สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.88 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พูลเจริญ
2. เด็กชายพีธัช  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรสิริ  สุจำนงค์
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    สมัครเขตรการ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1. เด็กชายศิวัช  อิ่มรัตนรัก
 
1. นางอนัญญา  ห่อเกียรติ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายขวัญศรันย์  ศิริใหญ่
2. เด็กชายธีรภัทร  สาระชาติ
3. นายนพดล  คชศิลา
4. เด็กชายนุชิต  บำเพ็ญพงษ์
5. เด็กชายบารมี  แดงสุข
6. เด็กหญิงปนัดดา  ผลจัด
7. เด็กชายยุทธพงษ์  คงกำเนิด
8. เด็กชายรัชชานนท์  อยู่ญาติมาก
9. เด็กชายวรวิทย์  เปรื่องค้า
10. เด็กชายวิสูจน์  โพธิ์ทอง
11. เด็กชายสมภพ  ขวัญใจ
 
1. นายนพดล  คชศิลา
2. นายศักดิ์ชาย  คูหา
3. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
4. นางเยาวนารถ  หาเพิ่มพูล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงปรียา  นาวานี
 
1. นางรตินธร  วาดเขียน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นางสาวชนิดา  ร่มแก้ว
2. เด็กชายปาณชัย  พันโนลิตร
3. นางสาวสุจิตตรา  วิริยะกุล
4. เด็กชายอมรเดช  วรณะ
5. เด็กชายโมฮัมหมัด  แมชดี้ชาเคอร์
 
1. นางนภาพร  แก้วแสง
2. นายเจษฎา  พละศักดิ์
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงศิริญาดา  อ่ำอิ่ม
2. เด็กชายอริยะ  วรบุตร
 
1. นางสาวบุษบง  เสมามล
 
7 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขจำลอง
2. เด็กชายพรมณัฐ  ชมพูจันทร์
3. เด็กชายพิสิฐพงษ์  เรืองบุบผา
4. เด็กชายรอมบุญ  เมฆสุวรรณ
5. เด็กชายรักษ์ชนก  ยงยุทธ
6. เด็กชายอธิษฐ์   จันทนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  พรรณะ
2. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์
3. นางอนงค์พร  ติปิน
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กหญิงธนนันท์  สุวรรณดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญโยธิน
3. เด็กชายภาสวิชญ์  ปัทมรุจเรศ
4. เด็กชายภูวดล  คงเพชรศักดิ์
5. เด็กชายสัณหณัฐ  ภู่เอี่ยม
6. เด็กชายเอกภูมินท์  ชูประสูตร
 
1. นางสาววรณัชชา  บริบูรณ์
2. นางสาววรรณา  สระพิณ
3. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายภาสวิชญ์  ลิขิตอภิธนวัฒน์
2. เด็กชายรอมบุญ  เมฆสุวรรณ
3. เด็กชายอธิษฐ์   จันทนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  พรรณะ
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ