสาวชนิดา  ร่มแก้ว
2. เด็กชายปาณชัย  พันโนลิตร
3. นางสาวสุจิตตรา  วิริยะกุล
4. เด็กชายอมรเดช  วรณะ
5. เด็กชายโมฮัมหมัด  แมชดี้ชาเคอร์
 
1. นางนภาพร  แก้วแสง
2. นายเจษฎา  พละศักดิ์
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายภควัต  เลี้ยงอยู่
 
1. นางมาลัย  ภิรมย์ชุน
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายพอเพียง  วีรเสนีย์
2. เด็กชายสถาพร  วิเศษทอง
 
1. นายสุระเดช  บุตะเขียว
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงศิริญาดา  อ่ำอิ่ม
2. เด็กชายอริยะ  วรบุตร
 
1. นางสาวบุษบง  เสมามล
 
21 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขจำลอง
2. เด็กชายพรมณัฐ  ชมพูจันทร์
3. เด็กชายพิสิฐพงษ์  เรืองบุบผา
4. เด็กชายรอมบุญ  เมฆสุวรรณ
5. เด็กชายรักษ์ชนก  ยงยุทธ
6. เด็กชายอธิษฐ์   จันทนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  พรรณะ
2. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
3. นางอนงค์พร  ติปิน
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปิโยรัฐ  ยึดพวก
 
1. นางสาวอัญชิสา  ตะโกอินทร์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.3 ทอง 9 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์  สิทธิวราเวชกุล
2. เด็กชายธีทัช  ทองมี
3. เด็กหญิงรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
4. เด็กหญิงวรรณอมร  รัตนพรประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแสง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ศุกรโยธิน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  พรรณะ
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กหญิงธนนันท์  สุวรรณดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญโยธิน
3. เด็กชายภาสวิชญ์  ปัทมรุจเรศ
4. เด็กชายภูวดล  คงเพชรศักดิ์
5. เด็กชายสัณหณัฐ  ภู่เอี่ยม
6. เด็กชายเอกภูมินท์  ชูประสูตร
 
1. นางสาววรณัชชา  บริบูรณ์
2. นางสาววรรณา  สระพิณ
3. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนศิริภูวเดช
2. เด็กชายณัฐดนัย  มีธรรม
3. เด็กชายปวริศ  พรมรัตน์
 
1. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
2. นางอนงค์พร  ติปิน
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายภาสวิชญ์  ลิขิตอภิธนวัฒน์
2. เด็กชายรอมบุญ  เมฆสุวรรณ
3. เด็กชายอธิษฐ์   จันทนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  พรรณะ
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 4 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงวลัยรัชช์  กิจธุรกุล
2. เด็กหญิงสาธกา  สุวรรณธะไพ
3. เด็กชายโพธิญาณ์  ลำใย
 
1. นางศศิธร  จรูญศักดิ์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ