สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 26 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชนิตา  กาญจนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฏฐภิญญาธาร  คุมวงศ์วาญ
3. เด็กหญิงณัฐิดา  ทรงเดชาไกรวุฒิ
4. เด็กหญิงธิติสุดา  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงนัญญลักษณ์  ใจกุย
6. เด็กชายปณิธาน  ญาณจรูญ
7. เด็กหญิงวราธร  เทพจิตร
8. เด็กหญิงอรณัฐ  บุญนาค
9. เด็กชายแสนภูมิ  หมวดหยู
 
1. นางชนิษฐ์ภาณ์  ไชยพรหม
2. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก
3. นายพิเชษฐ์  ขุนวังกรด
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1. เด็กชายพีรวิชญ์   เล็กมณี
2. เด็กชายภีระสวัสดิ์   ยะภิระ
 
1. นายณรงค์เดช  เธียรศิริพิพัฒน์