สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงจิราพร   สมเสนาะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรศรี
4. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
5. เด็กหญิงภัควดี  สุนทรสุจริต
6. เด็กหญิงภูริชญา  กล่ำฉ่ำ
7. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ลี้
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เที่ยงเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายปุญญพัฒน์  นาสมชัย
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายพอเพียง  วีรเสนีย์
2. เด็กชายสถาพร  วิเศษทอง
 
1. นายสุระเดช  บุตะเขียว
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนศิริภูวเดช
2. เด็กชายณัฐดนัย  มีธรรม
3. เด็กชายปวริศ  พรมรัตน์
 
1. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
2. นางอนงค์พร  ติปิน
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนศิริภูวเดช
2. เด็กชายณัฐดนัย  มีธรรม
3. เด็กชายปวริศ  พรมรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  พรรณะ
2. นางสาวนงเยาว์  สิงฉนิท