สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แตงศรี
 
1. นางสริณณาภรณ์  ประทีปสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวจิตรชนก  ดอกรัง
 
1. นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 74.4 เงิน 6 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกมลชนก  พูลศิลป์
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ไชยคิรินทร์
3. เด็กชายคงสิทธิ์  ตรีแก้ว
4. เด็กหญิงจิรัฐิพร  วิวัฒนานนท์
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สนแย้ม
6. เด็กหญิงณหทัย  สาระ
7. เด็กหญิงณัฐการุณ  คำอาจ
8. เด็กหญิงนภาดา  ประทุมวัน
9. เด็กหญิงนันทัชพร  พิพัฒน์พิบูลย์
10. เด็กหญิงนาเดีย  พวงมณี
11. เด็กชายปฐวี  ขันสุวรรณ์
12. เด็กหญิงปรวีร์  ขันสุวรรณ์
13. เด็กหญิงปัญณรัตน์  พัชราจิระศักดิ์
14. เด็กหญิงปัณฑิตา  โปร่งสละ
15. เด็กหญิงภวิตรา  หารตับเหล็ก
16. เด็กหญิงภิรมณ์กุล  พศุตม์พงศ์
17. เด็กหญิงมนัสวี  ทองเชิด
18. เด็กหญิงมยุรี  แช่มช้อย
19. เด็กชายยศธนะ  บุญโยประการ
20. เด็กหญิงรินรดา  ทูลมาลา
21. เด็กหญิงวรางคณา  วงษ์วรเทวา
22. เด็กหญิงวัชรากร  ศรีสังข์
23. เด็กหญิงวัชริฎา  เวชวิฐาน
24. เด็กหญิงศศิพิมล  นลินจิรพัฒน์
25. เด็กชายอภิวัฒน์  พัดคุ้ม
26. เด็กหญิงอาทิตยา  ตุ้มเป็น
27. เด็กชายเจษฎาพร  ศิริโยธา
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ศุกรโยธิน
2. นางนันทวดี  มงคลลักษณ์
3. นายพอชาย  พึงไชย
4. นางวนิดา  รักวิจัย
5. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
6. นางศศิญาภรณ์  พรวนต้นไทร
7. นางสุภาวดี  เดือนแจ้งรัมย์
8. นางเตือนใจ  วสเกษม
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.66 เงิน 12 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายฐานันดร  ภู่คุ้ม
2. เด็กชายรัตนชัย  ทรัพย์เกษม
3. เด็กหญิงวันวิสา  เตชะสุขสม
 
1. นางสาวภัควลัญช์  คร้ามวงษ์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนศิริภูวเดช
2. เด็กชายณัฐดนัย  มีธรรม
3. เด็กชายปวริศ  พรมรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  พรรณะ
2. นางสาวนงเยาว์  สิงฉนิท
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.32 เงิน 6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ลิ้มจำรูญ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  เคหดิษฐ์
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ