สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กชายฐิตินันต์  เสนาคำ
2. เด็กชายวัฒน์อนันต์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายกษิวัติ  เชื้อดวงผุย
2. นางอัจฉราวรรษ  วงค์หนายโกด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เรณูนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะตาตะโก
2. เด็กชายเนติรักษ์  จุลบาท
 
1. นายประมวล  ไตรราช
2. นายสุรสิทธิ์  อินทร์ติยะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา   ทองสิงห์
2. เด็กหญิงนริศรา  เชื้อสาทุม
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนเทพ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์   จันทะคูณ
5. เด็กชายศราวุธ   เชื้อวังคำ
 
1. นางดอกอ้อ  เนินสนิท
2. นางนงเยาว์   มงคล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายก้องกิดากร   แสงศาลา
2. เด็กชายชนาธิป  จุลเทพ
3. เด็กหญิงซาร่า   คาริมพลู
4. เด็กหญิงณัฐชยา  พ่อศรียา
5. เด็กชายธีระวัฒน์   โคตรพรหม
6. เด็กหญิงพัตราภรณ์   ฉากกิ่ง
7. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทะยุรา
8. เด็กชายภานุวัณน์  หงคงคา
9. เด็กชายรัฐศาสตร์  ราชวัตร
10. เด็กหญิงวนิดา   เต็มโคตร
11. เด็กชายวิศรุต  มุนตะทุม
12. เด็กหญิงศุภารัตน์   วงษ์วิวงค์
13. เด็กชายสหรัฐ   เทพคำดี
14. นายสันติสุข  โพธิราช
15. เด็กชายอดิศร   พลายหาญ
16. เด็กชายอนุพงษ์  พิมจักร
17. เด็กชายอภิสิทธิ์   ทยุลา
18. เด็กหญิงเกศกนก   สีหาบุตร
19. เด็กหญิงเจนจิรา  คนหาญ
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา   กุลสิงห์
 
1. นางขนิษฐา  เครื่องสาย
2. นางฉัตรปวีน์  ธนัตน์คพันธ์
3. นายยอดยิ่ง  ราชิวงศ์
4. นางรุ่งรัตน์   ชาติชำนิ
5. นายเกรียงไกร  ผาลอด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายจีรพัฒน์   ราชสินธ์
 
1. นางสาวนงค์นิตร์  สุขรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1. เด็กชายจีระพงษ์  ปู่มะรัตน์
 
1. นางจันทะสิน  กัลยาแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 10 โรงเรียนธารน้ำใจ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ภู่รุ่ง
2. เด็กชายก้องเกียรติ   วงค์สุขะ
3. เด็กชายจตุพร   จุลทอง
4. เด็กชายจริวัฒน์  ไกยลุน
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรปิน
6. เด็กชายจีระศักดิ์   สีบุญเรือง
7. เด็กหญิงชญานิศ  วงค์เทวราช
8. เด็กหญิงชนากานต์   พรมสา
9. เด็กชายชัยเพชร   วงค์แสงน้อย
10. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ตันสมรส
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยะตะโคตร
12. เด็กชายทักษิณ   อินทะวงค์
13. เด็กชายธนภัทร   พิละมาตย์
14. เด็กชายธีระวุฒิ   เชื้อสาทุม
15. เด็กชายนันทวัฒน์   บุสดี
16. เด็กหญิงนุชษา   มูลทอง
17. เด็กหญิงปรางทิพย์   อินธิแสง
18. เด็กหญิงปริศชาติ   ดวงอาราม
19. เด็กหญิงปุณฑรี   บุญพันธ์
20. เด็กชายพัชระพงษ์   ไกยะลุน
21. เด็กชายพัฒนายุ  เพชรลิง
22. เด็กชายพีระยุท   วงค์สุขะ
23. เด็กชายมนตรี  เหง้าบุตร
24. เด็กหญิงรัตนา   มลทาเย็น
25. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์วิวงค์
26. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   วงค์สุขะ
27. เด็กชายฤทธิกร   ซ้ายสุข
28. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   เสนาช่วย
29. เด็กหญิงศิริรัตน์   ชาเครือ
30. เด็กหญิงสรณีย์   เพชรพลอย
31. เด็กชายสุพรชัย   วงค์กระโซ่
32. เด็กหญิงสุวิมล   ชาปากดี
33. เด็กหญิงอดุลย์รัตน์   วงค์อุดดี
34. เด็กชายอนุชิต   ไชยรัตน์
35. เด็กชายอภิสิทธิ์   วงค์เทราช
36. เด็กชายอรรถพล   คำศิริ
37. เด็กชายอาชวิน  ชิณเกต
 
1. นางนัยนา  บุญพินิจ
2. นางพัชรี   เพียรชนะ
3. นางวนิดา  วังทะพันธ์
4. นายสมศักดิ์  คำชุม
5. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
6. นายอนุรัตน์   วงค์เทวราช
7. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
8. นางเมธาวรรณ   พรหมจันทร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  สงรัตน์
2. เด็กหญิงมานิกา  พรหมพินิจ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีบุญ
4. เด็กหญิงสงกรานต์  เชื้อตากวัก
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สูญราช
 
1. นางสมสมัย  เสนาะเสียง
2. นางโชคดี  คำเพชรดี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  นามเกตุ
2. นางสาวอินธิรา  นามติราช
3. นางสาวเพชรา  น้อยเภา
 
1. นางประภัสนุช  ไชยวงษา
2. นางสาวอรนุช  ไตยราช
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กหญิงชณิตา  ชลรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ดอนเหนือ
 
1. นายจักรพงศ์   มีโชติ
2. นายไมตรี  พ่อศรียา
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายอภินันท์  ลวงไชย
2. เด็กชายอรรถพล  นาปัดสี
 
1. นางพัชรี  รุ่งรัตนชีวิน
2. นางเอนก  ธรเสนา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ปั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาดา  โคตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงอังค์วรา  รอบคอบ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พองไสยา
2. นางสุชาดา  ใจดี
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวดา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พรหมคนซื่อ
 
1. นางฉลวย  มูลโคตร
2. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายกฤตกร  ภาคทอง
 
1. นายสมชาย  ประพัฒน์พงษ์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 1. เด็กชายวสุพล  ดอกจำปา
2. เด็กหญิงวัชรี  คำมี
3. เด็กหญิงสุจารี  แพงแสน
 
1. นางจตุพร  ท้าวฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์  วะน้ำค้าง
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1. เด็กชายธีรกานต์   ธ.น.หม่าน
2. เด็กหญิงพรนภา   รักษาพล
 
1. นางนิพาภรณ์  โพธิ์ศรี
2. นายไมตรี   พ่อศรียา